EUR
4,84 RON
(-0.03%)
USD
4,41 RON
(+0.74%)
GBP
5,44 RON
(-0.44%)
CHF
4,57 RON
(+0.18%)
BGN
2,47 RON
(+0.17%)
BYN
1,84 RON
(+0.66%)
CAD
3,19 RON
(-0.41%)
RSD
0,04 RON
(-0.03%)
AUD
2,93 RON
(-0.83%)
JPY
0,04 RON
(+0.66%)
CZK
0,18 RON
(-0.47%)
INR
0,06 RON
(+0.17%)

Sancţionarea unor fapte stabilite prin OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 204/10.04.2013, a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul Finanţelor Publice nr. 435/2013, privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară de a constata contravenţiile şi a aplica sancţiunile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Obiectul contravenţiilor îl constituie nerespectarea de către membrii consiliului de administraţie sau, după caz, de către membrii consiliului de supraveghere ai întreprinderii publice a prevederilor art. 18 alin. (4) şi (5), art. 29 alin. (7) şi (8), art. 35 alin. (6) şi (7), art. 39 alin. (2), art. 51 şi 56 care se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

 

Fapte sancţionate

Dintre faptele care fac obiectul sancţiunilor menţionăm:

– nepublicarea anunţului privind selecţia directorilor în două ziare economice şi/sau financiare de largă răspândire şi pe pagina de internet a întreprinderii publice. Anunţul trebuie să includă condiţiile care trebuie să fie întrunite de candidaţi şi criteriile de evaluare a acestora;

– nepublicarea listei directorilor societăţii pe pagina de internet a întreprinderii publice pe întreaga durată a mandatului acestora;

– nepublicarea anunţului privind selecţia membrilor consiliului de administraţie, care trebuie realizată prin grija consiliului de administraţie, în două ziare economice şi/sau financiare cu largă răspândire şi pe pagina de internet a întreprinderii publice. Acesta trebuie să includă condiţiile ce trebuie întrunite de candidaţi şi criteriile de evaluare a acestora;

– nepublicarea listei membrilor consiliului de administraţie sau, după caz, a consiliului de supraveghere, care trebuie realizată prin grija consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere, pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora;

– nepublicarea politicii şi criteriilor de remunerare a administratorilor şi directorilor în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere şi a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, pe pagina de internet a întreprinderii publice de către consiliul de administraţie sau, după caz, a consiliului de supraveghere;

– nepublicarea de către întreprinderea publică, prin grija consiliului de administraţie sau, după caz, a directoratului, pe pagina proprie de internet, pentru accesul asociaţilor/acţionarilor, a următoarele documente şi informaţii:

a) hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;

b) situaţiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;

c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;

d) raportul de audit anual;

e) componenţa organelor de conducere ale societăţii, CV-urile membrilor consiliului de administraţie şi ale directorilor sau, după caz, ale membrilor consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului;

f) rapoartele consiliului de administraţie sau, după caz, ale consiliului de supraveghere:

– nepublicarea situaţiilor financiare anuale şi raportărilor contabile semestriale, rapoartelor consiliului de administraţie sau, după caz, ale consiliului de supraveghere şi a raportului de audit anual care trebuie păstrate pe pagina de internet a întreprinderii publice pe o perioadă de cel puţin 3 ani;

– neelaborarea de către consiliul de administraţie sau, după caz, consiliul de supraveghere a unui raport anual privind activitatea întreprinderii publice, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.

 

Alte precizări

Sancţiunile se aplică întreprinderilor publice, persoane juridice române, respectiv:

– regii autonome înfiinţate de stat sau de o unitate administrativ-teritorială;

– companii şi societăţi naţionale, societăţi comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul;

– societăţi comerciale la care una sau mai multe regii autonome, companii şi societăţi naţionale, societăţi comerciale la care statul este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul deţin o participaţie majoritară sau o participaţie ce le asigură controlul;

Sunt exceptate de la aplicarea acestor prevederi societăţile financiarbancare şi de asigurare şi reasigurare, precum şi societăţile comerciale care desfăşoară activităţi de interes naţional cu specific deosebit pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata