INTERNATIONAL MEDINA SRL – notificare privind deschiderea procedurii simplificate a falimentului

36

CUI: 6740733
Data publicării în BPI: 27 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 27.11.2014
1. Date privind dosarul: Număr dosar 6539/118/2014, Tribunalul Constanţa, Secţia a II-a Civilă. Judecător sindic: CRISTINA BELECCIU. Termen 09.12.2014 – Completul F15 – ora 11,00.

2.Arhiva/registratura instanţei: str. Traian nr. 31, Constanţa, fax: 0241.551.342, programul arhivei/registraturii instanţei: luni – vineri 8,30 – 12,30.

3.1. Debitor: societatea INTERNAŢIONAL MEDINA SRL, cu sediul social în Cernavodă, str. Liliacului nr. 3, bloc 11, scara B, ap. 35, judeţul Constanţa. Cod de identificare fiscală 6740733, Număr de ordine în registrul comerţului: J13/4941/1994.

3.2. Administrator special: NEDESEMNAT

4.Creditori: – societatea MAVI UTILAJE SRL, cu sediul în oras Voluntari, Bd. Eroilor (fostă Șos. Ștefănești) nr. 4, jud. Ilfov;

5.Lichidator judiciar: CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ VONICA LUCIAN, Cod de identificare fiscală 25049727, sediu social: Bucuresti, str. Popa Soare nr. 37, sector 2, sediu ales: Bucuresti, str. Henri Coandă nr. 27, sector 1, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: RFO I – 2329/18.12.2008, Tel. 021.315.17.73 – 74, fax 021.315.17.77, e-mail: lucian.vonica@spvlegal.ro. Nume si prenume reprezentant administrator judiciar: Vonica Lucian.

6. Subscrisul CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ VONICA LUCIAN, în calitate de lichidator judiciar al debitorului societatea INTERNAŢIONAL MEDINA SRL, conform Încheierii nr. 1218 din 14.10.2014, pronunţată de Tribunalul Constanţa, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 6539/118/2014, în temeiul art. 99 din Legea nr.85/2014 privind procedura insolvenţei, notific:

Citeste si:  Accident aviatic în Rusia. Nu există supravieţuitori

7. Deschiderea procedurii simplificate a falimentului, în temeiul art. 38 alin. (2) lit. e) coroborat cu art. 71 si art. 145 alin. (1) lit A (a) din Legea nr. 85/2014, împotriva debitorului societetea INTERNAŢIONAL MEDINA SRL, prin Încheierii nr. 1218 din 14.10.2014, pronunţată de Tribunalul Constanţa, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr.
6539/118/2014.

În temeiul art. 145 alin. (2) si art. 85 alin. (7) din Legea nr. 85/2014 s-a dispus dizolvarea societăţii debitoare si ridicarea dreptului de administrare al debitoarei, constând în dreptul de a-si conduce activitatea, de a-si administra bunurile din avere si de a dispune de acestea.

7.1. Debitorul societetea INTERNAŢIONAL MEDINA SRL, are obligaţia ca în termen de 10 zile de la data deschiderii procedurii să depună la dosar documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2. Creditorii debitorului societatea INTERNAŢIONAL MEDINA SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului –27.11.2014.

În temeiul art.114 alin.(1) din Legea nr. 85/2014, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din dreptul de a fi înscris în tabelul creditorilor.

Citeste si:  Dragnea: Dacă CAS a fost întors şi nu mai putem face acum, poate ne gândim la altă măsură

7.3. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii simplificate a falimentului:
– termenul de depunere de către creditori a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a porcedurii simplificate este de 10 zile de la primirea notificării.

Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor – 08.12.2014. Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor – 02.01.2015.

8. Prima adunare a creditorilor va avea loc la data de 12.12.2014, ora 12, la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucuresti, str. Henri Coandă nr. 27, sector 1, cu următoarea ordine de zi:

1. prezentarea situaţiei debitorului;
2. desemnarea Comitetului creditorilor;
3. confirmarea lichidatorului judiciar si stabilirea onorariului, propunând onorariul de 3.000 lei lunar + 10 % din sumele distribuite creditorilor;
4. diverse.
9. Comitetul creditorilor: – nedesemnat.
10. Deschiderea procedurii simplificate a falimentului se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunal Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 din Legea nr. 85/2014.

Citeste si:  BULETINUL INSOLVENŢEI - 19 aprilie 2010 (3002)

Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si de actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, din care unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă la sediul ales din Bucuresti, str. Henri Coandă nr. 27, sector 1.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei. Potrivit art. 40 din O.U.G. nr. 80/2013, taxele judiciare de timbru se plătesc în numerar, prin virament sau în sistem online, într-un cont distrinct de venituri al bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază îsi are domiciliul sau, după caz, sediul social
plătitorul taxei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, conform art.75 din Legea nr. 85/2014.

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata