Cine şi cum trebuie să depună bilanţul până la data de 29 mai

În documentarul de mai jos, ANAF prezintă principalele aspecte în legătură cu obligaţia întocmirii şi depunerii situaţiilor financiare anuale, a raportărilor anuale şi a situaţiilor financiare anuale simplificate la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice până la data de 29 mai inclusiv.

ObligaţieAu obligaţia întocmirii situaţiilor financiare anuale societăţile comerciale, societăţile/ companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate. Situaţiile financiare anuale la 31 decembrie întocmite de aceste entităţi se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi vor fi însoţite de formularele „Date informative”, cod 30, şi „Situaţia activelor imobilizate”, cod 40.Entităţile care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate întocmesc situaţii financiare anuale simplificate la 31 decembrie potrivit Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2.239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate.

 

Cerinţe privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie

1. Pentru entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic

Entităţile care la data bilanţului depăşesc limitele a două dintre cele trei criterii de mărime, şi anume: total active – 3.650.000 euro, cifra de afaceri netă – 7.300.000 euro şi număr mediu salariaţi – 50, întocmesc situaţii financiare anuale cu 5 componente, care cuprind: bilanţ, cod 10, cont de profit şi pierdere, cod 20, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de numerar, note explicative la situaţiile financiare anuale. Acestea vor fi însoţite de formularele „Date informative”, cod 30, şi „Situaţia activelor imobilizate”, cod 40.

Societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise pe o piaţă reglementată întocmesc situaţii financiare anuale cuprinzând 5 componente indiferent de totalul activelor, cifra de afaceri netă sau de numărul mediu de salariaţi.

Entităţile care la data bilanţului nu depăşesc limitele a două dintre criteriile de mărime menţionate întocmesc situaţii financiare anuale prescurtate care cuprind: bilanţ prescurtat, cod 10, cont de profit şi pierdere, cod 20, note explicative la situaţiile financiare anuale prescurtate. Opţional, aceste entităţi pot întocmi situaţia modificărilor capitalului propriu şi/sau situaţia fluxurilor de numerar. Acestea vor fi însoţite de formularele „Date informative”, cod 30, şi „Situaţia activelor imobilizate”, cod 40.

Atenţie!
Persoanele juridice care au întocmit situaţii financiare anuale prescurtate întocmesc situaţiile financiare anuale numai dacă în două exerciţii financiare consecutive depăşesc limitele a două dintre cele trei criterii de mărime prezentate mai sus.

Persoanele juridice care au întocmit situaţiile financiare anuale întocmesc situaţiile financiare anuale prescurtate numai dacă în două exerciţii financiare consecutive nu depăşesc limitele a două dintre cele trei criterii de mărime prezentate anterior.

Entităţile nou-înfiinţate pot întocmi pentru primul exerciţiu financiar de raportare situaţii financiare anuale prescurtate sau situaţii financiare anuale cu 5 componente urmând ca pentru al doilea exerciţiu financiar de raportare să analizeze indicatorii determinaţi din situaţiile financiare ale exerciţiului financiar precedent şi indicatorii determinaţi pe baza datelor din contabilitate şi a balanţei de verificare încheiate la sfârşitul exerciţiului financiar curent şi să întocmească situaţii financiare anuale în funcţie de criteriile de mărime înregistrate.

Important! Cursul de schimb utilizat pentru încadrarea în criteriile de mărime prevăzute de Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, este cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar.

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie se întocmesc în lei şi se semnează atât de persoanele abilitate, potrivit legii, cât şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii

Situaţiile financiare anuale, raportul consiliului de administraţie/directoratului, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, după caz, se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

Situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege se pot depune la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către agenţii economici şi alţi contribuabili. De asemenea, la depunerea situaţiilor financiare se vor avea în vedere şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional.

2. Pentru entităţile care au optat pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate

Entităţile care în exerciţiul financiar precedent au îndeplinit concomitent următoarele două criterii de mărime: cifra de afaceri sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 auro inclusiv şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro inclusiv, şi au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate întocmesc situaţii financiare anuale simplificate care cuprind bilanţ simplificat, cod 10, şi cont de profit şi pierdere simplificat, cod 20. Acestea vor însoţite de formularul „Date informative”, cod 30, şi formularul „Situaţia activelor imobilizate”, cod 40.

Aceste entităţi utilizează pentru evidenţierea operaţiunilor economico-financiare planul de conturi simplificat şi tratamentele contabile prevăzute de reglementările contabile simplificate.

De asemenea, entităţile care au utilizat unele tratamente contabile cuprinse în Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 3055/2009 şi/sau o parte ori toate conturile din planul de conturi general, întocmesc situaţii financiare anuale simplificate, care se compun din bilanţ şi cont de profit şi pierdere simplificate.

Situaţiile financiare anuale simplificate trebuie însoţite de o declaraţie scrisă de asumare a răspunderii pentru întocmirea acestora în conformitate cu sistemul simplificat de contabilitate.

Situaţiile financiare anuale simplificate încheiate la 31 decembrie se întocmesc în lei şi se semnează de către persoanele care organizează şi conduc contabilitatea entităţilor, precum şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţilor respective.

Situaţiile financiare anuale simplificate, raportul consiliului de administraţie/ directoratului, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, după caz, se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

Situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege se pot depune la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către agenţii economici şi alţi contribuabili. De asemenea, la depunerea situaţiilor financiare se vor avea în vedere şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional.

Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, şi de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

De asemenea, situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de o declaraţie scrisă a administratorului, a ordonatorului de credite sau a altei persoane care are obligaţia gestionării unităţii respective prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că:a)politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;b) situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;

c) persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.

Situaţiile financiare anuale simplificate vor fi însoţite de raportul administratorilor.

Formularistică

Situaţiile financiare anuale întocmite de entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic şi al situaţiilor financiare anuale simplificate întocmite de entităţile care au optat pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate se întocmesc cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice care conţine formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă.

Programul de asistenţă este pus la dispoziţia gratuit de unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau poate fi descărcat de pe site-ul ANAF, de la adresa www.anaf.ro, secţiunea Declaraţii electronice/Descărcare declaraţii/ Situaţii financiare.

De reţinut! Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale simplificate, generat prin programele de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier .xml şi un fişier cu extensia .zip. Fişierul cu extensia .zip va conţine documentele cerute de lege scanate alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 10 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul .zip.

*

Baza legală: Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinul nr. 52/2012 – privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice; Ordinul nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene..

 

Foto: Anatoliy Babiychuck/Dreamstime.com

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.