EXPERT SEM EMA SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

20

CUI: 16928697
Data emiterii: 08.04.2010
Data publicării în BPI: 21.04.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar 3596/99/2009, (format vechi 246/2009), Tribunal Iaşi, Judecător-sindic Dan Artenie. 2.Arhiva/registratura instanţei: str. N. Gane, nr.20A, loc. Iaşi, jud. Iaşi, tel.0232/215160, programul arhivei/registraturii instanţei 9-13.
3.Debitor: SC Expert Sem Ema SRL, CIF 16928697, cu sediul social în loc. Balteni, com. Probota, jud. Iaşi, număr de ordine în registrul J22/2461/2004.
4.Creditor: SC Redoxim SRL; CIF 1827872; nr. înmatriculare în RC J35/1768/1991; cu sediu ales în Bucureşti, b-dul Preciziei nr.1, et.4, sector 6, la Urban şi Asociaţii.
5.Administrator judiciar: Aldea Insolv IPURL, CIF 26249820, cu sediul social în Iaşi, str. A.Panu, nr.13-15, mezanin, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RSP–0403, tel/fax 0232/211090, e-mail mariaaldea@yahoo.com, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Maria Aldea. 6.Subscrisa/Subsemnatul(a): Aldea Insolv IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Expert Sem Ema SRL, conform sentinţei comerciale nr.221/S/25.02.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, în dosarul 3596/99/2009 (format vechi 246/2009), în temeiul art.61 alin.1 şi/sau alin.2 şi art.62, alin.1 şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.1 şi art.28, alin.1 sau, după caz, art.33 alin.4 sau alin.6, art.35 şi art.28, alin.2 din acelaşi act normativ, notifică:
7.Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Expert Sem Ema SRL prin sentinţa comercială nr.221/S/25.02.2010 pronunţată de Tribunalul Iaşi, în dosarul 3596/99/2009 (format vechi 246/2009). 7.1.Debitorul SC Expert Sem Ema SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2.Creditorii debitorului SC Expert Sem Ema SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 26.04.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 26.05.2010. Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar 14.06.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 24.06.2010.
8.Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la Tribunalul Iaşi, judecător-sindic, din Iaşi, str. N.Gane, nr.20A, data 30.06.2010, ora 11.00, având ca ordine de zi: definitivarea desemnării administratorului judiciar şi stabilirea remuneraţiei acestuia, desemnarea comitetului creditorilor şi a preşedintelui comitetului.
9.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de ___ lei şi de un timbru judiciar de ____ lei. Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata