EUR
4,84 RON
(+0.1%)
USD
4,31 RON
(+0.33%)
GBP
5,42 RON
(+0.27%)
CHF
4,48 RON
(+0.52%)
BGN
2,47 RON
(+0.11%)
BYN
1,80 RON
(+0.31%)
CAD
3,19 RON
(+0.42%)
RSD
0,04 RON
(+0.09%)
AUD
2,98 RON
(-0.17%)
JPY
0,04 RON
(+0.65%)
CZK
0,18 RON
(-0.05%)
INR
0,06 RON
(+0.74%)

Formulare şi documente utilizate în activitatea de verificare fiscală a persoanelor fizice

În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 255/08.05.2013, a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 393/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de verificare fiscală a persoanelor fizice, ale cărui principale reglementări le prezentăm în sinteză în documentarul de mai jos.

Actul normativ aprobă modelul şi conţinutul formularelor, rapoartelor şi ale deciziilor întocmite în activitatea de verificare fiscală a persoanelor fizice, astfel:

 • Aviz de verificare fiscală: documentul prin care persoana fizică este înştiinţată că urmează a fi supusă unei verificări fiscale şi se transmite acesteia cu cel puţin 15 zile înainte de data de începere a verificării. Avizul de verificare fiscală se completează cu datele de identificare a persoanei verificate, data începerii verificării fiscale, perioada supusă verificării, precum şi locul unde se va desfăşura verificarea fiscală;
 • Ordin de serviciu: formularul reprezintă documentul prin care organele fiscale sunt împuternicite să efectueze verificarea fiscală sau verificarea fiscală prealabilă documentară la o persoană fizică;
 • Notă explicativă:documentul prin care organele fiscale solicită explicaţii scrise persoanei verificate şi/sau împuternicitului acesteia (sau altei persoane cu care contribuabilul are sau a avut raporturi economice şi/sau juridice), care să contribuie la clarificarea unor elemente relevante din activitatea persoanei fizice verificate şi pentru fundamentarea unor constatări. Se întocmeşte în două exemplare, ambele cu caracter original şi se semnează şi de organul fiscal în momentul în care o primeşte de la persoana care a răspuns la întrebări;
 • Minuta întâlnirii: documentul în care organele fiscale competente consemnează concluziile uneia sau mai multor întâlniri cu persoana verificată sau reprezentantul legal al acesteia, în urma prezentării de către persoana supusă verificării de documente justificative, clarificări sau note explicative pentru stabilirea situaţiei fiscale reale;
 • Aviz de refacere a verificării fiscale: documentul prin care organele fiscale competente înştiinţează persoana verificată în legătură cu refacerea verificării care urmează să se efectueze la aceasta şi se transmite cu cel puţin 15 zile înainte de data de începere a verificării;
 • Decizie de suspendare a verificării fiscale:actul administrativ fiscal emis în baza unui referat de aprobare de organele fiscale în aplicarea prevederilor legale privind stabilirea bazei impozabile ajustate în cazul persoanelor fizice care realizează venituri impozabile. Se întocmeşte de către echipa care efectuează verificarea fiscală chiar în timpul efectuării acesteia;
 • Decizie de încetare a procedurii de verificare fiscală:actul administrativ fiscal emis de organele fiscale la finalizarea verificării fiscale a persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit, în cazul în care s-a stabilit că baza impozabilă nu se modifică, iar creanţa fiscală a fost corect determinată;
 • Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar prin verificarea situaţiei fiscale personale:actul administrativ fiscal emis de organele fiscale în aplicarea prevederilor legale privind stabilirea diferenţelor suplimentare de impozit pe venit prin verificarea situaţiei fiscale personale. Acesta se va completa la finalizarea unei verificări fiscale, în situaţia în care organele fiscale au stabilit obligaţii privind impozitul pe venit în sarcina unor persoane fizice, înregistrate sau neînregistrate la organul fiscal, care au obţinut venituri, pe baza constatărilor înscrise în „Raportul de verificare fiscală”;
 • Raportul de verificare fiscală prealabilă documentară:se întocmeşte de organul fiscal pentru consemnarea rezultatelor verificării efectuate asupra persoanelor fizice selectate ca urmare a analizei de risc efectuate de organul fiscal şi pentru consemnarea rezultatelor obţinute ca urmare a comparării tuturor veniturilor declarate de persoana fizică supusă verificării fiscale prealabile documentare sau de plătitorii de venit dintr-o perioadă impozabilă cu situaţia fiscală personală;
 • Raportul de verificare fiscală:se întocmeşte de organul fiscal pentru consemnarea rezultatelor verificării fiscale efectuate la persoanele fizice la care, ca urmare a finalizării verificării fiscale prealabile documentare, s-a constatat o diferenţă semnificativă între veniturile calculate în baza situaţiei fiscale personale şi veniturile declarate de persoana fizică sau de plătitorii de venit, diferenţă mai mare de 10%, dar nu mai puţin de 50.000 lei şi pentru stabilirea bazei impozabile ajustate şi a impozitului pe venit corespunzător;
 • Invitaţie:documentul prin care o persoană verificată, sau altă persoană cu care persoana verificată are sau a avut raporturi economice ori juridice, este invitată la sediul organului fiscal în vederea stabilirii situaţiei sale fiscale reale;
 • Proces-verbal:actul de control care se întocmeşte de către organele fiscale numai în cazul controlului inopinat, încrucişat, în cazul efectuării unei cercetări la faţa locului sau pentru consemnarea unor fapte, în timpul verificării fiscale, care pot întruni elementele constitutive ale unei infracţiuni. În cuprinsul acestuia pot exista referiri la contravenţiile constatate şi sancţionate în conformitate cu dispoziţiile legale. Nu are ca rezultat întocmirea unei decizii de impunere;
 • Proces-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri: se completează de către organele fiscale cu ocazia ridicării/restituirii de documente.


Formularele se completează conform instrucţiunilor stabilite în anexele ordinului.

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata