HBT INTERNATIONALE TRANSPORTE SRL – notificare de deschiderii procedurii de insolvenţă

CUI: 26669930
Data publicării în BPI: 31 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 27.11.2014

1. Date privind dosarul: 610/1285/2014 al Tribunalului Specializat Cluj, Judecător-sindic: Păcurar Iulian.

2.Arhiva/registratura instanţei: Municipiul Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 2-4, judeţul Cluj, cod poştal 400117, Număr de telefon: 0264-596110; 0264-596111, Fax: 0264-504366, programul arhivei/registraturii instanţei: între orele 8:00-12:30, de luni până vineri, 3.Debitor: HBT INTERNATIONALE TRANSPORTE SRL, Cod unic de identificare fiscală RO26669930, cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Aurel Suciu, nr. 49, jud. Cluj, Număr de ordine în Registrul Comerţului J12/437/2010,

4.Creditori:

5.Lichidator judiciar: SMDA Mureş Insolvency SPRL, Cod de identificare fiscală RO13577109, cu sediul social în str. G-ral Gh. Avramescu nr.4, Tg-Mureş, judeţul Mureş, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 2A0198, Număr de înregistrare în Registrul societăţilor profesionale RFO 0252/31.12.2006, Tel/Fax: 0265-261019, 269700, E-mail: rvamures.lex@rdslink.ro, rvamures@rdslink.ro, reprezentată prin asociatul coordonator ec. Todor-Soo Ignaţie

6.Subscrisa: SMDA Mureş Insolvency SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului HBT INTERNATIONALE TRANSPORTE SRL, conform Încheierii civile nr. 2688/2014 din data de 20.10.2014, pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj, în dosarul nr. 610/1285/2014, în temeiul art.61 alin.(1) şi art.62 alin.(1) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei notifică:

7. Intrarea debitorului HBT INTERNATIONALE TRANSPORTE SRL, prin Încheierea civilă nr. nr. 2688/2014 din data de 20.10.2014, pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj, în dosarul nr. 610/1285/2014 în faliment în temeiul art. 107 alin.(1) lit.c din Legea nr.85/2006 având în vedere faptul că debitoarea nu a depus un plan de reorganizare în termenul prevăzut de lege.

7.1. Debitorul are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, inclusive lista cuprinzând numele şi adresele creditorilor şi toate creanţele acestora la data intrării în faliment, cu indicarea celor născute după data deschiderii procedurii. Debitorul are obligaţia ca în termen de cel mult 15 zile de la primirea notificării să prezinte lichidatorului judiciar lista contractelor în derulare şi să pună la dispoziţia acestuia copii de pe aceste contracte.

Citeste si:  ASIA FEST: Gastronomie, tradiţii, reinterpretări ale artelor - între 31 octombrie şi 2 noiembrie, la Bucureşti

7.2. Creditorii debitorului HBT INTERNATIONALE TRANSPORTE SRL, inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie şi până la deschiderea procedurii falimentului (23.06.2014 – 20.10.2014), trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei: Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este data de 27.11.2014, data poştei. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare în faliment: Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este data de 05.12.2014. Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului suplimentar al creanţelor este data de 10.12.2014. Termenul stabilit pentru definitivarea şi consolidarea tabelului de creanţe este data de 18.12.2014.

8. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din str. G-ral Gh. Avramescu nr.4, Tg-Mureş, judeţul Mureş, în data de 10.12.2014, ora 12:00, având ca ordine de zi:

Punerea în discuţie a confirmării în calitate de lichidator judiciar al practicienului în insolvenţă SMDA Mureş Insolvency SPRL, desemnat de către judecătorul-sindic şi a remuneraţiei acestuia;
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării în condiţiile art.14 alin.(3) din Legea privind procedura insolvenţei, sau pot vota şi prin corespondenţă, în conformitate cu prevederile art.14 alin.(4) din acelaşi act normativ. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării în condiţiile art.14 alin.(3) din Legea privind procedura insolvenţei, sau pot vota şi prin corespondenţă, în conformitate cu prevederile art.14 alin.(4) din acelaşi act normativ; Propunem ca remuneraţia lichidatorului judiciar să fie stabilită la nivelul unui onorariu de succs de 5% din sumele distribuite creditorilor din valorificari de bunuri (TVA neinclus). Menţiune: Nemanifestarea votului în condiţiile prevăzute de Legea nr.85/2006, echivalează cu confirmarea lichidatorului judiciar provizoriu şi a remuneraţiei propusă de acesta.

Citeste si:  Insolvenţele: gaură de 300 mil. euro la bănci

Se acordă termen în procedură la data de 11.02.2015. Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj, pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

– În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunalul Specializat Cluj „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

– Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

– Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. – Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.

Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori: Conform art.41 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nici o dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială, numită generic accesorii, nu va putea fi adăugată creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii (20.10.2014).

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, cu excepţia căilor de atac declanşate de debitor (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Consent management powered by Real Cookie Banner