ROVERMANIA SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 16624329
Data publicării în BPI: 14 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 02.12.2014

1. Date privind dosarul: Număr dosar 6442/30/2014, Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă, Judecător sindic: Casiana Todor;

2.Arhiva/registratura instanţei: P-ţa Ţepes Vodă nr. 2A, mun. Timisoara, jud. Timiş. Număr de telefon: 0256- 498.054. Programul arhivei: luni – joi, orele 8.30 – 12.30;

3.1 Debitor: SC ROVERMANIA SRL, Cod de identificare fiscală: 16624329, Domiciliul/sediul social: mun. Timişoara, str. Miron Costin nr. 3, ap. 3, jud. Timiş, Număr de ordine în registrul comerţului: J35/2113/2004;

3.2 Administrator special: Nu s-a desemnat.

4.Creditori: Listă anexă;

5.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Murariu Răzvan Constantin”, Cod de identificare fiscală 27133394, Domiciliul/sediul social: mun. Bucureşti, str. Bibescu Vodă nr. 5, bl. P5A, sc. B,
et. 1, ap. 15, sector 4, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă poziţia 401, Tel/Fax: 021.323.11.60 E-mail: office@avocatmurariurazvan.ro

6.Subscrisa Murariu Răzvan Constantin, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC ROVERMANIA SRL, conform Încheierii civile nr. 2427/17.10.2014, pronunţată de Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 6442/30/2014, în temeiul art. 99, art. 100, alin.(1) art. 147 si urm. din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, notifică:

7. Deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului SC ROVERMANIA SRL prin Încheierea civilă nr. 2427/17.10.2014, pronunţată de Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 6442/30/2014.

7.1. Debitorul are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă.

Citeste si:  Doar unul din doi tineri practică activităţi fizice în timpul liber

7.2. Creditorii debitorului SC ROVERMANIA SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 02/12/2014.
În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 11/12/2014.
Debitoarea, creditorii şi orice altă parte intresată vor putea să formuleze contestaţii la tabelul preliminar al creanţelor, ce vor fi depuse la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a acestui tabel.
Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 05/01/2015.

8. Adunarea creditorilor:
Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la: Sediul Cabinetului Individual de Insolvenţă Murariu Răzvan Constantin”, Mun. Bucureşti, str. Bibescu Vodă nr. 5, bl. P5A, sc. B, et. 1, ap. 15, sector 4, Cod Poştal 040152, Oficiul Poştal 53. Data 16/12/2014, Ora: 12.00 având ca ordine de zi :
– prezentarea situaţiei debitorului;
– desemnarea Comitetului creditorilor;
-confirmarea/ înlocuirea administratorului judiciar;

Citeste si:  BULETINUL INSOLVENŢEI - 23 aprilie 2010 (3247)

9. Comitetul creditorilor: Nu este desemnat.

10. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Consent management powered by Real Cookie Banner