Redevenţa pentru exploatarea minereurilor din perimetrul Roşia Montană – 6% din valoarea producţiei miniere

Redevenţa minieră pentru exploatarea minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roşia Montană va fi de 6% din valoarea producţiei miniere, conform proiectului de Lege publicat pe site-ul Departamentului pentru Proiectului de Infrastructură şi Investiţii Străine.

 ‘Prevederile prezentei legi referitoare la nivelul redevenţei miniere se armonizează cu legislaţia cadru privind redevenţele în vigoare pe perioada proiectului. În cazul exploatării miniere de la Roşia Montană, prin derogare de la dispoziţiile art. 3 pct. 31 şi art. 45 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, statul român are opţiunea de a solicita Titularului Licenţei de exploatare ca plata redevenţei să se facă în natură. Costurile totale asociate plăţii în natură a redevenţei, inclusiv TVA, nu vor depăşi valoarea datorată dacă redevenţa ar fi plătită în bani. Mecanismul prin care se va realiza plata în natură a redevenţei în conformitate cu prezentul articol se va stabili prin hotărâre a Guvernului. Sumele ce reprezintă venituri cuvenite bugetului de stat, realizate din exploatarea minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roşia Montană, vor fi alocate prin legea bugetară anuală, cu prioritate pentru dezvoltarea infrastructurii din regiunea unde se realizează exploatarea’, se menţionează în proiect.

Documentul mai prevede că durata de valabilitate a Licenţei de exploatare va putea fi extinsă, cu respectarea perioadei solicitate şi rezultate din studiul de fezabilitate al proiectului depus de Titularul Licenţei de exploatare la Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, pe perioade succesive de până la 20 de ani fiecare.

Acţionarii RMGC vor trebui că încheie, în condiţiile prevăzute în Acordul privind unele măsuri aferente exploatării minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roşia Montană, acte de cesiune şi vor înregistra la Registrul comerţului cotele de participare la capitalul social al RMGC rezultate din aplicarea dispoziţiilor respectivului Acord şi ale prezentei legi. Ministerul Economiei va efectua toate formalităţile care se impun în vederea îndeplinirii acestor obligaţii de către Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului Minvest.

De asemenea, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a acestei legi, ME va trebui să facă demersurile necesare pentru ca Minvest să aporteze la capitalul social al RMGC imobilele situate în perimetrul minier Roşia Montană, asupra cărora deţine un titlu de proprietate valabil. De asemenea, în acelaşi termen, Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, în calitate de creditor majoritar, şi ME vor trebui să facă demersuri necesare pentru vânzarea de către Remin către RMGC, a imobilelor proprietate a Remin situate în perimetrul minier Roşia Montană.

Tot în termen de 60 de zile, Minvest, Remin şi ME vor trebui să emită certificatele de atestare a dreptului de proprietate asupra imobilelor din perimetrul minier Roşia Montană, cu respectarea cu respectarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare.

Ministerul Culturii va încheia cu RMGC, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, un protocol prin care se vor stabili modalitatea de implementare a obligaţiilor ce revin titularului Licenţei de exploatare în conformitate cu legislaţia în vigoare şi a celor prevăzute în Acord, precum şi modul prin care autorităţile competente vor urmări îndeplinirea acestor obligaţii. În termen de 15 zile de la prezentarea documentaţiei prevăzute de lege, Ministerul Culturii va trebui să avizeze documentaţiile de urbanism referitoare la perimetrul minier Roşia Montană sau adiacente acestuia.

Instituţiile sau autorităţile publice centrale sau locale care deţin drepturi de administrare şi/sau proprietate asupra imobilelor necesare exploatării miniere din perimetrul minier Roşia Montană şi asupra cărora statul român şi/sau unităţile administrativ teritoriale deţin un drept de proprietate publică sau privată, în termen de 45 zile de la solicitarea Titularului Licenţei de exploatare, vor încheia cu acesta contracte de concesiune pentru imobilele pe care le au în administrare sau, după caz, în proprietate, aflate în cadrul perimetrului minier Roşia Montană. Concesionarea terenurilor forestiere nu poate fi realizată decât după ce aceste terenuri au fost scoase definitiv din fondul forestier naţional în condiţiile legii.

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice va iniţia hotărâri de Guvern pentru scoaterea definitivă din fondul forestier naţional, în condiţiile legii, a unor suprafeţe de până la 255 hectare de teren forestier din cadrul perimetrului minier Roşia Montană, în termen de 30 de zile de la data depunerii documentaţiei întocmite conform legii de către Titularul licenţei de exploatare.

În cazul în care, după emiterea avizelor, acordurilor sau autorizaţiilor cu privire la exploatarea minereurilor auro-argentifere intervin elemente noi sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii avizelor, acordurilor sau autorizaţiilor respective, inclusiv ca urmare a invalidării vreunui act premergător sau a unei proceduri desfăşurate în vederea emiterii actelor de reglementare respective, se mandatează autorităţile competente să emită noi avize, acorduri sau autorizaţii sau le vor revizui pe cele existente.

Autorităţile administraţiei publice locale competente, la cererea RMGC, vor putea emite mai multe autorizaţii de construire corespunzător obiectivelor şi etapelor de dezvoltare a exploatării minereurilor, utilizând în acest scop avizele, permisele şi acordurile emise anterior, cu condiţia ca elementele avute în vedere la data emiterii avizelor sau acordurilor respective să fi rămas nemodificate.

Administratorii drumurilor al căror traseu trece prin perimetrul minier Roşia Montană, în termen de 30 zile de la data identificării unor trasee alternative de acces, vor dispune restricţionarea definitivă a traficului pe traseele de drum din cadrul perimetrului minier Roşia Montană şi începerea lucrărilor de dezafectare a traseelor iniţiale, în măsura necesară pentru executarea activităţilor miniere în perimetrul minier Roşia Montană. Titularul licenţei de exploatare este obligat să identifice şi să menţină un acces funcţional, pe unul din traseele alternative, împreună cu autorităţile competente, pe perioada restricţionării traficului pe drumurile din cadrul perimetrului minier Roşia Montană.

Procedura privind obţinerea aprobării scoaterii definitive din circuitul agricol a suprafeţelor de pajişte aflate în perimetrul proiectelor miniere declarate prin lege ca lucrări de utilitate publică şi de interes public naţional deosebit se aprobă prin Ordin al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale va autoriza începerea activităţilor miniere aferente exploatării miniere în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea de către titular a tuturor documentelor, precum şi a autorizaţiei de construire pentru lucrările pentru care se solicită autorizarea începerii activităţii miniere.

De asemenea, ANRM, la cererea RMGC, va trebui să reconfigureze perimetrele miniere adiacente din zona Roşia Montană pentru realizarea de lucrări de construcţii necesare stocării produselor miniere, a sterilului şi a produselor reziduale aferente proiectului minier, astfel cum sunt descrise în studiul de impact asupra mediului, cu condiţia de a nu se bloca accesul la resursele/rezervele minerale solide şi fără a aduce atingere drepturilor dobândite anterior de terţi prin alte licenţe miniere.

Proiectul de Lege mai prevede că, în cazul evidenţierii întâmplătoare de patrimoniu arheologic, lucrările de construire în zona/perimetrul cu patrimoniu arheologic evidenţiat se suspendă în vederea efectuării de cercetări arheologice, fără a se suspenda autorizaţia de construire şi fără a se afecta dreptul RMGC de a executa lucrările necesare activităţilor miniere pe restul suprafeţei de teren ce face obiectul autorizaţiei de construire.

Cercetarea arheologică preventiva a terenurilor cu patrimoniu arheologic reperat, se va realiza anterior solicitării autorizaţiei de construire pentru terenurile respective. Autorităţile competente vor emite autorizaţiile de construire numai după depunerea de către RMGC a rapoartelor de cercetare arheologică, în care sunt consemnate rezultatele cercetării de salvare prin înregistrare a patrimoniului arheologic, la Ministerul Culturii şi/sau serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, după caz.

Activităţile de cercetare arheologică preventivă a terenurilor cu patrimoniu arheologic se vor desfăşura în etape, pentru fiecare parte de teren, corespunzător etapelor de executare a activităţilor miniere din perimetrul Roşia Montana. Etapele de cercetare arheologică preventivă se vor finaliza în termen de maximum 3 luni de la data iniţierii lor pentru fiecare perimetru în parte.

Totodată, conform proiectului, prin excepţie de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, RMGC va reloca monumentul naturii ‘Piatra despicată’, în scopul protejării acestuia. După finalizarea procedurilor de relocare, regimul de protecţie se transferă asupra noului amplasament şi încetează cu privire la amplasamentul iniţial(Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.