EUR
4,84 RON
(+0.02%)
USD
4,39 RON
(+0.49%)
GBP
5,39 RON
(+0.26%)
CHF
4,53 RON
(+0.3%)
BGN
2,47 RON
(+0.38%)
BYN
1,82 RON
(+1.1%)
CAD
3,18 RON
(+0.25%)
RSD
0,04 RON
(+0.02%)
AUD
2,91 RON
(-0.43%)
JPY
0,04 RON
(+0.47%)
CZK
0,18 RON
(-0.75%)
INR
0,06 RON
(+0.42%)

Raportarea situaţiilor de insolvenţă a unităţilor administrativ-teritoriale

În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 299/24.05.2013, a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale.

Pentru aplicarea ordonanţei, a fost adoptat Ordinul comun al viceprim-miniştrilor, ministrul Finanţelor Publice nr. 821/2013 şi ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 2.247/2013 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea procedurilor privind raportarea situaţiilor de criză financiară a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea procedurilor privind raportarea situaţiilor de insolvenţă a unităţilor administrativ-teritoriale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410/8.07.2013.

În documentarul de mai jos, prezentăm principalele aspecte privind procedura raportării situaţiilor de insolvenţă a unităţilor administrativ-teritoriale.

 

Insolvenţa

Insolvenţa este starea patrimoniului unităţii administrativ-teritoriale caracterizată prin existenţa unor dificultăţi financiare, prin lipsa acută de disponibilităţi băneşti, ce conduce la neachitarea obligaţiilor de plată, lichide şi exigibile, pe o anumită perioadă de timp. Insolvenţa este prezumată în următoarele situaţii:

– neachitarea obligaţiilor de plată, lichide şi exigibile, mai vechi de 120 de zile şi care depăşesc 50% din bugetul general al unităţii administrativ-teritoriale, fără a se lua în calcul cele aflate în litigiu comercial;

– neachitarea drepturilor salariale izvorâte din raporturile de muncă şi prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli, pe o perioadă mai mare de 120 de zile de la data scadenţei.

 

Procedura de declarare a stării de insolvenţă

Orice creditor sau grup de creditori care are una ori mai multe creanţe certe, lichide şi exigibile împotriva unei unităţi administrativ-teritoriale, cu o valoare însumată care depăşeşte 50% din bugetul acesteia pe o perioadă de 120 de zile consecutive, poate introduce la tribunalul în a cărui circumscripţie îşi are sediul unitatea administrativ-teritorială o cerere de deschidere a procedurii insolvenţei acesteia. În termen de 30 de zile de la solicitarea oricărei persoane interesate, ordonatorul principal de credite al unităţii administrativ-teritoriale are obligaţia furnizării situaţiei economico-financiare şi a concluziei de încadrare sau neîncadrare în situaţia de insolvenţă.

Directorul direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti desemnează structura organizatorică din cadrul direcţiei care întocmeşte şi gestionează Registrul local al situaţiilor de insolvenţă a unităţilor administrativ-teritoriale. În registru sunt înscrise toate unităţile administrativ-teritoriale aflate în situaţia de deschidere/închidere a procedurii de insolvenţă. Acesta se actualizează permanent, ori de câte ori pentru o unitate administrativ-teritorială este deschisă/închisă procedura de insolvenţă.

În termen de 5 zile de la declararea situaţiei de insolvenţă, ordonatorul principal de credite solicită înregistrarea acesteia la direcţia generală a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în Registrul local al situaţiilor de insolvenţă a unităţilor administrativ-teritoriale.

Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti înregistrează situaţiile de deschidere a procedurii de insolvenţă în ordinea depunerii lor de către ordonatorii principali de credite.

În vederea solicitării înregistrării hotărârii judecătoreşti, ordonatorul principal de credite depune la direcţia generală a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti următoarele documente:

– adresă de solicitare a înregistrării hotărârii judecătoreşti de deschidere a procedurii de insolvenţă;

– hotărârea judecătorească de deschidere a procedurii de insolvenţă;

– situaţia privind analiza deschiderii procedurii de insolvenţă;

– situaţia privind analiza declarării situaţiei de criză financiară;

– lista creditorilor faţă de care există obligaţii de plată mai mari de 120 de zile.

La verificarea documentelor menţionate, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti au în vedere următoarele:

– adresa de solicitare a înregistrării hotărârii judecătoreşti de deschidere a procedurii de insolvenţă să fie semnată de ordonatorul principal de credite şi să aibă aplicată ştampila unităţii administrativ-teritoriale;

– totalul cheltuielilor bugetului general centralizat al unităţii administrativ-teritoriale să corespundă cu totalul cheltuielilor prevăzute în ultimul buget general centralizat al unităţii administrativ-teritoriale, depus la direcţia generală a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;

– valoarea obligaţiilor de plată, lichide şi exigibile, mai vechi de 120 de zile, cu excepţia celor aflate în litigiu comercial, să corespundă cu valoarea plăţilor restante mai vechi de 120 de zile declarate în „Situaţia plăţilor restante”. În situaţia în care valoarea plăţilor restante mai vechi de 120 de zile este mai mare/mică decât cea raportată la finele lunii anterioare deschiderii procedurii de insolvenţă, ordonatorii principali de credite depun o notă justificativă, prin care motivează diferenţa, pe propria răspundere;

– valoarea plăţilor restante aferente drepturilor salariale corespunde cu valoarea plăţilor restante faţă de salariaţi mai vechi de 120 de zile declarate în „Situaţia plăţilor restante”. În cazul în care valoarea plăţilor restante mai vechi de 120 de zile este mai mare/mică decât cea raportată la finele lunii anterioare deschiderii procedurii de insolvenţă, ordonatorii principali de credite depun o notă justificativă, prin care motivează diferenţa, pe propria răspundere;

– valoarea obligaţiilor de plată mai vechi de 120 de zile, să fie egală cu valoarea obligaţiilor de plată, lichide şi exigibile, mai vechi de 120 de zile, cu excepţia celor aflate în litigiu comercial;

– documentaţia să fie transmisă în termen de 5 zile de la notificarea hotărârii judecătoreşti de deschidere a procedurii de insolvenţă, întrucât nerespectarea termenului constituie contravenţie.

Atenţie! Ordonatorii principali de credite răspund pentru corectitudinea şi realitatea datelor înscrise în documentele prezentate.

Pe baza documentelor depuse de ordonatorul principal de credite direcţia generală a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti înregistrează hotărârea judecătorească de deschidere a procedurii de insolvenţă în Registrul local al situaţiilor de insolvenţă a unităţilor administrativ-teritoriale.

Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti publică pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice Registrul local al situaţiilor de insolvenţă a unităţilor administrativ-teritoriale.

 

Procedura de închidere a insolvenţei

În cazul în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile stării de insolvenţă a unităţii administrativ-teritoriale, judecătorul-sindic pronunţă o sentinţă de închidere a procedurii, chiar dacă nu au fost stinse toate creanţele cuprinse în planul de redresare a stării de insolvenţă. Sentinţa de închidere a procedurii este notificată de ordonatorul principal de credite/ administratorul judiciar direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru efectuarea menţiunii în Registrul local al situaţiilor de insolvenţă a unităţilor administrativ-teritoriale.

După adoptarea hotărârii judecătoreşti de închidere a procedurii de insolvenţă, ordonatorul principal de credite notifică, în termen de 5 zile, direcţia generală a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în vederea înregistrării acesteia în Registrul local al situaţiilor de insolvenţă a unităţilor administrativ-teritoriale.

În vederea menţiunii închiderii procedurii de insolvenţă în Registrul local al situaţiilor de insolvenţă a unităţilor administrativ-teritoriale ordonatorul principal de credite/administratorul judiciar depune la direcţia generală a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti următoarele documente:

– adresă de solicitare a menţiunii închiderii procedurii de insolvenţă în Registrul local al situaţiilor de insolvenţă a unităţilor administrativ-teritoriale;

– sentinţa de închidere a procedurii de insolvenţă;

– situaţia privind analiza închiderii procedurii de insolvenţă. Aceasta se completează de către ordonatorul principal de credite/administratorul judiciar cu informaţiile înregistrate la data închiderii procedurii de insolvenţă.

Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti înregistrează solicitările de menţiune a închiderii procedurii de insolvenţă în ordinea depunerii lor de către ordonatorii principali de credite/administratorii judiciari.

Pe baza documentelor depuse de ordonatorul principal de credite/administratorul judiciar direcţia generală a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti înregistrează sentinţa de închidere a procedurii de insolvenţă în Registrul local al situaţiilor de insolvenţă a unităţilor administrativ-teritoriale.

Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti publică pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice menţiunea închiderii procedurii de insolvenţă a unităţii administrativ-teritoriale în Registrul local al situaţiilor de insolvenţă a unităţilor administrativ-teritoriale şi comunică lunar, până la data de 10 a lunii în curs pentru luna anterioară, Ministerului Finanţelor Publice, Direcţiei generale de sinteză a politicilor bugetare, situaţiile de deschidere/închidere a procedurii de insolvenţă.

 

Alte precizări

Prin actul normativ menţionat mai sus a fost aprobat modelul şi conţinutul formularelor utilizate în aplicarea procedurii, respectiv:

– Situaţia privind analiza deschiderii/închiderii procedurii de insolvenţă;

– Lista creditorilor faţă de care există obligaţii de plată mai mari de 120 de zile;

– Registrul local al situaţiilor de insolvenţă a unităţilor administrativ-teritoriale;

– Situaţia de deschidere/închidere a procedurii de insolvenţă pe luna ……………. .

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata