MC ALEXIA COM SRL – notificare privind deschiderii procedurii generale a insolvenţei

CUI: 15245939
Data emiterii: 23.03.2010
Data publicării în BPI: 16.04.2010

Dosar nr. 1820/99/2009, (nr. vechi 89/2009), Tribunal Iaşi, Judecător-sindic Brânduşa Daniela Grădinaru. Arhiva: str. N. Gane, nr.20A, Iaşi, jud. Iaşi, tel. 215160, programul zilnic 9 – 12.
Debitor: SC MC Alexia Com SRL, C.U.I. 15245939, cu sediul social în Iaşi, b-dul Poitiers, nr.10, jud. Iaşi, J22/327/2003.
Creditori: SC NBG Leasing IFN SA, cu sediul ales la Cab. Av. Rusu Robert, Bucureşti, Dos. Ştefan cel Mare, nr.17, bl. 17, sc.B, et.1, ap.32, sector 2.
Administrator judiciar: Acord I.P.U.R.L. Iaşi C.I.F. 21079662, cu sediul social în Iaşi, str. Decebal nr.24, bl. B5, sc.A, et.2, ap.10; nr. ordine în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 0246/2006, tel./fax 0232-230302, e-mail dannitescu07@yahoo.com, reprezentant administrator judiciar persoană juridică Niţescu Dan Nistor.
Subscrisa Acord I.P.U.R.L. Iaşi, în calitate de administrator judiciar al MC Alexia Com SRL Iaşi, conform sentinţei 252/S/09.03.2010 a Tribunalului Iaşi, Judecător-sindic, dosar 1820/99/2009 (nr. vechi 89/2009), în temeiul art.108 alin.(1) şi art.109 alin.(I)şi (2) din Legea insolvenţei, notifică: Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului MC Alexia Com SRL. Debitorul MC Alexia Com SRL are obligaţia ca în 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosar documentele prevăzute la art.28 alin.(I) din Legea insolvenţei. Creditorii MC Alexia Com SRL trebuie să se înscrie la masa credală prin depunerea cererii de creanţă în condiţiile următoare: Termenul pentru depunerea cererii de creanţă 10.05.2010. În temeiul art.76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de creanţă în termen atrage decăderea din drepturi privind creanţele deţinute. Alte termene stabilite: termenul pentru verificarea creanţelor, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar 10.06.2010, termenul pentru depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar 19.06.2010, termenul pentru soluţionarea contestaţiilor la tabel 29.06.2010, ora 11, termen afişare tabel definitiv 01.07.2010, termenul pentru ţinerea primei adunari a creditorilor 14.06.2010, orele 12.00.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: pentru înscrierea la masa credală să se transmită la Tribunal Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea art.65 alin(l) din Legea insolvenţei. Cererea se depune la dosar sau se transmite prin poştă, în dublu exemplar. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei de timbru de 120 lei şi de timbru judiciar de 0,3 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă acţiunile pentru realizarea creanţelor asupra debitorului. În temeiul art.14 şi următoarele din Legea insolvenţei se convoacă Adunarea Creditorilor MC Alexia Com SRL la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Decebal 22A, bl. Z8, sc.A, et.1, ap.8, la 14.06.2010, ora 12°°. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar /lichidator judiciar, cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului.Ordinea de zi: alegerea comitetului creditorilor, desemnarea presedintelui acestuia, confirmarea sau inlocuirea administratorului judiciar desemnat provizoriu şi stabilirea remuneratiei acestuia, avansarea de către creditori a sumelor de bani corespunzătoare derulării procedurii, conform art.131 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei.
Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata