EUR
4,84 RON
(+0.1%)
USD
4,31 RON
(+0.33%)
GBP
5,42 RON
(+0.27%)
CHF
4,48 RON
(+0.52%)
BGN
2,47 RON
(+0.11%)
BYN
1,80 RON
(+0.31%)
CAD
3,19 RON
(+0.42%)
RSD
0,04 RON
(+0.09%)
AUD
2,98 RON
(-0.17%)
JPY
0,04 RON
(+0.65%)
CZK
0,18 RON
(-0.05%)
INR
0,06 RON
(+0.74%)

ANUNŢ PUBLIC – selecţia membrilor CA al CLP ECO SALUBRITATE Paşcani

CONSILIUL LOCAL al MUNICIPIULUI PAŞCANI, organizează prin expert independent, specializat în recrutarea resurselor umane prof. univ. dr. STOICA Cristina Maria, la sediul Primăriei Municipiului Paşcani, din str. Ştefan cel Mare, nr. 16, Mun. Paşcani, Jud. Iaşi, selecţia candidaţilor, în vederea desemnării a 5 membri în Consiliul de Administraţie al S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A. Paşcani, cu experienţă în activitatea de administrare / management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăţi comerciale profitabile, din domeniul de activitate al S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A. Paşcani.

Nu pot fi selectaţi mai mult de 2 membri din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare, ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice. 

Selecţia candidaţilor se organizează în condiţiile respectării prevederilor O.U.G. nr. 109 / 2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, ale Legii nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Paşcani nr. 167 / 29.11.2012.

Procedura de recrutare şi selecţie cuprinde două etape:

–          Etapa Iselecţia dosarelor;

–          Etapa II interviul – pentru candidaţii declaraţi “admis”, după desfasurarea primei etape.  Interviulse va desfăşura în limba română.

 

Criteriile de selecţie ale candidaţilor sunt următoarele:

 1. Îndeplinirea condiţiilor legale de participare, demonstrate prin însasi conţinutul dosarului de participare;
 2. Abilităţi de comunicare;
 3. Motivaţia candidatului;
 4. Capacitatea managerială.


Condiţii de participare:

–          Pentru cele 4 persoane cu experienţă în administrarea / managementul unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăţi comerciale profitabile, din domeniul de activitate al S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A. Paşcani:

–          Cetatenie română, cetăţenie aparţinând  altor state membre ale Uniunii Europene şi domiciliul în România;

–          Cunoaşterea limbii române (scris, vorbit);

–          Stare de sanatate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată  pe bază de documente medicale;

–          Capacitate de exerciţiu deplină;

–          Studii superioare;

–          Nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă, pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;

–          Nu face parte din mai mult de 5 consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale;

–          Nu este incapabil, potrivit legii, ori nu este un fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită pentru infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002, pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile  prevăzute la art. 143 – 145 din Legea nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare.

–          Experienţă în administrarea / managementul unor întreprinderi publice profitabile sau al unor societăţi comerciale profitabile, din domeniul de activitate al S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A. Paşcani;

 

Dosarul de participare  trebuie să conţină obligatoriu:

 1. Scrisoare de intenţie;
 2. Curriculum Vitae (model european, conform H.G. 1021 / 2004);
 3. Copie după actul de identitate;
 4. Copii după documentele care atestă educaţia şi pregătirea profesională (diplomă de licenţă, master,doctorat sau alte cursuri de specializare / perfecţionare);
 5. Documente / adeverinţă în original, din care să rezulte experienţa în administrarea / managementul unor înterprinderi publice profitabile, sau a / al unor societăţi comerciale profitabile, din domeniul de activitate al S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A. Paşcani;
 6. Cazier judiciar;
 7. Adeverinta medicală din care sa rezulte capacitatea deplină de exerciţiu;
 8. Copie după carnetul de muncă şi extras din REVISAL sau adeverinţă, dupa caz;
 9. Declaraţie notarială pe propria răspundere, din care să rezulte că în perioada în care a ocupat o funcţie de administrare / management în cadrul unei regii sau unei societăţi comerciale din domeniul de activitate al S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A. Paşcani, aceasta a înregistrat profit, cel puţin pe parcursul unui exerciţiu financiar;
 10. Declaraţie notarială pe propria răspundere, dată în conformitate cu prevederile art. 6 şi 7 din O.U.G.nr. 109 / 2011, privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice şi ale art. 292 din Codul Penal privind falsul în declaraţii;
 11. Declaraţie notarială pe propria răspundere, din care să rezulte indeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 5, alin. (2) lit. c) din O.U.G. 109 / 2011, privind guvernanaţa corporativă a întreprinderilor publice, din care să rezulte că persoana participantă la procedura de evaluare / selecţie nu este funcţionar public, nu face parte din alte categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare sau a altor instituţii publice.

 

Condiţii de participare pentru:

1 persoană cu experienţă în activitatea de administrare / management a / al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăţi comerciale profitabile, din domeniul de activitate al S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A. Paşcani:

– Cetăţenie română, cetăţenie aparţinând altor state membre ale Uniunii Europene şi domiciliul în România;

–  Cunoaşterea limbii române (scris, vorbit);

– Starea de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale;

– Capacitatea de exerciţiu deplină;

– Studii economice superioare şi experienţă în domeniul economic, contabilitate, audit sau financiar, de cel puţin 5 ani;

– Nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă, pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;

– Nu face parte din mai mult de 5 consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale;

– Nu este incapabil, potrivit legii, ori nu este un fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656 / 2002, pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile  prevăzute la art. 143 – 145 din Legea nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare;

– Experienţă de cel puţin 5 ani în activitatea de administrare / management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A. Paşcani.

 

Copiile actelor din dosarul de participare se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane, prof. univ. dr. STOICA Cristina Maria, sau în copii legalizate.

Dosarele de participare se depun până la data de 08.08.2013, ora 16, la sediul Primăriei Municipiului Paşcani, din str. Ştefan cel Mare, nr. 16, Mun. Paşcani, Jud. Iaşi, la Registratură, în atenţia d-nei Cozma Elena.

Candidaţii care, conform prevederilor legale, au fost declaraţi admişi după etapa I – evaluarea / selecţia dosarelor, vor fi anunţaţi cu privire la data şi ora la care va avea loc etapa II – interviul, la numărul de telefon şi adresa de e-mail, precizate în Curriculum Vitae.

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata