EUR
4,84 RON
(-0.04%)
USD
4,30 RON
(-0.35%)
GBP
5,37 RON
(-0.02%)
CHF
4,55 RON
(-0.12%)
BGN
2,47 RON
(+0.02%)
BYN
1,77 RON
(+0.17%)
CAD
3,17 RON
(-0.35%)
RSD
0,04 RON
(+0.01%)
AUD
2,99 RON
(-0.29%)
JPY
0,04 RON
(-0.39%)
CZK
0,18 RON
(+0.23%)
INR
0,06 RON
(-0.32%)

Ordonanţa de Urgenţă pentru combaterea pirateriei în transporturi

Guvernul României a adoptat, printr-o ordonanţă de urgenţă, o serie de măsuri pentru întărirea controlului in activităţile de transport rutier de persoane, transport in regim de taxi şi in regim de închiriere, in prestarea serviciilor de transport public local, precum şi in activitatea de pregătire a persoanelor in vederea obţinerii permisului de conducere auto.

.
Art. I. — Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4813, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,Art. 4813. — (1) Pregătirea teoretică şi practică a unei persoane in vederea obţinerii permisului de conducere sau a unei noi categorii on subcategorii a acestuia se realizează numai intr-o şcoală de conducători auto autorizată, in conditiile existentei unui contract încheiat între persoană şi şcoala respectivă, potrivit dispozitiilor legale.”

2.    La articolul 4813, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Activitătile şcolii de conducători auto realizate in vederea obtinerii permisului de conducere sau a unei noi categorii ori subcategorii a acestuia, cu exceptia activitătii de pregătire practică, se desfăşoară numai in locatiile pentru care a fost obtinută autorizatie de şcoală de conducători auto.”

3.    La articolul 4814, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Instructorul de pregătire practică prevăzut la alin. (1) poate fi autorizat numai dacă, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, a fost angajat cel putin 3 ani cu normă întreagă sau a activat cel putin 6 ani ca instructor auto atestat in cadrul şcolilor autorizate sau dacă face dovada că a detinut autorizatie pentru activitatea de pregătire practică a conducătorilor auto eliberată de autoritatea competentă şi nu a avut suspendat permisul de conducere şi/sau atestatul in ultimii 3 ani.”

4.    La articolul 572, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

„g) efectuarea activitătii de pregătire practică a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere, fără a detine autorizatie de şcoală de conducători auto sau autorizatie de instructor auto ori care are autonzatia suspendată, anulată sau cu valabilitate depăşită, după caz.”

5.    La articolul 574, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Contraventia prevăzută la art. 572 lit. g) se sanctionează cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 de lei.”

6.    La articolul 62, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) În cazul utilizării unui autovehicul pentru pregătirea practică a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere, fără a detine autorizatie de şcoală de conducători auto sau autorizatie de instructor auto, se suspendă dreptul de utilizare a autovehiculului prin retinerea plăcutelor de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare, aplicându-se şi sanctiunea contraventională corespunzătoare.”

7.    La articolul 62, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Inspectorii de trafic, precum şi ofiterii şi/sau agentii de politie din cadrul Politiei Române care au calitatea de politişti rutieri au dreptul să retină documentele prevăzute la alin. (1) şi (11), dacă acestea au valabilitatea depăşită sau nu sunt conforme cu transportul efectuat, precum şi plăcutele de înmatriculare împreună cu certificatul de înmatriculare.

(3) Plăcutele de înmatriculare împreună cu certificatul de înmatriculare şi o copie a proceselor-verbale de constatare a contraventiei şi de retinere a plăcutelor de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare se predau inspectoratului judetean de politie, respectiv Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucureşti, care notifică detinătorului autovehiculului faptul că suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului prin retinerea certificatului de înmatriculare şi a plăcutelor de înmatriculare încetează la 6 luni de la data procesului-verbal de retinere a acestora. Suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului încetează, iar plăcutele de înmatriculare şi certificatele de înmatriculare se restituie, la cerere, dacă se face dovada achitării amenzii.”

8.    La articolul 62, alineatul (4) se abrogă.

.

Art. II. — Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi şi in regim de închiriere, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 28 ianuarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.    La articolul 20, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(7) Se interzice stationarea taxiurilor in vederea efectuării de transport rutier public de persoane, in regim de taxi, in altă localitate decât localitatea de autorizare.”

2.    La articolul 36, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Se interzice amplasarea fără drept pe/în interiorul autovehiculului a însemnelor şi accesoriilor specifice taximetrelor autorizate sau autovehiculelor autorizate in regim de închiriere.”

3.    La articolul 55 punctul 1, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) aplicabilă taximetriştilor pentru nerespectarea prevederilor art. 22 şi art. 52 alin. (3) lit. a), c), e), f), j), k), o), u) şi x);”

4.    La articolul 55 punctul 2, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

„c) aplicabilă taximetriştilor sau interpuşilor acestora care abordează clientii in interiorul aeroportului, potrivit prevederilor art. 241 alin. (3).”

5.    La articolul 55 punctul 3, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) aplicabilă taximetriştilor pentru interventii asupra componentelor aparatului de taxat, in scopul majorării pretului transportului sau neincluderii unor venituri realizate in memoria fiscală, precum şi pentru nerespectarea prevederilor art. 20 alin. (7), art. 25 alin. (6) şi (7) şi art. 52 alin. (3) lit. g), p), r), s) şi v), precum şi transportatorilor in regim de închiriere pentru nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (6) şi (7);”.

6.    La articolul 55 punctul 3, după litera e) se introduc două noi litere, literele f) şi g), cu următorul cuprins:

„f) aplicabilă conducătorilor auto pentru nerespectarea prevederilor art. 36 alin. (3);

g) aplicabilă pentru efectuarea de transport public de persoane cu un autoturism, fără respectarea prevederilor art. 7 si 8.”

7.    După articolul 58 se introduce un nou articol, articolul 581, cu următorul cuprins:

,Art. 581. — (1) În cazul utilizării pentru transport public de persoane a unui autoturism, fără a se detine autorizatie de transport in regim de taxi sau autorizaţie de transport in regim de închiriere, se suspendă dreptul de utilizare a autoturismului prin reţinerea de către ofiţerii şi/sau agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române care au calitatea de poliţişti rutieri a plăcuţelor de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare, aplicându-se şi sancţiunea contravenţională corespunzătoare.

(2)    Ofiţerii şi/sau agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române care au calitatea de poliţişti rutieri au dreptul să reţină plăcuţele de înmatriculare, precum şi documentele prevăzute la alin. (1), dacă acestea au valabilitatea depăşită sau nu sunt conforme cu transportul efectuat.

(3)    Plăcuţele de înmatriculare împreună cu certificatul de înmatriculare şi o copie a proceselor-verbale de constatare a contravenţiei şi de reţinere a plăcuţelor de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare se predau inspectoratului judeţean de poliţie, respectiv Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, care notifică deţinătorului autovehiculului faptul că suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului prin reţinerea certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor de înmatriculare încetează la 6 luni de la data procesului-verbal de reţinere a acestora. Suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului încetează, iar plăcuţele de înmatriculare şi certificatele de înmatriculare se restituie, la cerere, dacă se face dovada achitării amenzii.

.

Art. III. — Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 19 aprilie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 45, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(8) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (2)—(7) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către împuterniciţii primarilor comunelor, oraşelor şi municipiilor, de către primarul general al municipiului Bucureşti, de către preşedinţii consiliilor judeţene, de către persoanele împuternicite de aceştia, precum şi de către ofiţerii şi/sau agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române care au calitatea de poliţişti rutieri, după caz.”

2. După articolul 46 se introduce un nou articol, articolul 461, cu următorul cuprins:

,Art. 461. — (1) În cazul utilizării pentru transport a unui autovehicul fără a se deţine următoarele documente valabile, după caz, autorizaţie de transport, copia conformă a acesteia, licenţă de traseu, se suspendă dreptul de utilizare a autovehiculului, prin reţinerea de către ofiţerii şi/sau agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române care au calitatea de poliţişti rutieri a plăcuţelor de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare, aplicându-se şi sancţiunea contravenţională corespunzătoare.

(2)    Ofiţerii şi/sau agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române care au calitatea de poliţişti rutieri au dreptul să reţină plăcuţele de înmatriculare, precum şi documentele prevăzute la alin. (1), dacă acestea au valabilitatea depăşită sau nu sunt conforme cu transportul efectuat.

(3)    Plăcuţele de înmatriculare împreună cu certificatul de înmatriculare şi o copie a proceselor-verbale de constatare a contravenţiei şi de reţinere a plăcuţelor de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare se predau inspectoratului judeţean de poliţie, respectiv Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, care notifică deţinătorului autovehiculului faptul că suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului prin reţinerea certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor de înmatriculare încetează la 6 luni de la data procesului-verbal de reţinere a acestora. Suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului încetează, iar plăcuţele de înmatriculare şi certificatele de înmatriculare se restituie, la cerere, dacă se face dovada achitării amenzii.”

Art. IV. — Procedurile de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin reţinerea certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor de înmatriculare, prevăzute la art. I. pct. 6, art. II pct. 7 şi art. III pct. 2, se stabilesc prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului transporturilor şi infrastructurii, in termen de 15 zile de la data intrării in vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. V. — Împotriva măsurii de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin reţinerea certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor de înmatriculare se poate formula plângere la instanţa de contencios administrativ, in condiţiile legii.

Ordonanţă de urgenţă publicată în  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 234/13 aprilie 2010

.

Citește și
16 Comentarii
 1. marian spune

  buna seara!V-as ruga sa-mi spuneti si mie din ce data va intra in vigoare noua lege impotriva pirateriei si care sunt normele de aplicare,deoarece detin un auto de 7 locuri si fac naveta la serviciu impreuna cu cativa vecini.Asta ar insemna ca as putea sa raman fara certificatul auto sau amnenda?Va rog sa-mi dati un raspuns.Va multumesc!

 2. laura spune

  Este o lege care a facut pe placul rechinilor din transporturi.
  Nu-si mai revine biata tara!

 3. adrian spune

  aceasta ordonanta a fost un santaj politic din partea transportatorilor taxi din capitala si nu a facut decat sa puna ilfovul si mai tare pe strazi.Eu sunt autorizat de voluntari si asa ca tot o sa fac taxi in bucuresti

 4. anca spune

  Ideea ordonantei e buna. Sanctiunea cu ridicarea placilor de inmatriculare si a talonului cred ca e cam anticonstitutionala – oare s-a sesizat cineva pana acum?
  Argumente:
  1. Degeaba ai in proprietate bunul (autoturismul sau autobuzul) daca nu il poti utiliza/dispune de el. E o ingradire a dreptului e proprietate. Ca si cum ai avea o casa, dar ti s-ar lua cheile si nu mai poti locui in ea.
  2. Daca doresti sa vinzi autoturismul, nu o poti face in lipsa talonului si a placilor de inmatriculare, nu-i asa?
  Domnilor juristi de la Guvern, oare ati luat in calcul aceste argumente? Sau ati semnat ca primarul, ca sa nu se supere transportatorii?

 5. cristi spune

  rusine?pt cine?mai exista in romania rusine?
  as da idee luminatilor sa vada si pe cei ce dau cu sapa ca zilieri,pe cei ce repara peste programul de lucru obiectele casnice(aspirator,masina tocat carne…..etc)pe zugrav si pe cei ce pun gresie si parchete,pe instalator,pe depanatorul TV,pe mecanicii ce ne mai dreg masinile particulare,etc…
  intr-un cuvant luati-ne pe toti si bagati-ne la zdup.
  marea frauda nationala si jaful national nu il luati asa cum ar trebui…
  dar cum sa va luati singuri de guler?
  RUSINE,RUSINE,RUSINE…
  pacat de lumea din tara asta….
  dumnezeu va face dreptate
  de asta sa fiti siguri dragi conducatori
  credeam ca acum in timpul asta va fi mai bine romanilor
  niciodata nu am votat cu rosii(comunistii)dar acum vad si simt ca nici voi nu sunte-ti mai departe de ei…
  am ajuns sa fiu scarbit si de mine ca sunt roman si ma numar printre dobitoacele ce nu fac nimic sa schimbe situatia drastica a natiunii.

 6. Piratul din Car-aibe.... spune

  Mai alaltaieri un „luminat” ministru spunea intr-un interviu ca sunt 12 milioane de indemnizatii pe luna platite in romania si spunea prostia sa, pardon „domnia sa” ca asta incurajeaza nemunca…Domnilor guvernanti dupa ce lasati in continuu oameni fara locuri de munca, faceti disponibilizari in masa (cu alti bineanteles nu cu voi si rudele voastre…)tot ei bietii sunt de vina ca trebuie sa primeasca o indemnizatie batjocoritoare…Intr-o zi nu va vom mai suporta si va vom vizita….va fi vai de voi!!!Cand natiunea se va trezi si voi veti muri jigodiilor! Ce vreti sa faca oamenii? Din ce vreti sa traiasca? De aici se nasc infractorii….din cauza voastra se sparg banci in Romania mai ceva ca-n filme. Dati de lucru oamenilor ca de aia fac taxi la negru ca unde sa munceasca? Vorbiti „luminatilor” sa va aud….Mie scarba de voi gunoaielor.

 7. McKenzie spune

  rechinii din transport persoane exemplu;mafia lui chivaran mana dreapta a lui mircea cosma psd a fugit la pdl.din pdl dirijeaza,politia rutiera din prahova,arr prahova ei sunt cumparati de gabriel chivaran rusine sa le fie oare o sa le sune ceasul si lor? microbuze infecte pe valeni maneciu,valeni ploiesti la fel circulam ca sardelele an picioare fara aer ne sufocam cu bani nostri licente si alte documente se schimba din masina in masina rovinete nu are la masinii.toate autobuzelede la chivaran nu au rovinete alimenteaza cu titei de la diversii vastangii suntem carati cu aceste epavepe slon; starchiojd;tarlesti rusine domnule gabriel chivaran cat crezi ca o sa-ti mai bati joc de noi? domnule pesedist pardon pdl-ist

 8. McKenzie du-te la SF spune

  Esti idiot McKenzie. Mafia matii si rechinii lu’tactu stau degeaba de-o viata ori freaca paru pe vreo tuica. Cum dracu de cate ori vreau sa inchei un contract (constructii) imi vine unu mai ieftin si mi-l sufla? are omu zilieri, azi da banu, maine nu… ai mei ma strang de gat daca nu-i platesc. Ai tu habar, bai idiotule, ce inseamna o firma de transport? Ai tu habar ca pe traseele ce le-ai pomenit au circulat, cel putin in ultimii 10 ani, 200 (DA, DOUA SUTE!!!) de traseisti, ZILNIC, unii executand cel putin 10 drumuri pe zi??? Ai, ia zi, stii? Eu zic ca stii, pentru ca esti dintre ei! Oare cati din aia cu microbuze de au plancarde de Maneciu si Ploiesti au licente, bai fraiere? Cate salarii sunt nevoiti sa plateasca aia, ma? Tu stii ba de unde iau astia motorina? Ia cauta sacare „pa net” Oscar Downstream, ca vreo zece patroni din zona au, inclusiv nasu, deci stiu clar ce vorbesc. Vastangiu e tactu. Iti bati singur joc de tine cand indraznesti sa te uiti in oglinda. Si sunt destui ca tine. Nu ti-a luat nimeni serviciul, doar ai fost prea prost sa inveti sa faci ceva. Ai preferat sa te faci pirat, ce plm, ca nu mananci de la Chivaran, doar muncesti… Ai o vaga idee cati transportatori sunt in colaps din cauza rahatilor binevoitori cu „ia-ma nene”? Daca doar pe traseele cu plecare din Ploiesti se pierd cel putin 2 miliarde pe zi, fara sa mai pomenesc de evaziune, etc. Asta o fac 500 de pirati. Cati oameni lucreaza pentru rechini? Cam 3000, iti zic eu. 3000 de fraieri care depind de un salariu pe care n-au cum sa si-l scoata, pentru ca patronul lucreaza cu deficit de cel putin 20% pe luna. In conditiile astea, va seaca o lege care trebuia aplicata de cel putin zece ani! Mai da-va-n plm…

 9. Simy spune

  Detin Autorizatie cu obiect Alte Transporturi Terestre Persoane in regim ocazional cu un autoturism de 8 locuri.Sint inregistrat la fisc si platesc impozit.O perioada nu am circulat din motive tehnice si am intirziat plata impozitului,motiv pentru care am fost somat cu executie silita.
  Concluzie :
  IN CE MASURA MI SE ADUCE ATINGERE NOUA LEGE ?

  Astept un raspuns autorizat.Multumesc

 10. ghita spune

  dar daca eu am microbuz 8+1 si ma duc cu el la seviciu, pe ce baza ar putea sa-mi ia plcutele?sa faca controale pt toti transportatorii ei chiar sunt in regula?la consiliul jud.PH nu te poti duce sa vb cu cineva .cosma vrea sa acapareze tot judetul cu DST-ul lui,apropo are voie sa fie actionar el fiind demnitar?dar asta e romania si cred ca ne meritam soarta,totul e pe pile !!!!!!!!!chivaran de la un amarat de sofer a ajuns sa comande in CJ PH

 11. donici vasile ciprian spune

  am o dacia cu 4 locuri si fac naveta la tara ca muncesc cu ziua si mai iau cu mine inca 4 oameni care platesc benzina.daca ma opreste politia ami ia nr de inmatriculare pt piraterie.astept raspuns concret cu e cu legea asta exact.sa fie publicata mai explicit.multumesc mult.

 12. dicky one spune

  cum e cu legea asta cu pirateria publicati mai explicit ce se intampla ca la oameni le e frica sa mai faca un bine sa ia un om la ocazie cand ploua si au de suferit tot autostopistii.

 13. Gilyen Irina spune

  buna ziua .
  va scriu in calitatea mea de transportator, personal am fost si sunt victima acestui ORD.34,
  datorita faptului ca in mod tendentios am fost incadrat ca efectuez activitate aducator de venituri ilicite.(pt ca in OUG 34 despre combaterea pirateriei este vorba).
  Arat faptul ca in momentul controlului nu detineam licenta de traseu valabil, datorita faptului ca ; – MI-A FOST INCALCAT ACEST DREPT DE CONSILIU JUDETEAN ALBA.
  Situatia de fapt – am contestat legalitatea licitatiei din 30.04.2008, atat eu cat si INSTITUTIA PREFECTURI a contestat legalitatea licitatiei.
  DIN ACEL MOMENT DIN DATA DE 12.06.2008- INTREGUL PROGRAM TRANSPORT PERSOANE A FOST SUSPENDAT DE DREPT.pana la solutionarea definitiv si irevocabil a fondului, conform prevederilot Leg.554.art.3 si Constitutia Romaniei art.123.alin.5. Insa aceste prevederi au fost incalcate de catre CJ Alba, si la 15 zile dupa ce intregul program de transport a fost suspendat – procedeaza la eliberarea LICENTELOR DE TRASEU FIRMELOR CASTIGATOARE – este de mentionat faptul ca im momentul respectiv actele nu mai produceau efecte juridice fiind suspendate de drept.CA URMAREA SUSPENDARI DE DREPT ,OPEREAZA SITUATIA ANTERIOARA LICITATIEI- ADICA NOI pt urmatoarele considerente;- am fost titulari pe traseu pana in data de 30.06.2008, iar programul a fost suspendat de drept in data de 12.06.2008, in perioada cand licenta noastra a avut inca valabilitate. IN MOD ILEGAL S-A PROCEDAT LA ELIBERAREA LICENTELOR DE TRASEU. CA urmarea celor relatate, am ramas pe traseu in timp ce avem pe rol mai multe procese pe aceasta tema, in diferite faza de judecata.
  IN acest timp am fost oprit de echiupajul de Politia Alba si mi-a retinut certificatul de inmatriculare la 3 mijloace de transport, incandrandu-ne in mod gresit , tendentios in categoria veniturilor ilicite, piraterie.
  Arat faptul ca IPJ Alba are cunostinta de cele aratate mai sus , si totus ne incadreaza in mod gresit in OUG.34. Binenteles codul deontologic al Politistului art.5 – raspunde de faptele sale ,aici este vorba de abuz in serviciu.
  Am considerat sa va arat aceste abuzuri si sa va spun ca ; – din pacate acest ordin este un instrument in mana autoritatiilor impotriva celor care sunt vizati de politic sau din alte motive.
  dealtfel salutabil ar fii sa produca efecte aplicat in mod corect celor care fac piraterie, insa pirati adevarati in spatele celor stau oameni cu functi mari de conducere, continua sa functioneze si in prezent.
  ma intreb retoric – cand va veni vremea sa nu mai fim sclavi moderni al acestui sistem politic, unde institutiile statului sunt folosite impotriva noastra in loc sa ne apere interesele ni-l fura.

 14. duma aurelian spune

  de ce dupa acesta lege politia romana nu isi face datoria fata de firmele de transport persoane care sufera enorm din cauza acestor pirati cu masiniile proprii care fac acest lucru zi de zi cu toate ca depunem reclamatii la posturile de politie ,liste cu numerele de inmatriculare ale acestora ba mai mult ii si cunosc pe acestia recunoscand ca fac acest lucru. ce trebuie sa mai facem ? unde trebuie sa ne mai adresam ? de ce nu se face dreptate acum cu noua lege.

 15. ANTOHI OVIDIU spune

  PANA LA URMA CE FEL DE ACTE IMI TREBUIE SA FAC TRANSPORT CU 8+1 ? DACA MASINA E PE SOCIETATE IAR SOCIETATEA ARE DESCHIS IN DOMENIU DE ACTIVATETE INCHIRIERI AUTO FARA SOFER SI AUTORIZATIE DE LA PRIMARIA TRANSPORTURI POT CIRCULA FARA PROBLEME? VA ROG UN RASPUNS DE LA O PERSOANA AUTORIZATA.

 16. piratu din gr spune

  ba santeti niste nesimtiti niste jegosi care nu ne lasati sa supravietuim si noi,muncim la patroni si nu ne dau salalariile cu ce sa traim sa va dam voua la BULANGII care au dat legea asta cu nr de inmatri,si certificatu de inmatriculare
  sa va dam in cap si sa va luam banii din buzunare,…..facem si noi o cursa doua cu masina sa avem sa ne luam o paine.Cat de jegosii astia de la AUTOGARA GIURGIU ia oamenii in picioare ii inghesuie ii baga ca pe cartofi in MICROBUZELE lor jegoase dupa timpu lui TATAIE.De ce in alte localitati da amenzi de 1000 ron si le ia nr si talonu si la GIURGIU da amenzi 25000 ron si stai si cu masina 6 luni ca asa vrea seful politiei rutiere POPESCU mai schimbatil mai nene pe asta,.,.,.,.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata