EUR
4,85 RON
(-0.23%)
USD
4,34 RON
(+1.23%)
GBP
5,41 RON
(-0.1%)
CHF
4,56 RON
(+0.23%)
BGN
2,47 RON
(-0.03%)
BYN
1,68 RON
(+1.23%)
CAD
3,10 RON
(+0.67%)
RSD
0,04 RON
(+0.01%)
AUD
2,68 RON
(-0.38%)
JPY
0,04 RON
(+1.07%)
CZK
0,18 RON
(+0.29%)
INR
0,06 RON
(+1.08%)

 

Declaraţia 200 aferentă anului 2012 – documentar fiscal

 

ANAF informează contribuabilii care, în anul 2012, au realizat venituri din: activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor; activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real; transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise; operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, că au obligaţia ca, până la  25 mai 2013, să depună la Fisc  „Declaraţia privind veniturile realizate din România”, cod 200.

În documentarul fiscal de mai jos, prezentăm informaţii utile pentru completarea şi depunerea formularului 200.

 

  • Venituri care se declară prin formularul 200

1. Activităţi independente

Au obligaţia de a depune Declaraţia 200 persoanele fizice care, în anul 2012, au realizat:

– venituri comerciale din fapte de comerţ, prestări de servicii, altele decât cele din profesii libere; practicarea unei meserii, inclusiv din activităţi adiacente; venituri din cedarea folosinţei bunurilor calificate în categoria veniturilor din activităţi independente;

– venituri din profesii libere: din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii;

– venituri din drepturi de proprietate intelectuală: brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerţ şi procedee tehnice, know-how, drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea.

– venituri din activităţi independente pentru care impozitul reţinut la sursă de plătitorii de venituri reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu au optat pentru impozitarea finală de către plătitorul de venit(drepturi de proprietate intelectuală; activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului Civil, precum şi a contractelor de agent;   activitatea de expertiză contabilă şi tehnică,  judiciară şi extrajudiciară pentru care impozitul s-a reţinut la sursă în cotă de 10%); venituri din asociere cu o persoană juridică plătitoare de impozit pe venitul microîntreprinderilor, care nu generează o persoană juridică, pentru care impozitul s-a reţinut la sursă în cotă de 3%, ca plată anticipată în contul impozitului anual.

Atenţie!

La completarea formularului 200, în modulul B „Date privind venitul/câştigul net anual”,  în cadrul cheltuielilor deductibile s-a introdus rândul „Contribuţii sociale obligatorii, potrivit legii” unde se înscrie suma reprezentând contribuţia de asigurări sociale plătită potrivit legii şi plăţile anticipate efectuate reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate, deduse potrivit legii.

Persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, asimilează venitul distribuit, venitului net anual din activităţi independente.

Contribuabilii care desfăşoară o activitate impusă pe norme de venit şi care în cursul anului fiscal de raportare îşi completează obiectul de activitate cu o altă activitate care nu este cuprinsă în nomenclatorul activităţilor pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit vor fi impuşi în sistem real de la data respectivă, venitul net anual urmând să fie determinat prin însumarea fracţiunii din norma de venit aferentă perioadei de impunere pe bază de normă de venit cu venitul net rezultat din evidenţa contabilă.

Declaraţia se completează pentru fiecare categorie de venit şi pentru fiecare sursă de realizare a venitului.

În cazul schimbării modalităţii de exercitare a unei activităţi şi/sau al transformării formei de exercitare a acesteia într-o altă formă, potrivit legislaţiei în materie, în timpul anului, venitul net/pierderea se determină separat pentru fiecare perioadă în care activitatea independentă a fost desfăşurată de contribuabil într-o formă de organizare prevăzută de lege. Venitul net anual/Pierderea anuală se determină prin însumarea venitului net/pierderii înregistrat/înregistrate în toate perioadele fiscale din anul fiscal în care a avut loc schimbarea şi/sau transformarea formei de exercitare a activităţii şi se înscrie în declaraţie.

Contribuabilii care au obţinut venituri din drepturi de proprietate intelectuală de la mai mulţi plătitori depun o singură declaraţie.

Nu au obligaţia depunerii declaraţiei 200 persoanele fizice care, în anul  2012, au realizat venituri din activităţi independente:

– pentru care impozitul reţinut de plătitorii de venituri  a fost final în cotă de 16%  potrivit opţiunii contribuabililor, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal;

– impuse pe bază de norme de venit, cu excepţia persoanelor care au depus declaraţiile de venit estimativ în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii.

 

2. Cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile realizate în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal

Au obligaţia depunerii formularului 200 persoanele fizice:

– care au depus declaraţiile de venit estimativ în luna decembrie 2012 şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii;

– la care au intervenit modificări ale clauzelor contractuale;

– pentru care chiria este exprimată în valută;

– pentru situaţiile în care investiţiile la bunurile mobile şi imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui deţinător legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosinţei bunurilor, inclusiv a contractelor de comodat, sunt efectuate de cealaltă parte contractantă;

– care au obţinut venituri din arendă şi care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real.

Atenţie!

Persoanele fizice care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de închiriere, completează declaraţia pentru fiecare sursă de venit.

Nu au obligaţia depunerii formularului 200 persoanele fizice care, în anul 2012:

– au avut chiria exprimată în lei;

– nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real;

– contractele încheiate nu îndeplinesc condiţiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activităţi independente;

– plăţile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat.

 

3. Activităţi agricole pentru care venitul net se determină în sistem real

Obligaţia de a depune D 200 revine şi persoanelor fizice care, în anul 2012, au realizat:

– venituri din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solare special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat;

– venituri din cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor;

– venituri din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea.

Nu au obligaţia depunerii declaraţiei persoanele fizice care, în anul 2012, au realizat venituri din:

– activităţi agricole cu impunere finală<

– valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi pentru utilizare ca atare, potrivit art. 74 alin. (4) din Codul Fiscal.

Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează declaraţia având în vedere venitul net distribuit, care le revine din asociere.

 

4. Transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise

Formularul 200 se depune de către persoanele fizice care, în 2012, au realizat câştiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise şi au obligaţia stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.

 

5. Operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionale pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

Formularul 200 se depune şi de către persoanele fizice care, în anul 2012, au realizat câştiguri/pierderi din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi au obligaţia stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.

 

  • Completare, depunere

Formularele 200 pot fi obţinute direct, gratuit, de la sediile administraţiilor fiscale, sau se pot descărca de pe website-ul ANAF, de la adresawww.anaf.ro, secţiuneaDeclaraţii  electronice/ Descărcare declaraţii în cazul depunerii declaraţiilor online.

După completare, formularele pot fi depuse prin mijloace electronice, pe portalul www.e-guvernare.ro saula organul fiscal în a cărui rază teritorială:

– contribuabilul îşi are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

 – se află domiciliul fiscal al împuternicitului sau curatorului fiscal, după caz, în cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal în România, pentru: venituri din drepturi de proprietate intelectuală; venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârşitul anului fiscal; venituri din investiţii reprezentând câştiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise; venituri din investiţii reprezentând câştiguri/pierderi din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

Important!

Declaraţia se completează în două exemplare, scriind corect şi citeţ datele în module.

După transmitere electronică, contribuabilii sunt obligaţi să consulte starea declaraţiei prin vizualizarea acesteia, accesând .

Contribuabilii care au mai multe surse sau categorii de venit şi au obligaţia depunerii formularului 200 vor completa „Anexa la Declaraţia privind veniturile realizate din România” pentru fiecare sursă de venit.

 

  •  Sancţiuni

Nedepunerea până la 25 mai 2013 a declaraţiilor de venit de către persoanele fizice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 la 500 lei.

Baza legală: Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; art. 219, alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata