EUR
4,84 RON
(-0.03%)
USD
4,27 RON
(+0.44%)
GBP
5,38 RON
(+0.49%)
CHF
4,53 RON
(+0.42%)
BGN
2,47 RON
(+0.15%)
BYN
1,76 RON
(+0.22%)
CAD
3,15 RON
(+0.15%)
RSD
0,04 RON
(-0.12%)
AUD
2,97 RON
(+0.12%)
JPY
0,04 RON
(+0.78%)
CZK
0,18 RON
(-0.14%)
INR
0,06 RON
(+0.39%)

Afacerea judecătoarei Camelia Acrîşmăriţei cu Ioan Zapodeanu a ajuns la DNA

Într-un comunicat de presă, Agenția Națională de Integritate a anunţat că a fost constatată încălcarea regimului juridic al conflictului de interese și al incompatibilităţilor de către judecătoarea Acrîșmăriței Camelia

Agenția Națională de Integritate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, a constatat, în urma procedurilor de evaluare, următoarele:
– încălcarea de către doamna Acrîșmăriței Camelia Alexandrina, judecător în cadrul Judecătoriei Iași, a regimului juridic al conflictului de interese și al incompatibilităţilor, conform prevederilor art. 20, alin. (1) și art. 21, alin. (1) din Legea nr. 176/2010, coroborate cu dispozițiile art. 70, art. 71, art. 104 și art. 105, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile art. 25 și art. 27, pct. 1 din Codul de procedură civilă și ale art. 5, alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor;

– indicii referitoare la posibila săvârşire de către doamna Acrîșmăriței Camelia Alexandrina, Judecător în cadrul Judecătoriei Iași,  a unor infracţiuni de corupţie, respectiv abuz în serviciu şi fals în declaraţii.

În temeiul art. 12, alin. (1) și alin. (2), lit. b din Legea nr. 176/2010, Agenția Națională de Integritate s-a sesizat din oficiu, la data de 23.12.2010, cu privire la posibila nerespectare de către doamna Acrîșmăriței Camelia Alexandrina, Judecător în cadrul Judecătoriei Iași, a regimului juridic al conflictelor de interese şi al incompatibilităţilor, precum şi cu privire la faptul că, împreună cu familia, ar fi dobândit o avere mai mare decât veniturile realizate.

Conform prevederilor art. 13 din Legea nr. 176/2010, procedura de informare a fost îndeplinită la data de 14.01.2011, doamna Acrîșmăriței Camelia Alexandrina fiind informată, prin intermediul unei scrisori (adresa nr. 1166/G/I.I.) recomandate (confirmare de primire datată 14.01.2011), despre declanșarea activității de evaluare, precum și cu privire la drepturile sale de a fi asistată sau reprezentată de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.

În conformitate cu prevederile art. 70 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare: „Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”, iar, potrivit dispozițiilor art. 71 din același act normativ, „Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public”.

Totodată, conform prevederilor art. 104 din Legea nr. 161/2003, „Magistraţilor le este interzisă orice manifestare contrară demnităţii funcţiei pe care o ocupă ori de natură să afecteze imparţialitatea sau prestigiul acesteia”.

Potrivit dispozițiilor art. 5, alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, „Judecătorii şi procurorii sunt obligaţi să se abţină de la orice activitate legată de actul de justiţie în cazuri care presupun existenţa unui conflict între interesele lor şi interesul public de înfăptuire a justiţiei sau de apărare a intereselor generale ale societăţii, cu excepţia cazurilor în care conflictul de interese a fost adus la cunoştinţă, în scris, colegiului de conducere al instanţei sau conducătorului parchetului şi s-a considerat că existenţa conflictului de interese nu afectează îndeplinirea imparţială a atribuţiilor de serviciu”.

Conform prevederilor art. 20 din Legea nr. 176/2010, procedura de informare a fost îndeplinită la data de 04.04.2011, doamna Acrîșmăriței Camelia Alexandrina fiind înștiințată, prin intermediul adresei nr. 43938/G/I.I., recomandate (confirmare de primire datată 08.04.2011), despre faptul că au fost identificate elemente în sensul existenței unui conflict de interese şi a stării de incompatibilitate și invitată să prezinte un punct de vedere în acest sens.

La data de 14.04.2011, cu ocazia prezentării la sediul Agenției Naționale de Integritate, doamna Acrîșmăriței Camelia Alexandrina, însoțită de apărătorul ales, s-a prezentat la sediul Agenției Naționale de Integritate, a luat la cunoștință de actele și lucrările din dosarul de evaluare. În punctul de vedere depus la dosarul de evaluare de către doamna Acrîșmăriței Camelia Alexandrina, persoana evaluată arată că dispozițiile legale privind conflictele de interese și incompatibilitățile nu se aplică și magistraților, întrucât aceștia constituie o categorie profesională cu un specific aparte, „o categorie distinctă de personal care exercită puterea judecătorească”.

În urma evaluărilor efectuate, s-au identificat următoarele elemente:

– doamna Acrîșmăriței Camelia Alexandrina este Judecător în cadrul Judecătoriei Iași începând cu data de 01.05.2004 și până în prezent;

– doamna Acrîșmăriței Camelia Alexandrina a încheiat, la data de 26.07.2007, cu domnul Zapodeanu Ioan, contractul de vânzare – cumpărare de drept succesoral asupra unui teren agricol în suprafață de 50 ha, situat în Comuna Slătioara, Județul Olt. Prețul vânzării a fost de 210.000 Euro, din care, la data încheierii contractului, doamna Acrîșmăriței Camelia Alexandrina a primit suma de 150.000 Euro, urmând ca diferența de 60.000 Euro să fie achitată ulterior, la data de 01.10.2007;

– conform grilelor notariale comunicate de Camera Notarilor Publici Craiova, rezultă că terenul avea o valoare orientativă de 250.000 RON, echivalentul a 79.684 Euro;

– doamna Acrîșmăriței Camelia Alexandrina a pronunţat, în calitate de Judecător în cadrul Judecătoriei Iaşi, la data de 06.11.2007, sentința civilă nr. 12855, în dosarul civil nr. 22219/245/2006, având ca părți pe Fischer Anisia – Sebastiana, în calitate de reclamant și Zapodeanu Ioan, în calitate de pârât.

Conform prevederilor art. 21 din Legea nr. 176/2010, inspectorul de integritate a considerat că sunt elemente în sensul încălcării legislației în vigoare, după cum urmează:

1. existenţei unui conflict de interese și a stării de incompatibilitate, în cazul doamnei judecător Acrîșmăriței Camelia Alexandrina, conform prevederilor art. 20, alin. (1) și art. 21, alin. (1) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnitătilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, coroborate cu dispozițiile art. 70, art. 71, art. 104 și art. 105, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile art. 25 și art. 27, pct. 1 din Codul de procedură civilă și ale art. 5, alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, ca urmare a încheierii  de către doamna judecător Acrîșmăriței Camelia Alexandrina, în timpul judecării cauzei ce a făcut obiectul dosarului civil nr. 22219/245/2006, înregistrat pe rolul Judecătoriei Iași, a contractului de vânzare – cumpărare de drept succesoral nr. 1693 din data de 26.07.2007 cu domnul Zapodeanu Ioan, pârât în acest dosar.

Încheierea contractului de vânzare – cumpărare de drept succesoral nr. 1693 din data de 26.07.2007 de către doamna judecător Acrîșmăriței Camelia Alexandrina, în timpul judecării cauzei ce a făcut obiectul dosarului civil nr. 22219/245/2006 înregistrat pe rolul Judecătoriei Iași, cu domnul Zapodeanu Ioan, pârât în acest dosar, a dat naștere unui interes personal de natură patrimonială pentru persoana evaluată, generând, astfel, o stare de incompatibilitate și un conflict de interese.

Din conținutul contractului de vânzare – cumpărare nr. 1693 din data de 26.07.2007, reiese faptul că, la încheierea acestuia, au fost prezente ambele părți care au semnat personal actul autentic în fața notarului. Se poate concluziona că doamna judecător a cunoscut faptul că, în dosarul cu a cărui judecată era investită, persoana cu care a încheiat o convenție de vânzare – cumpărare avea calitate procesuală pasivă, reținându-se că respectivul contract a fost încheiat în timpul în care cauza s-a aflat pe rolul doamnei judecător Acrîșmăriței Camelia Alexandrina.

Doamna judecător Acrîșmăriței Camelia Alexandrina, deși cunoștea prevederile legale referitoare la incompatibilitățile, conflictele de interese, cauzele de recuzare și abținere ale judecătorilor, așa cum reiese din analiza răspunsurilor date de aceasta în procesul verbal chestionar nr. 48151/G/II/14.04.2011 cu ocazia prezentării la sediul Agenției Naționale de Integritate la data de 14.04.2011, a încheiat respectivul contract de vânzare – cumpărare în timpul derulării procesului civil și, odată încheiată tranzacția, nu s-a abținut de la judecarea cauzei ce a făcut obiectul dosarului civil nr. 22219/245/2006.

Doamna judecător Acrîșmăriței Camelia Alexandrina a respins în încheierile de ședință din datele de 12.06.2007 și de 17.07.2007 cererea pârâtului Zapodeanu Ioan de a se efectua o contraexpertiză în cauză. După încheierea contractului de vânzare – cumpărare nr. 1693 din data de 26.07.2007, în prima încheiere de ședință pronunțată la data de 04.09.2007, doamna judecător Acrîșmăriței Camelia Alexandrina a încuviințat efectuarea unei noi expertize. Ulterior, aceasta a dat câștig de cauză domnului Zapodeanu Ioan, respingând prin sentința civilă nr. 12855, pronunțată în data de 06.11.2007, acțiunea formulată de reclamantă în contradictoriu cu pârâtul Zapodeanu Ioan.

2. indicii referitoare la posibila săvârşire de către doamna Acrîșmăriței Camelia Alexandrina, Judecător în cadrul Judecătoriei Iași,  a unor infracţiuni de corupţie, respectiv abuz în serviciu şi fals în declaraţii.

Având în vedere cele de mai sus, s-a procedat la întocmirea raportului de evaluare şi s-au dispus următoarele:

1. comunicarea Raportului de evaluare Consiliului Superior al Magistraturii, în vederea luării măsurilor ce se impun;

2. sesizarea Direcției Naționale Anticorupție cu privire la posibila săvârşire de către doamna Acrîșmăriței Camelia Alexandrina, Judecător în cadrul Judecătoriei Iași,  a unor infracţiuni de corupţie, respectiv abuz în serviciu şi fals în declaraţii.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata