TEHNOMEDICA SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

21

CUI: 9095080
Data publicării în BPI: 27 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 31.12.2014

1. Date privind dosarul: Număr dosar 1815/98 Anul 2014 Tribunal Ialomiţa Secţia Civila Judecător sindic Bercaru Alexandru

2. Arhiva/registratura instanţei:
Adresa : Slobozia, jud. Ialomiţa, str. Cosminului, nr.12
Număr de telefon 0243/236952 programul arhivei/registraturii instanţei 08 – 12

3.1. Debitor: SC Tehnomedica SRL Cod de identificare fiscală 9095080 Domiciliul/sediul social : Slobozia, tarlaua 327/4, parcela 11, Sediu administrativ , parter , camera 5 ,judeţ Ialomiţa Număr de ordine în registrul comerţului J21/184/2013

3.2. Administrator special:______________________________________________

4. Creditor:) SC Dialex Group Security SRL, cu sediul în loc. Slobozia, str. Gării, nr.2, Bl. U20, sc.D, ap.133, jud. Ialomiţa, CUI Ro27748802, număr înregistrare la ORC Ialomiţa J21/408/2010

5. Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Adam Victoria Cod de identificare fiscală 21888904, Domiciliul/sediul social: str. Calea Bucuresti, nr.65, bl.316, ap.3, loc. Urziceni, judeţul Ialomiţa Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B 1351 Tel/Fax 0722725058 / 0243257200 E-mail ronexkont@yahoo.com

6. Subscrisa/Subsemnatul(a): Cabinet Indivdual de Insolvenţă Adam Victoria, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Tehnomedica SRL, conform Hot 2140/21-11-2014 conform sentinţei comerciale nr.___________, încheierii din data de (ziua/luna/anul) ________/_________/_______ pronunţată de Tribunalul Iaomita, secţia Civila, în dosarul 1815/98/2014, în temeiul art. 99 alin. (1) si/sau alin. (2) si art. 100, alin.(1) si urm. din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, coroborate cu art. 71 alin. (1) si art. 67, alin. (1) sau, după caz, art. 72 alin. (6), art. 74 si art. 67, alin.(2) din acelasi act normativ Notifică

Citeste si:  SOF & BC SRL - notificare privind deschiderea procedurii insolvenţei

7. Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Tehnomedica SRL prin Hot 2140/21-11-2014, prin sentinţa comercială nr. ________ / încheierea din data de (ziua/luna/anul) ________/_________/_______ pronunţată de Tribunalul Ialomiţa , secţia Civila , în dosarul 1815/98/2014.

7.1. Debitorul SC Tehnomedica SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă.

7.2. Creditorii debitorului SC Tehnomedica SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este (ziua/luna/anul) 31/12/2014
În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

Citeste si:  BULETINUL INSOLVENŢEI - 12 aprilie 2010 (2774)

7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este (ziua/luna/anul) 12/01/2015.
Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar (ziua/luna/anul) 19/01/2015
Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este (ziua/luna/anul) 30/01/2015
Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este (ziua/luna/anul) 30/01/2015
*) Termenul limită de depunere a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii prevăzute de Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă este (ziua/luna/anul) ____/_____/____

8. Adunarea creditorilor:
Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la: sediul administratorului judiciar str. Calea Bucuresti, nr.65, bl.316, ap.3, loc. Urziceni, judeţul Ialomiţa Data (ziua/luna/anul) 16/01/2015 Ora 10:00 având ca ordine de zi :
– prezentarea situaţiei debitorului;
– confirmarea/ înlocuirea administratorului judiciar;
– alte menţiuni.

9. Comitetul creditorilor**): Componenţa Comitetului creditorilor este:

10. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul Ialomiţa pentru efectuarea menţiunii.

Citeste si:  FORSID IMPEX SRL - notificare privind deschiderea procedurii generale de faliment

Informaţii Suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin (1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă).

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata