SEUTIN TRADING SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 15769402
Data emiterii: 26.05.2010
Data publicării în BPI: 01.05.2010

1.Date privind dosarul: Număr dosar: 6183/110/2009, Tribunal Bacău Secţia Comercială Jud. sindic – Dănăilă Cornelia. 2.Arhiva/registratura instanţei: str. Ştefan cel Mare, nr.4, jud. Bacău, tel. 0234/514419, programul arhivei/registraturii instanţei: 9:00 – 13:00.
3.Debitor: SC Seutin Trading SRL, sediul social: Oneşti, b-dul Oituz, nr.20, sc.C, ap.49, jud. Bacău, cod de înregistrare fiscală RO 15769402, număr din Registrul Comerţului J04/1193/2003.
3.1.Administrator special: Seutin Roxana.
4.Creditori: BRD GSG SA Iaşi, A.F.P. Oneşti, Bancpost SA, A.F.P. Iaşi, Primăria Oneşti, Banca Transilvania, Transilvania Leasing SA, SC Moldoconstruct SA, SC Direct Distribution SRL, SC Expert Audit Grup SRL, SC Vertical Trend SRL, SC Hilti România SRL, SC Denora SRL, SC Casa Verde Star SRL, SC RDS &RCS SA, Toader Ioan, Humă Ilie.
5.Lichidator judiciar: Lichidator Instant Expert SPRL Cod de înregistrare fiscală: 20569524 Domiciliul/sediul social: str. Trandafirilor, nr.1/D/1-2, jud. Bacău tel./fax 0234/581515 nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Guţu Romel.
6.Subscrisa/Subsemnatul(a): Lichidator Instant Expert SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Seutin Trading SRL Oneşti, conform sentinţei civile nr.556 din data de 10.05.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, secţia comercială, în dosarul 6183/110/2009, în temeiul art.107 lit.D din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, notifică:
7.Deschiderea procedurii de faliment în formă generală împotriva debitorului SC Seutin Trading SRL prin Sentinţa Civilă nr.556/ 10.05.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, secţia comercială, în dosarul 6183/110/2009.
7.1.Termenul maxim de predare a gestiunii către lichidatorul judiciar, împreună cu lista actelor şi a operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii:20.05.2010.
7.2.Creditorii debitorului SC Seutin Trading SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în tabelul suplimentar al creditorilor, în condiţiile următoare:
7.2.1.Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţelor suplimentare asupra averii debitorului conform art.108 alin 3 din legea 85/2006 este: 24.06.2010. Vor putea fi înscrise în tabelul suplimentar al creditorilor creanţele născute după data deschiderii procedurii de insolvenţă şi până la data deschiderii procedurii de faliment.
În temeiul art.76 alin.(1) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţin împotriva debitorului.
7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este: 23.07.2010. Termen limită pentru depunerea contestaţiilor la creanţele suplimentare: 10.08.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este: 20.08.2010. Termen pentru continuarea procedurii: 13.09.2010 CF4.
8.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 RON şi de un timbru judiciar de 0,3 RON.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei).
Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

close