OPTI CENTER SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 18991003
Data emiterii: 25.05.2010
Data publicării în BPI: 03.06.2010

1.Date privind dosarul: nr. 7016/110/2009 – Tribunalul Bacău – Secţia Comercială; Judecător sindic Maria Oborocianu. 2.Arhiva: mun. Bacău, str. Ştefan cel Mare, nr.4, jud. Bacău; Număr de telefon 0234 – 514419.
3.1.Debitor: SC Opti Center SRL; CIF 18991003; sediul social: Bacău, str. 9 Mai, nr.31, sc. C, et. P, jud. Bacău; Număr de ordine în registrul comerţului: J04/1301/2006.
4.Creditori: conform listă anexă.
5.Lichidator judiciar: Expert BC SPRL; CIF R 6866651; sediul social: mun. Bacău, str. I.S. Sturdza, nr.74, jud. Bacău, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 0097 tel./fax: 0234 – 547646 e¬mail: expertsrlbc@yahoo.com; nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Barbu Toader. 6.Subscrisa Expert BC SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Opti Center SRL, conform Sentinţei civile nr.555 din data de 07.05.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău – Secţia Comercială, în dosarul nr. 7016/110/2009, în temeiul art.108 alin (1) şi art.109 alin (1)şi (2) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
7.Intrarea debitorului SC Opti Center SRL în procedura falimentului, în temeiul art.31 alin.2 raportat la art.1alin.2lit.c pct.4 din Legea nr.85/2006, prin sent. civ. nr.555/07.05.2010, pronunţată în dosarul nr.7016/110/2009.
7.1.Debitorul SC Opti Center SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să predea lichidatorului judiciar toate documentele contabile şi bunurile societăţii, precum şi actele şi informaţiile prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, sub sancţiunea prevăzută de art.44 din Legea nr.85/2006. Refuzul debitorului sau al reprezentantului legal al acestuia de a pune la dispoziţia lichidatorului judiciar documentele şi informaţiile solicitate şi prevăzute de lege se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 3 ani sau amendă, conform dispoziţiilor art.147 din Legea nr.85/2006.
7.2.Creditorii debitorului SC Opti Center SRL, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1.Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei: Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului: 23.06.2010. În temeiul art.76 alin.1 din legea privind procedura insolvenţei nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
7.2.2.Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:
Termen limită pentru verificarea creanţelor, întocmire, afişare şi comunicare tabel preliminar: 07.07.2010. Termenul de depunere a contestaţiilor la tabelul preliminar: 09.07.2010. Termenul limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor: 21.07.2010. Termenul pentru prima adunare a creditorilor este 09.07.2010, ora 1500, la sediul lichidatorului judiciar, cu următoarea ordine de zi:
– alegerea unui comitet al creditorilor format din 3-5 creditori, în condiţiile art.16 alin.4 şi art.17 din lege; – confirmarea lichidatorului judiciar desemnat provizoriu de judecătorul sindic;
– probleme diverse
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.
Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citeste si:  AUTO DIESEL SRL - notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei

Listă anexă:

1. A.F.P. Bacău 4278523 – Bacău, str. 9 Mai, nr.33, jud. Bacau
2.  A.V.A.S. Bucureşti 11795573 – Bucureşti, str. Promoroaca, nr.9-11, sector 1
3.  Primăria Bacău – D.I.T.L. 4278337 – Bacău, str. Mărăşeşti, nr.6, jud. Bacău
4.  I.T.M. Bacău 4352840 – Bacău, str. I.S.Sturdza, nr.63A, jud. Bacău
5.  A.J.O.F.M. Bacău – – Bacău, str. I.S.Sturdza, nr.63A, jud. Bacău
6.  SC Opti Center SRL 18991003 J04/1301/2006 Bacău, str. 9 Mai, nr.31, sc.C, et. P, jud. Bacău
7.  Munteanu Ghe. Geanina 2780618205044 – Bacău, str. Bucegi, nr.121,sc.A,ap.11, jud. Bacău.

Citeste si:  DNA: Fostul ministru Cristian David, urmărit penal
Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata