MIRSO-PROD SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 16300535
Data emiterii: 01.03.2010
Data publicării în BPI: 10.03.2010

Date privind dosarul: număr dosar 2169/89/2009, Tribunalul Vaslui, Secţia Civilă, Judecător sindic: Agafiţei Vasile.

Arhiva/registratura instanţei: Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 54, jud. Vaslui, programul arhivei/registraturii instanţei 0900- 1300.

Debitor: SC Mirso-Prod SRL, CIF 16300535, sediul social în Vaslui, str. Stefan cel Mare, bl. 151 sc. B, et. 2, ap. 9, jud. Vaslui, număr de ordine în registrul comerţului J37/216/2004.

Administrator special: nu are.

Creditori:
Administraţia Finanţelor Publice Vaslui, Primăria Vaslui, Inspectoratul Teritorial de Munca Vaslui.

Lichidator judiciar: LD Expert Grup IPURL, sediul social în Huşi, str. Fundătura Viilor, nr. 23, jud. Vaslui, CIF RO20657200, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RSP 0150, tel/fax: 0235470844, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Lazar Dumitru.

Subscrisa: LD Expert Grup IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Mirso-Prod SRL, conform sentinţei civile nr. 88/F/16.02.2010 pronunţată de Tribunalul Vaslui, Secţia Civilă, în dosarul 2169/89/2009, în temeiul art. 61 alin. (1) şi art. 62, alin. (1) şi urm. din Lg.85/2006, notifică:

Citeste si:  BULETINUL INSOLVENŢEI - 29 aprilie 2010 (3371)

Deschiderea procedurii simplificate de faliment împotriva debitorului SC Mirso-Prod SRL Vaslui prin sentinţa civilă nr. 88/F/16.02.2010 pronunţată de Tribunalul Vaslui, Secţia Civilă, în dosarul 2169/89/2009.

Debitorul SC Mirso-Prod SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin. (1) din Lg. 85/2006.

Creditorii debitorului SC Mirso-Prod SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului, creanţe născute după deschiderea procedurii de insolvenţă, este 16.03.2010. În temeiul art. 76 alin. (1) din Lg. 85/2006, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

Citeste si:  Procesul primarului Gheorghe Falcă din Arad a fost amânat pentru luna februarie 2010

Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 01.04.2010. Termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii 19.04.2010. Termenul limită pentru afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 26.04.2010. Deschiderea procedurii simplificate de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare: în vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin. (1) Lg. 85/2006. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Citeste si:  BULETINUL INSOLVENŢEI - 14 aprilie 2010 (2854)

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar la valoare.

Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Lg. 85/2006).

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

close