EUR
4,74 RON
(0%)
USD
4,20 RON
(+0.24%)
GBP
5,41 RON
(-0.32%)
CHF
4,17 RON
(+0.15%)
AUD
3,00 RON
(-0.17%)
CAD
3,17 RON
(+0.06%)
BGN
2,42 RON
(+0.06%)
RUB
0,06 RON
(-0.27%)
ZAR
0,30 RON
(-0.05%)
BRL
1,13 RON
(-0.24%)
CNY
0,62 RON
(+0.26%)
INR
0,06 RON
(+0.15%)

Înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA de către organul fiscal

0

ANAF informează contribuabilii, persoane impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (TVA) de către organele fiscale competente că, în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 688/05.10.2012, a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.436/2012 prin care a fost aprobată Procedura de înregistrare, la cerere, în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) lit. b) – d) din Codul Fiscal (CF), precum şi modelul şi conţinutul formularelor specifice de înregistrare utilizate în acest scop, ale cărui principale prevederi le prezentăm în articolul de mai jos.

Dispoziţii generale

Procedura se aplică pentru înregistrarea în scopuri de TVA, de către organele fiscale competente, la solicitarea persoanelor impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, deoarece:

– asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au avut înscrise în cazierul fiscal, infracţiuni sau fapte pentru care s-a dispus atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent;

– nu au depus niciun decont de TVA pe parcursul unui semestru calendaristic;

– nu au evidenţiat, în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, şi pentru două perioade fiscale consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, nicio operaţiune realizată.

Atenţie! Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui evidenţă persoana impozabilă este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe, respectiv Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenţi din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti pentru persoanele impozabile care nu sunt stabilite în România.

Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, la cerere, potrivit art. 153 alin. (91), lit. b) – d) din CF depun la organul fiscal competent formularul 099 „Cerere de înregistrare în scopuri de TVA, potrivit art. 153 alin. (91), lit. b) – d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare”.

Formularul 099 se depune la registratura organului fiscal competent sau prin poştă, cu confirmare de primire însoţit de documentaţia corespunzătoare.

Dacă cererea sau documentaţia anexată este incompletă sau incorectă, solicitantul este notificat de organul fiscal competent în vederea corectării acestora. Notificarea va cuprinde şi erorile constatate.

Termenul în care persoana impozabilă trebuie să se prezinte la organul fiscal competent pentru corectarea sau completarea cereri şi/sau a documentaţiei este de 15 zile de la data primirii notificării.

În cazul în care persoana impozabilă nu se prezintă în termen de 15 zile de la primirea notificării pentru corectarea şi/sau completarea cererii şi/sau a documentaţiei, organul fiscal competent întocmeşte referatul şi proiectul de decizie privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA.

Dacă cererea şi documentaţia sunt corecte şi complete, organul fiscal competent verifică şi analizează situaţia de fapt a persoanei impozabile solicitante şi întocmeşte următoarele documente:

– referatul prin care propune înregistrarea în scopuri de TVA sau respingerea cererii de înregistrare;

– proiectul Deciziei privind înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 153, alin. (91), lit. b) – d) din CF, în două exemplare din care un exemplar se comunică contribuabilului, conform art. 44 din Codul de Procedură Fiscală;

– proiectul Deciziei privind respingerea Cererii de înregistrare în scopuri de TVA potrivit art. 153, alin.(91), lit. b) – d) din CF, în două exemplare din care un exemplar se comunică contribuabilului, conform art. 44 din Codul de Procedură Fiscală.

După comunicarea deciziei privind înregistrarea în scopuri de TVA către persoana impozabilă operaţiunea de înregistrare în scopuri de TVA se operează de organul fiscal competent în Registrul contribuabililor şi se emite certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, care conţine data înregistrării şi se comunică persoanei impozabile solicitante.

 

Dispoziţii speciale privind înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 153 alin. (91) lit. b) din Codul Fiscal

Persoanele impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA din cauza faptelor înscrise în cazierul fiscal pot solicita înregistrarea în scopuri de TVA numai dacă a încetat situaţia care a condus la anularea înregistrării.

În această situaţie cererea de înregistrare în scopuri de TVA, formular 099, se depune de către societăţile comerciale înmatriculate în Registrul comerţului, însoţită de certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului (ORC) din care să rezulte datele de identificare ale asociaţilor şi administratorilor persoanei impozabile la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA.

După primirea cererii de înregistrare în scopuri de TVA, organul fiscal competent verifică:

– dacă faptele sancţionate ca infracţiuni sau situaţia privind atragerea răspunderii solidare care au fost înscrise în cazierul fiscal al persoanei impozabile şi care au condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA au fost scoase din evidenţa cazierului fiscal până la data primirii cererii de înregistrare;

– dacă actuali asociaţi/administratori ai persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau situaţii de atragere a răspunderii solidare care nu au fost scoase din evidenţa cazierului fiscal până la data primirii cererii de înregistrare;

– dacă persoana impozabilă se încadrează în altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA potrivit art. 153 alin. (9) lit. a) – b) sau d) – e) din CF.

Dacă la data depunerii cererii de înregistrare faptele care au condus la anularea înregistrării nu au fost scoase din evidenţa cazierului fiscal sau actualii asociaţi/administratori ai persoane impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau situaţii de atragere a răspunderii solidare sau persoana impozabilă se încadrează în altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA potrivit art. 153 alin. (9) lit. a) – b) sau d) – e) din CF, organul fiscal competent întocmeşte referatul şi proiectul privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA.

Persoana impozabilă poate depune o nouă cerere de înregistrare în scopuri de TVA de îndată ce remediază situaţia care a condus la respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA.

Dacă la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA, faptele care au condus la anularea înregistrării nu mai figurează în evidenţa cazierului fiscal sau actualii asociaţi/administratori ai persoane impozabile sau persoana impozabilă însăşi nu au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau situaţii de atragere a răspunderii solidare sau persoana impozabilă nu se încadrează în nicio altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA se întocmeşte referatul şi proiectul de decizie privind înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile solicitante.

 

Dispoziţii speciale privind înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 153 alin. (91) lit. c) din Codul Fiscal

Persoanele impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA pentru nedepunerea niciunui decont de taxă pe parcursul unui semestru calendaristic depun cererea de înregistrare însoţită de:

– toate deconturile de TVA, formular 300, nedepuse la termen, pe o perioadă de 6 luni sau două trimestre calendaristice consecutive anterioare înregistrării în scopuri de TVA;

– o cerere motivată din care să rezulte că se angajează să depună deconturile de TVA la termenele legale;

– certificatul constatator emis de ORC din care să rezulte datele de identificare ale asociaţilor şi administratorilor persoanei impozabile la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA, în cazul societăţilor comerciale înmatriculate în Registrul comerţului.

După primirea cererii de înregistrare în scopuri de TVA şi a documentaţiei corecte şi complete, organul fiscal competent verifică dacă persoana impozabilă se încadrează în altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzută la art. 153 alin. (9) lit. a) – c) şi e) din CF.

Dacă persoana impozabilă se încadrează în altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, prevăzută la art. 153 alin. (9) lit. a) – c) sau e) din CF se întocmeşte referatul şi proiectul de decizie privind respingerea înregistrării în scopuri de TVA a persoanei impozabile solicitante.

Persoana impozabilă poate depune o nouă cerere de înregistrare în scopuri de TVA de îndată ce remediază situaţia care a condus la respingerea cererii de înregistrare iniţiale. În cazul în care abaterea se repetă după reînregistrarea persoanei impozabile, organul fiscal va anula codul de înregistrare în scopuri de TVA şi nu va mai aproba eventuale cereri ulterioare de reînregistrare în scopuri de TVA.

Dacă persoana impozabilă nu se încadrează în nicio altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA se întocmeşte referatul şi proiectul de decizie privind înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile solicitante. Înregistrarea se face cu data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA care nu poate fi decât după o perioadă de 3 luni de la data anulării înregistrării în scopuri de TVA.

 

Dispoziţii speciale privind înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 153 alin. (91) lit. d) din Codul Fiscal

Persoanele impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA pentru neevidenţierea, în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, şi pentru două perioade fiscale consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, a niciunei operaţiuni realizate, depun cererea de înregistrare în maximum 180 de zile de la data anulării înregistrării în scopuri de TVA.

În cazul societăţilor comerciale înmatriculate în Registrul comerţului, cererea se depune însoţită de certificatul constatator emis de ORC din care să rezulte datele de identificare ale asociaţilor şi administratorilor persoanei impozabile la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA.

Important! În această situaţie persoana impozabilă solicitantă declară pe propria răspundere că va desfăşura activităţi economice cel târziu în cursul lunii următoare în care a depus cererea de înregistrare în scopuri de TVA prin bifarea casetei corespunzătoare prevăzută de formularul 099.

După primirea cererii de înregistrare în scopuri de TVA corect completate şi depuse în termen, organul fiscal competent verifică dacă persoana impozabilă se încadrează în altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzută la art. 153 alin. (9) lit. a) – d) din CF.

În situaţia în care cererea de înregistrare în scopuri de TVA este depusă peste termenul de 180 de zile, se întocmeşte referatul şi proiectul de decizie privind respingerea înregistrării în scopuri de TVA a persoanei impozabile solicitante.

Dacă persoana impozabilă se încadrează în altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, prevăzută la art. 153 alin. (9) lit. a) – d) din CF, se întocmeşte referatul şi proiectul de decizie privind respingerea înregistrării în scopuri de TVA a persoanei impozabile solicitante.

Persoana impozabilă poate depune o nouă cerere de înregistrare în scopuri de TVA de îndată ce remediază situaţia care a condus la respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA.

loading...

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.