TCI CANTINA SA – notificare deschidere procedură de insolvenţă în formă generală

UI: 21516552
Data publicării în BPI: 19 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 16.12.2014

1. Date privind dosarul: Număr dosar 922/1285/2014, Tribunalul Specializat Cluj, Judecător Sindic: Dna. Simona Ivănescu.

2.Arhiva/registratura instanţei: Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor, nr. 2, cod postal: 400117, Judeţul Cluj, România, Telefon: 0264-596.110, Fax: 0264-504.366, E-mail: tr-comercial-cluj@just.ro. Programul arhivei/registraturii instanţei 08.30-12.30.

3.Debitor: SC TCI CANTINA SA (în insolvenţă, în insolvency, en procedure collective), cu sediul în Mun. Cluj – Napoca, Bdul. Muncii, nr. 16, Jud. Cluj, număr de ordine în Registrul Comerţului J12/1653/2007, având C.U.I. 21516552.

4. Administrator judiciar: RTZ & Partners SPRL Cod de identificare fiscală RO 28531126 sediul social Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 74-76 Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă IIA0339 tel./fax 0364-412631/2 Email: razvan.zavaleanu@rtz.ro Nume si prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Răzvan-Traian Zăvăleanu.

5. Subscrisa: RTZ & Partners SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului SC TCI CANTINA SA, conform Sentinţei Civile nr. 2782/28.10.2014, pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj, în dosarul cu numărul 922/1285/2014, în temeiul art. 99-100 din Legea nr. 85/2014, comunică prezenta: Notificare deschidere procedură de insolvenţă în formă generală si Convocare adunare generală a creditorilor

A. NOTIFICARE DESCHIDERE PROCEDURĂ DE INSOLVENŢĂ ÎN FORMA GENERALĂ

1. La data de 28.10.2014 prin Sentinţa Civilă nr. 2782/28.10.2014, Tribunalul Specializat Cluj a dispus deschiderea procedurii insolvenţei în formă generală prevăzută de Legea nr. 85/2014, faţă de Societatea Cantna TCI SA, în dosarul nr. 922/1285/2014, desemnând administrator judiciar pe RTZ & Partners SPRL.

2. Conform dispoziţiilor art. 75 din Legea nr. 85/2014, de la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului. Valorificarea drepturilor acestora se poate face numai în cadrul procedurii insolvenţei, prin depunerea cererilor de admitere a creanţelor. Repunerea pe rol a acestora este posibilă doar în cazul desfiinţării hotărârii de deschidere a procedurii, a revocării încheierii de deschidere a procedurii sau în cazul închiderii procedurii în condiţiile art. 178 din Legea nr. 85/2014.

3. În condiţiile în care dvs./societatea/instituţia dumneavoastră are o creanţă de recuperat de la debitoare, născută anterior datei de 28.10.2014, evidenţiem că sunteţi îndreptăţit să formulaţi o declaraţie de creanţă conform art. 102 din Legea nr. 85/2014 (strict pentru creanţe născute anterior datei de 28.10.2014), care va trebui să respecte condiţiile art. 104 din Legea nr. 85/2014, respectiv să cuprindă: indicarea numelui/denumirii creditorului cu domiciliul/sediul actual (adresa exactă, persoane contact, numere de telefon, email, fax); suma solicitată (indicarea clară a sumei totale, cât si sumele din care se compune si modalitatea de calcul); temeiul creanţei (contract, facturi, procese verbale predare primire, avize expediţie, etc.); indicarea eventualelor drepturi de preferinţă sau garanţii (sancţiunea neindicării clare a (2) de la art. 104, TOATE documentele justificative ale creanţei/înscrisurile depuse în probaţiune trebuie depuse până la termenul limită de depunere a declaraţiei de creanţă.

Citeste si:  VLADY CA-TV SRL - notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

Nerespectarea acestei dispoziţii este sancţionată cu decăderea din acest drept. Declaraţia va fi întocmită în dublu exemplar (unul pentru a rămâne la dosarul cauzei si unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar) si poate fi înregistrată la registratura Tribunalului Specializat Cluj, sau transmisă prin postă pe adresa instanţei: Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor, nr. 2, cod postal: 400117, Judeţul Cluj, România, Telefon: 0264-596.110, Fax: 0264-504.366, E-mail: tr-comercial-cluj@just.ro.

Exemplarul destinat administratorul judiciar poate fi comunicat și în mod direct acestuia prin poștă la registratura subscrisei, RTZ & PARTNERS SPRL, din Cluj Napoca, str. Calea Turzii nr. 74 – 76, et. 2, jud. Cluj, telefon 0364.412.631, fax 0364.412.632, email office@rtz.ro. La exemplarul care urmează a rămâne la dosarul cauzei i se va atasa dovada în original, a achitării unei taxe de timbru în sumă de 200 lei, ce va fi plătită în contul de venituri al bugetului local taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru”, al unităţii administrativ teritoriale în care aveţi sediul/domiciliul, iar exemplarului destinat administratorului judiciar i se va atasa dovada achitării taxei de timbru în sumă de 200 lei în copie.

Citeste si:  Suciu (BNR): Există o presiune pe curs care vine din cifrele de deficit comercial publicate recent

4. Termenul limită pentru depunerea declaraţiilor de creanţă este data de 16.12.2014. Nerespectarea acestui termen se sancţionează cu decăderea, potrivit dispoziţiilor art. 114 din Legea nr. 85/2014

5. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este data de 06 ianuarie 2015. Raportat la dispoziţiile art. 111 alin. (2), contestaţiile la tabelul preliminar pot fi depuse în termen de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar.

6. Termenul pentru afisarea tabelului definitiv al creanţelor este data de 20 ianuarie 2015.

B. CONVOCARE ADUNAREA GENERALĂ A CREDITORILOR: Administratorul judiciar convoacă prima Adunare Generală a Creditorilor Societăţii TCI CANTINA SA la data de 12 ianuarie 2015, ora 14:00 la sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Calea Turzii, nr. 74-76, et. 2, jud. Cluj, cu următoarea ordine de zi: (1) stabilirea componenţei comitetului creditorilor; (2) confirmarea RTZ & PARTNERS SPRL în calitate de administrator judiciar; (3) stabilirea retribuţiei administratorului judiciar; (4) prezentarea raportului asupra cauzelor si împrejurărilor care au atras starea de insolvenţă a societăţii debitoare.

Raportat la prevederile alin. (4) de la art. 48 din Legea nr. 85/2014 se poate trimite si un vot scris („dacă prin lege nu se interzice în mod expres, creditorii vor putea vota si prin corespondenţă. Scrisoarea prin care îsi exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, atasat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, pot fi comunicate prin orice mijloace, până în ziua si la ora fixată pentru exprimarea votului, administratorului judiciar sau lichidatorului judiciar”).

De asemenea conform alin. (5) al aceluiasi articol: la sedinţele adunării creditorilor, salariaţii debitorului vor putea fi reprezentaţi de un delegat din rândul acestora, care va vota pentru întreaga valoare a creanţelor reprezentând salariile si alte drepturi bănesti ce li se cuvin”. Pentru orice alte lămuriri, puteţi lua legătura cu Gabriela Bănuţ, practician în insolvenţă în cadrul RTZ & PARTNERS SPRL (gabriela.banut@rtz.ro, telefon mobil 0726.178.793).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Consent management powered by Real Cookie Banner