Cum mai pot fi reduse penalităţile de întârziere pentru obligaţiile restante la bugetul de stat

0
ANAF reaminteşte contribuabililor interesaţi că, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011 şi Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 2.604/2011, pentru obligaţiile fiscale restante la 31 august 2011, penalităţile de întârziere se reduc cu 50% dacă obligaţiile principale şi dobânzile aferente acestora se sting prin plată voluntară sau compensare până la 30 iunie 2012.

În articolul de mai jos, prezentăm în sinteză condiţiile care trebuie îndeplinite pentru a beneficia de această facilitate.

Penalităţile de întârziere care fac obiectul facilităţii reprezintă sancţiuni pentru plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale, respectiv suma datorată pentru neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale principale, potrivit prevederilor Codului de Procedură Fiscală (CPF).

Facilităţile fiscale menţionate se aplică pentru obligaţiile fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) şi pentru cele stabilite de alte direcţii de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice (MFP) şi transmise spre recuperare ANAF şi se acordă, în funcţie de structura obligaţiei, de:

– ANAF, prin organele fiscale competente subordonate, pentru obligaţiile fiscale administrate de acestea;

– Autoritatea Naţională a Vămilor, prin organele sale subordonate, pentru obligaţiile fiscale administrate de aceasta;

– direcţiile de specialitate din MFP pentru obligaţiile stabilite de acestea şi transmise spre recuperare ANAF.

Pentru obligaţiile fiscale accesorii aferente obligaţiilor fiscale principale restante la 31 august 2011 se acordă  reducerea cu 50% a penalităţilor de întârziere, precum şi reducerea cu 50% a unei cote de 50% din majorările de întârziere aferente acestor obligaţii fiscale principale, dacă obligaţiile principale şi dobânzile aferente acestora, administrate/stabilite de fiecare dintre organele competente sunt stinse prin plată sau compensare până la 30 iunie 2012.

Atenţie!

Pentru dobânzile datorate până la data stingerii şi stabilite prin decizii comunicate după această dată, condiţia se consideră îndeplinită dacă dobânzile se sting până la termenul de plată, care potrivit art. 111 alin. (2) din CPF se stabileşte în funcţie de data comunicării deciziilor, astfel:

– dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul  1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare;

– dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare.

Prin obligaţii fiscale principale restante la 31 august 2011 se înţeleg:

– obligaţiile fiscale care sunt individualizate în declaraţiile fiscale ale contribuabilului depuse până la 31 august 2011 şi/sau decizii de impunere emise şi comunicate contribuabilului până la această dată, pentru obligaţiile administrate de ANAF;

– obligaţiile fiscale individualizate în înscrisuri care constituie titlu de creanţă comunicate contribuabilului până la 31 august 2011, pentru obligaţiile fiscale stabilite de direcţiile de specialitate din cadrul MFP.

Prin obligaţii fiscale principale se înţelege şi sumele reprezentând amenzi exigibile, de orice fel, cu excepţia celor pentru care este suspendată executarea actului prin care s-a aplicat amenda. Amenzile sunt exigibile la data comunicării actului de individualizare a amenzii, în cazul amenzilor stabilite de organele fiscale din cadrul ANAF sau la data primirii titlurilor executorii, în cazul amenzilor stabilite de alte instituţii şi transmise ANAF în vederea executării.

Prin dobânzi aferente obligaţiilor principale se înţelege şi cota de 50% din majorările de întârziere reprezentând componenta de dobândă a acestrora.

Important!

Majorările de întârziere pentru care se acordă reducere sunt cele datorate pentru perioada 1 ianuarie 2006 – 30 iunie 2010.

Facilităţile fiscale nu se acordă pentru obligaţiile fiscale stinse prin poprire sau prin sume încasate din valorificarea bunurilor sechestrate.

În vederea acordării facilităţilor fiscale contribuabilii interesaţi pot depune o cerere prin care solicită o situaţie a obligaţiilor de plată exigibile, care urmează a fi stinse prin plată sau compensare, precum şi a celor care pot face obiectul facilităţii.

În situaţia în care contribuabilii sting prin plată sau compensare toate obligaţiile de plată şi nu au depus la organul competent cererea prin care solicită situaţia obligaţiilor de plată exigibile, vor solicita acordarea facilităţii fiscale prin depunerea unei cereri la organul competent.

*

Bază legală: art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627/02.09.2011; Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2.604/2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707/06.10.2011.

Facilităţi acordate de alte instituţii

Contribuabilii interesaţi pot beneficia de reducerea obligaţiilor de plată accesorii aferente obligaţiilor de plată principale restante la 31 august 2011 inclusiv pentru:

– obligaţiile de plată reprezentând contribuţii de asigurări sociale de sănătate, datorate Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de către persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de ANAF conform prevederilor Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 894/2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 787/07.11.2011;

– obligaţiile de plată reprezentând contribuţii de asigurări sociale, datorate bugetului asigurărilor sociale de stat de către persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de către ANAF potrivit prevederilor Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice nr. 1252/2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 855/05.12.2011;

– obligaţiile fiscale ale unităţilor administrativ teritoriale (impozite şi taxe datorate bugetelor locale) potrivit prevederilor Ordinului comun al ministrului Finanţelor Publice şi al ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 259/2842/2011 privind aprobarea normelor pentru administrarea creanţelor fiscale ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor în vederea anulării unor obligaţii fiscale accesorii administrate de către compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 787/07.11.2011.

Pentru a beneficia de facilităţile menţionate contribuabilii interesaţi trebuie să se adreseze instituţiilor care administrează/stabilesc obligaţiile de plată pentru care se acordă aceste facilităţi.

loading...
Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.