GREGOR PREST COM SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

11

CUI: 11166140
Data emiterii: 12.04.2010
Data publicării în BPI: 26.04.2010

1.Date privind dosarul: număr 6966/110/2009, Tribunal Bacău, Secţia Comercială Judecător sindic Gabriel Grancea. 2.Arhiva instanţei: str. Ştefan cel Mare, nr.4, Bacău, tel 0234/514.419, programul arhivei instanţei 10,30 – 13.00. 3.Debitor: SC Grecor Prest Com SRL, CIF 11166140, sediul social în Bacău, str. Nicolae Bălcescu, bl.12, sc. H, ap.10, număr de ordine în registrul comerţului J04/963/1998.
4.Creditor: A.F.P. Bacău.
5.Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Matei Lenuţa, CIF 26507776, sediul social str. Mihai Viteazu, nr.4, bl. 4, sc. D, ap.9, Bacău, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 1B2599, tel./fax 0334/108225, e-mail lenusmatei@yahoo.com nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Matei Lenuţa.
6.Subscrisa Cabinet Individual de Insolvenţă Matei Lenuţa, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Grecor Prest Com SRL, conform sentinţei comerciale nr. 375/18.03.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, secţia comercială Contencios Administrativ, în dosarul 6966/110/2009, în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28, alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28, alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:
7.Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Grecor Prest Com SRL prin sentinţa comercială nr. 375/18.03.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 6966/110/2009.
7.1.Debitorul SC Grecor Prest Com SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2.Creditorii debitorului SC Grecor Prest Com SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1.Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţelor este 06.05.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
7.2.2.Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar este 20.05.2010. Termenul pentru afişarea tabelului definitiv este 03.06.2010.
8.Adunarea creditorilor: Termen pentru prima Adunare a creditorilor 25.05.2010 ora 14,00 la sediul administratorului judiciar din Bacău, str. Mihai Vitezu, bl.4, sc. D, ap.9, având următoarea ordine de zi: prezentarea situaţiei debitorului, desemnarea comitetului creditorilor, confirmarea administratorului judiciar şi diverse.
9.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei.
Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Textul integral, care cuprinde informaţii detaliate (administrator/lichidator judiciar, termen pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor, formalităţi), este accesibil EXCLUSIV ABONAŢILOR (detalii aici)
Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata