Procedura repartizării sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750/07.11.2012 a fost publicat Ordinul viceprimului-ministru, ministrului Finanţelor Publice nr. 1.460/2012 de aplicare a prevederilor art. 35 alin. (11)-(26) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012.

Prin ordinul menţionat mai sus, s-au aprobat următoarele:

– Anexa 1 – Normele metodologice de utilizare a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăţilor restante ale unităţilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local pe destinaţiile prevăzute la art. 35 alin. (12) din OUG nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012;

– Anexa 2 – Norme metodologice de utilizare a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăţilor restante ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale penntru destinaţiile prevăzute la art. 35 alin. (12) din OUG nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012;

– Anexa 3 – Norme metodologice de repartizare a sumelor potrivit prevederilor art. 35 alin. (15)-(19) din din OUG nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012;

– Anexa 4 – Cererea privind solicitarea de sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale din suma aprobată la art. 35 alin. (1) lit. f şi alin. (13) din OUG nr 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012;

– Anexa 5 – Situaţia obligaţiilor de plată restante către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări şi către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, potrivit prevederilor art. 35 alin.(11) din OUG nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012;

– Anexa 6 – Acord încheiat pentru stingerea obligaţiilor de plată/fiscale conform prevederilor art. 35 alin. (12) lit. a) din OUG nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012;

– Anexa 7 – Cerere privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, conform prevederilor art. 35 alin. (16) din OUG nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012.

Prezentăm mai jos principalele aspecte procedurale privind repartizarea sumelor pe unităţi administrativ teritoriale şi utilizarea acestora pe destinaţii conform OUG nr. 61/2012.

 

1. Procedura repartizării sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăţilor restante ale unităţilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local pe destinaţiile prevăzute la art. 35 alin. (12) din OUG nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012

 

Depunerea cererii

Până la data de 20 noiembrie 2012, unităţile administrativ teritoriale au obligaţia să prezinte direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene în a căror rază teritorială îşi au sediul, formularul – Cererea privind solicitarea de sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale din suma aprobată la art. 35 alin. (1) lit. f) şi alin. (13) din OUG nr 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, prevăzut în Anexa nr. 4, în vederea alocării sumelor pentru achitarea plăţilor restante ale unităţilor administrativ-teritoriale şi a şi instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local.

Cererea va cuprinde suma care se solicită pentru achitarea obligaţiilor de plată restante înregistrate în contabilitatea unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, rezultate din relaţii cu furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări ori faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale.

 

Documente însoţitoare

Cererea se depune însoţită de următoarele documente:

– Situaţia obligaţiilor de plată restante către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări şi către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, potrivit prevederilor art. 35 alin.(11) din OUG nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, prevăzută în Anexa nr. 5 din ordin.

– certificatele de atestare fiscală ale unităţilor administrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local/furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări, după caz, emise de organele fiscale pentru care se solicită stingerea obligaţiilor fiscale restante ale acestora către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale;

– acordurile încheiate pentru stingerea obligaţiilor de plată/fiscale restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări ai unităţilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale prevăzute în Anexa nr. 6 din ordin .

Atenţie! Certificatele de atestare fiscală se emit de organul fiscal competent la solicitarea unităţilor administrativ-teritoriale, în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea solicitării fără a fi percepute taxe de eliberare, pe baza datelor existente în evidenţa pe plătitor a organului fiscal competent, şi cuprind creanţele fiscale restante, exigibile, existente în sold la data solicitării.În certificatele de atestare fiscală sunt cuprinse obligaţiile fiscale principale şi accesorii, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale, stabilite prin declaraţii şi/sau decizii emise de organele fiscale competente, comunicate conform art. 44 din Codul de Procedură Fiscală (CPF).

Acordurile se încheie de unităţile administrativ-teritoriale cu fiecare furnizor de bunuri, servicii şi lucrări faţă de care unitatea administrativ-teritorială/instituţiile publice finanţate integral din bugetul local are/au obligaţii de plată restante, prevăzute la art. 35 alin. (12), lit. a) din OUG nr. 61/2012 şi vor conţine obligatoriu următoarele elemente care sunt corelate cu datele înscrise în certificatele de atestare fiscală:

– suma aferentă obligaţiilor de plată restante ale unităţii adminnistrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, care vor face obiectul cererii;

– suma aferentă obligaţiilor fiscale restante ale furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, care vor face obiectul cererii;

– sumele prevăzute mai sus trebuie să fie egale cu suma aferentă stingerii obligaţiilor care face obiectul cererii.

Răspunderea pentru respectarea realităţii şi exactităţii sumelor care fac obiectul cererilor depuse, precum şi a sumelor înscrise în situaţia obligaţiilor de plată restante către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări şi către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele findurilor speciale revine ordonatorilor principali de credite al bugetelor locale.

 

2. Procedura repartizării sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăţilor restante ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, pentru destinaţiile prevăzute la art. 35 alin. (12) din OUG nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012

 

Depunerea cererii

Până la data de 20 noiembrie 2012, unităţile administrativ teritoriale au obligaţia să prezinte direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene în a căror rază teritorială îşi au sediul, formularul – Cererea privind solicitarea de sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale din suma aprobată la art. 35 alin. (1) lit. f) şi alin. (13) din OUG nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, în vederea alocării sumelor pentru achitarea plăţilor restante ale unităţilor administrativ-teritoriale şi a şi instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale prevăzut în Anexa nr. 4.

Cererea va cuprinde suma care se solicită pentru achitarea obligaţiilor de plată restante ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale. Cererile aferente obligaţiilor de plată restante ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice se întocmesc distinct de cererile prevăzute în Anexa nr. 1 la ordin.

 

Documente însoţitoare

Cererea se depune însoţită de următoarele documente:

– situaţia obligaţiilor de plată restante către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări şi către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, potrivit prevederilor art. 35 alin. (11) din OUG nr. 61/2012, întocmită potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 5 la ordin;

– certificatele de atestare fiscală ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale/furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări, după caz, emise de organele fiscale, pentru care se solicită stingerea obligaţiilor fiscale restante către gugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale;

– acordurile încheiate pentru stingerea obligaţiilor de plată/fiscale restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări ai unităţilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale întocmite potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 6 la ordin.

Atenţie! Certificatele de atestare fiscală se emit de organul fiscal competent la solicitarea unităţilor administrativ-teritoriale şi se eliberează în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea solicitării fără a fi percepute taxe de eliberare, pe baza datelor existente în evidenţa pe plătitor a organului fiscal competent, şi cuprind creanţele fiscale restante, exigibile, existente în sold la data solicitării. În certificatele de atestare fiscală sunt cuprinse obligaţii fiscale principale şi accesorii, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, stabilite prin declaraţii şi/sau decizii emise de organele fiscale competente, comunicate conform art. 44 din CPF.

Acordurile se încheie de unităţile administrativ-teritoriale cu fiecare furnizor de bunuri, servicii şi lucrări faţă de care instituţiile finanţate parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua autorităţiilor administraţiei publice locale au obligaţii de plată restante, pentru stingerea obligaţiilor fiscale restante prevăzute la art. 35 alin. (12) lit. a) din OUG nr. 61/2012, şi vor conţine obligatoriu următoarele elemente, care sunt corelate cu datele înscrise în certificatele de atestare fiscală:

– suma aferentă obligaţiilor de plată restante ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, care vor face obiectul cererii;

– suma aferentă obligaţiilor fiscale restante ale furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, care vor face obiectul cererii;

– sumele menţionate mai sus trebuie să fie egale cu suma aferentă stingerii obligaţiilorfiscale restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări ai unităţilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale care face obiectul cererii.

Răspunderea pentru respectarea realităţii şi exactităţii sumelor care fac obiectul cererilor depuse, precum şi a sumelor înscrise în situaţia obligaţiilor de plată restante către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări şi către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale revine ordonantorilor primcipali de credite ai bugetelor locale.

 

Alte precizări

Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene analizează documentele depuse şi în situaţia respectării dispoziţiilor ordonanţei, solicită Ministerului Finaţnelor Publcie (MFP) pe baza situaţiilor centralizatoare transmise repartizarea la nivel de judeţ a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale.Ulterior primirii comunicării aprobării, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene repartizează sumele defalcate din TVA pe unităţile administrative teritoriale cu încadrarea în sumele communicate şi respectarea solicitărilor din cererile pentru care MFP a repartizat sume.

Ulterior comunicării sumelor repartizate, unităţile administrative teritoriale au obligaţia de a prezenta unităţilor trezoreriei statului la care aceştia au conturi deschise următoarele documente:

a) bugetele locale majorate cu sumele repartizate sau rectificate;

b) cererile pentru deschiderea de credite bugetare şi dispoziţiile bugetare de repartizare a creditelor bugetare;

c)ordinele de plată cu sumele plăţilor restante prin care unităţile administrativ-teritoriale/instituţiile publice finanţate integral/parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale achită la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat ori bugetele fondurilor speciale obligaţiile fiscale aparţinând furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări sau propriile obligaţii fiscale, după caz.

Distribuirea sumelor pentru stingerea creanţelor fiscale se efectuează de organele fiscale în sistem informatic, cel tîrziu în prima zi lucrătoare de la încasarea acestora.

Organele fiscale înştiinţează contribuabilii în legătură cu obligaţiile fiscale stinse în termen de 10 zile lucrătoare de la efectuarea distribuirii sumelor.

Loading...
loading...
Citește și
Loading...
loading...

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.