Anunt privind iniţierea procedurii de retragere a actionarilor minoritari ai societatii Inar S.A.

16

ANUNT PRIVIND INIŢIEREA PROCEDURII DE RETRAGERE  A ACTIONARILOR MINORITARI AI SOCIETATII INAR S.A. IN CONFORMITATE CU ART. 42 DIN LEGEA NR. 24/2017

Aprobat prin Decizia ASF nr. 1153 / 25.09.2018
Emitent: INAR S.A.
www.inarbrasov.rdsweb.ro
Acţionar majoritar: MAGIC INVEST S.R.L.
Intermediar: S.S.I.F. GOLDRING S.A.

G O L D R I N G

Decizie CNVM: 2734/08.08.2003 ▪  Nr. Registru CNVM: PJR01SSIF/260045 ▪  Atestat CNVM: 372/29.05.2006

Reg. Com: J26/440/1998  ▪  CUI: RO10679295 ▪  Capital social: 400.000 lei

www.goldring.ro

 

„Viza de aprobare aplicata pe anuntul aferent initierii procedurii de retragere nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a A.S.F. cu privire la tranzactiile realizate ca urmare a procedurii de retragere. Decizia de aprobare certifica numai regularitatea anuntului aferent initierii procedurii de retragere, in privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia.”

 1. IDENTIFICAREA EMITENTULUI

 

EMITENTUL Societatea INAR S.A. BRASOV
Forma juridica Societate pe actiuni
Sediu social Brasov, str. Poienelor nr. 5, jud. Brasov, Romania
C.U.I. – Cod Fiscal RO 1114208
Cod Registrul Comertului J08/257/1991
Obiectul principal de activitate COD CAEN – 7219 “Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie”
Telefon/Fax 0368-413506/ 0368-413507
E-mail inarbrasov@gmail.com
Website www.inarbrasov.rdsweb.ro
Capital social 2.084.670,00 RON
Numar total de actiuni 833.868
Valoare Nominala 2,5000
Piata pe care se tranzactioneaza actiunile Emitentului Bursa de Valori Bucuresti, Segment ATS, Categoria AeRO Standard
Simbol de piata INAR

 

La data de 25.05.2018, structura sintetica a actionariatului societatii INAR S.A. era urmatoarea:

 

NR. CRT. DENUMIRE DETINATOR NUMAR DETINERI VALOARE

(LEI)

PROCENT

(%)

1 MAGIC INVEST SRL loc. BRASOV jud. BRASOV 803.806 2.009.515 96,3949
2 Persoane fizice 29.983 74.957 3.5957
3 Persoane juridice 79 198 0.0095
TOTAL 833.868 2.084.670 100%

(Sursa: Depozitarul Central S.A.)

 1. IDENTIFICAREA ACTIONARULUI MAJORITAR
ACTIONAR MAJORITAR Societatea MAGIC INVEST S.R.L.
Forma juridica Societate cu raspundere limitata
Sediu social Brasov, str. Poienelor, nr. 5, Cladirea PAVILION CERCETARE-PROIECTARE, jud. Brasov, Romania
C.U.I. – Cod Fiscal RO22100957
Cod Registrul Comertului J8/1904/11.07.2007
Obiectul principal de activitate COD CAEN – 7022 “Activitati de consultanta pentru afaceri si managemant”
Telefon/Fax 0268-311505/ 0268-330378
Capital social 454.000 RON
Numar total de parti sociale 45.400
Valoare unei parti sociale 10 RON

La data anuntului, structura asociatilor societatii MAGIC INVEST S.R.L. (denumita in continuare “actionar majoritar”) se prezinta astfel:

 • ASOCIATI PERSOANE JURIDICE: Nu exista.
 • ASOCIATI PERSOANE FIZICE:
Nume si Prenume TUTUREA OCTAVIAN MIHAI TOADER SERGIU ADRIAN
Calitate asociat asociat
Cetatenie germana romana
Data si locul nasterii 06.10.1951, Brasov, jud. Brasov, Romania 17.07.1967, Onesti, jud. Bacau, Romania
Aport la capital 392.710 RON 61.290 RON
Aport varsat total 392.710 RON 61.290  RON
Aport varsat in RON 392.710 RON 61.290  RON
Numar parti sociale 39.271 6.129
Cota de participare la beneficii si pierderi 86.5% 13.5%

 

 1. PRETUL CARE URMEAZA A FI PLATIT ACTIONARILOR

In conformitate cu prevederile art.42, alin. (1) lit.a, și alin. (2), din Legea nr.24/2017, actionarul majoritar care, in urma unei oferte publice de cumparare, detine actiuni reprezentand cel putin 95% din numarul total de actiuni din capitalul social care confera drept de vot si cel putin 95% din drepturile de vot ce pot fi efectiv exercitate, isi poate exercita dreptul de a solicita actionarilor care nu au subscris in cadrul ofertei sa-i vanda respectivele actiuni la un pret echitabil, in termen de trei luni de la data inchiderii ofertei.

În urma ofertei publice de cumparare a actiunilor societatii INAR S.A.
initiata de actionarul majoritar MAGIC INVEST S.R.L., la pretul de 4,5663 pe actiune si derulata in perioada 04.04.2018 – 18.05.2018, actionarul majoritar detine un numar de 803.806 actiuni, reprezentand 96,3949% din numarul total de actiuni cu drept de vot, si 96.3949% din drepturile de vot in cadrul societatii INAR S.A.

Intrucat numarul actiunilor achizitionate de catre MAGIC INVEST S.R.L. a fost de 2.513 actiuni, reprezentand 7,7% din actiunile vizate in oferta, conditiile prevazute la art. 42, alin. (4) din Legea 24/2017 pentru ca pretul de cumparare oferit in oferta sa fie considerat „pret echitabil” nu sunt intrunite.  In consecinta, pretul oferit in cadrul operatiunii de retragere a actionarilor minoritari initiata de actionarul majoritar Magic Invest este stabilit de catre un evaluator independent, autorizat si inregistrat la A.S.F., conform legii si potrivit standardelor internationale de evaluare.

In cadrul operatiunii de retragere a actionarilor minoritari ai societatii INAR S.A., iniatata de actionarul majoritar MAGIC INVEST, pretul care urmeaza a fi platit actionarilor, stabilit in conformitate cu prevederile art. 42, alin. (5) din Legea nr. 24/2017, respectiv ale art. 73 și art. 80 din Regulamentul nr. 5/2018, este  de 11,63 lei/actiune.

Responsabilitatea privind declararea si plata impozitului pe castigul de capital rezultat din transferul drepturilor detinute cade in sarcina fiecarui actionar minoritar in parte.  Atat Actionarul majoritar, cat si Intermediarul operatiunii de retragere, nu pot fi trasi la raspundere pentru nedeclararea de catre actionarii minoritari al impozitului aferent castigului de capital.

 

 1. INFORMATII PRIVIND IDENTITATEA EVALUATORULUI INDEPENDENT SI METODA UTILIZATA DE ACESTA IN FUNDAMENTAREA PRETULUI

Datele de identificare ale evaluatorului care a stabilit pretul pe actiune oferit de catre actionarul majoritar se prezinta astfel:

Evaluator autorizat A.S.F. ALFA CHIM CONSULTING SRL
Autorizatii Nr. autorizatie membru corporativ ANEVAR: 0077

Nr. Registru ASF/CNVM 225/30.03.2006

Sediu social Timișoara, Str. Albinelor nr. 70A, jud. Timis
C.U.I. – Cod Fiscal RO 3289680
Cod Registrul Comertului J35/137/1993
Obiectul principal de activitate Activități de consultanță pentru afaceri și management
Telefon/Fax 0256 / 219.092

Evaluarea societatii INAR a fost realizata cu respectarea principiilor si standardelor internationale de evaluare, precum si a legislatiei aplicabile in vigoare. In elaborarea raportului de evaluare, echipa de evaluare, din care au facut parte, in conformitate cu cerintele reglementarilor in vigoare, evaluatori acreditati ANEVAR si ASF, precum si un consultant de investitii autorizat de ASF și un auditor financiar membru al C.A.F.R, a avut in vedere metoda activului net contabil corectat (abordarea patrimoniala), metoda fluxurilor de numerar actualizate (abordarea prin venituri) și metoda comparatiei (abordarea prin piata). Pretul pe actiune reprezinta valoarea rezultata in urma aplicarii metodei activului net contabil corectat, metoda considerata, de catre evaluator, ca fiind cea mai concludenta in contextul specific activitatii societatii evaluate, potrivit concluziilor prezentate in Raportul de evaluare.

Data aferenta careia s-a efectuat evaluarea societatii INAR S.A. este date de 31.12.2017, iar data intocmirii raportului de evaluare este data de 09.08.2018.

Potrivit opiniei evaluatorului, in urma evaluarii societatii INAR S.A. efectuate in conformitate cu Standardele Internationale de Evaluare, asa cum se prezinta la 31.12.2017, a rezultat un pret de 11,63 lei/actiune. Pretul oferit actionarilor minoritari in cadrul operatiunii de retragere a acestora nu poate fi mai mic de 11,63 lei/actiune.

Raportul de evaluare care a stat la baza stabilirii pretului care urmeaza a fi platit actionarilor in cadrul procedurii de retragere conform prevederilor art. 42 din Legea 24/2017 va fi pus la dispozitia actionarilor societatii INAR S.A., incepand cu data publicarii prezentului anunt si pana la finalizarea procedurii de retragere de la tranzactionare:

 • la sediul central al Intermediarului operatiunii de retragere – GOLDRING S.A. S.S.I.F., situat pe str. Tudor Vladimirescu nr. 56/A, Tirgu Mures jud. Mures, cod postal 540014, e-mail goldring@goldring.ro, telefon/fax 0365 801 839/0365 455 254, precum si pe website-ul acestuia: goldring.ro;
 • la sediul actionarului majoritar MAGIC INVEST S.R.L., situat in Mun. Brasov, str. Poienelor, nr. 5 Cladirea PAVILION CERCETARE-PROIECTARE, jud. Brasov, Romania, telefon/fax 0268-311505/0268-330378;
 • la sediul emitentului INAR S.A., situat in Brasov str. Poienelor nr. 5, Jud. Brasov, Romania, e-mail inarbrasov@gmail.com, telefon/fax 0368-413506 / 0368-413507, precum si pe website-ul acestuia: www.inarbrasov.rdsweb.ro;
 1. PERIOADA SI LOCUL UNDE POT FI DEPUSE ACTIUNILE

In conformitate cu prevederile art. 42 din Legea 24/2017 și ale art. 80 alin. 9 din Regulamentul nr. 5/2018, actionarii existenti sunt obligati sa vanda actiunile detinute catre actionarul majoritar.

Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor detinute în conturi administrate de Participantii la sistemul depozitarului instrumentelor financiare în cadrul procedurii de retragere a actionarilor minoritari ai INAR S.A. se va face prin intermediul Depozitarului Central, iar plata cuvenită acțiunilor cedate de catre actionarii minoritari actionarului majoritar se va face prin intermediul Depozitarului Central si al participantilor la sistemul sau, in termenele prevazute de lege.

Actionarii ale caror detineri sunt inregistrate in conturile individuale deschise in sistemul depozitarului instrumentelor financiare pot informa Intermediarul, in termen de maximum zece zile lucratoare, care se calculează începând cu ziua publicarii acestui anunt, asupra modalitatii alese pentru incasarea contravalorii actiunilor detinute, respectiv fie prin:

 • Mandat postal cu confirmare de primire; sau
 • Transfer bancar in contul personal indicat de actionar.

Notificarea privind modalitatea de incasare a contravalorii actiunilor, se poate transmite (i) prin scrisoare recomandata Intermediarului, (ii) la sediul acestuia din Tirgu Mures, str. Tudor Vladimirescu, nr. 56/A, Judetul Mures, (iii) prin fax, la nr. 0365 455 254 sau (iv) la adresa de e-mail: subscrieri@goldring.ro. Notificarea efectuata de actionarii existenti trebuie sa fie inregistrata la sediul Intermediarului operatiunii de retragere pana cel tarziu la ora 1600 a ultimei zile lucratoare a perioadei de exercitare a optiunii.

In vederea incasarii sumelor reprezentand contravaloarea actiunilor detinute de catre actionarii minoritari ai INAR S.A., acestia trebuie sa transmita Intermediarului, pe langa notificarea mentionata anterior si urmatoarele documente:

 1. Actionari persoane fizice (rezidente sau nerezidente):
 2. documente care atestă identitatea actionarului
 • copia documentului de identitate (buletin, carte de identitate, pasaport, certificat de nastere sau alt document oficial care indica codul numeric personal);
 • în cazul încasării plății prin reprezentant, procura reprezentatului, emisa de actionarul minoritar si autentificata de un notar public (in original), precum si o copie a documentului de identitate (buletin, carte de identitate, pasaport si/sau legitimatie de sedere) al reprezentantului;
 • certificatul de mostenitor, sau, dupa caz, orice alt document care atesta ca solicitantul a dobandit actiunile INAR S.A. prin mostenire de la actionarul minoritar decedat;
 • in cazul actionarilor minoritari persoane fara capacitate de exercitiu, o copie a cartii de identitate a tutorelui / curatorului precum și copia documentului prin care s-a instituit tutela / curatela; in cazul actionarilor persoane cu capacitate de exercitiu restransa, se va transmite acordul reprezentantului legal pentru efectuarea platii.
 1. documente necesare pentru efectuarea platii
 • in cazul in care actionarul minoritar doreste ca suma cuvenita actiunilor detinute sa ii fie transferata prin transfer bancar, extras de cont bancar deschis pe numele beneficiarului avizat de banca la care acesta are deschis contul, din care sa rezulte numele actionarului, numarul de cont (IBAN), denumirea si datele de identificare ale bancii (in original);
 • in cazul in care actionarul minoritar doreste ca plata actiunilor detinute sa se faca prin trimiterea mandatului postal la o alta adresa decat cea din documentul de identitate, o cerere in scris in acest sens, in care sa se precizeze adresa completa de expediere;

 

 1. Actionari persoane juridice (rezidente sau nerezidente)
 • copia certificatului constatator sau a altui document doveditor conform legislatiei aplicabile unei entitati juridice nerezidente – in acest caz, supralegalizat/apostilat si insotit de traducere legalizata, datat nu mai tarziu de 15 zile lucratoare anterior initierii procedurii de retragere a actionarilor minoritari INAR S.A.;
 • in cazul in care actionarul minoritar doreste ca suma cuvenita actiunilor detinute sa ii fie transferata prin transfer bancar, extras de cont bancar deschis pe numele beneficiarului vizat de banca la care acesta are deschis contul din care sa rezulte denumirea actionarului persoana juridica si numarul de cont (IBAN) in care actionarul minoritar doreste sa-i fie transferate sumele cuvenite, denumirea si datele de identificare ale bancii (in original);
 • in cazul in care actionarul minoritar doreste ca suma cuvenita actiunilor sa ii fie achitata prin mandat postal trimis la adresa unui punct de lucru și nu la cea a sediului social, o cerere scrisă în acest sens, semnata de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, asa cum reiese din documentele de identificare ale firmei, in care sa precizeze adresa completa de expediere.

 

 1. MODALITATILE SI  TERMENUL  DE  PLATA  AL  ACTIUNILOR

In conformitate cu prevederile art. 80, alin.10-13 din Regulamentul nr. 5/2018, in baza listei actionarilor furnizata de catre Depozitarul Central la sfarsitul zilei de decontare aferente ultimei zile de tranzactionare, plata actiunilor se va face cu respectarea urmatoarelor modalitati si termene:

 • Platile catre detinatorii de actiuni in conturi administrate de Participantii la sistemul depozitarului instrumentelor financiare (Sectiunea 2) se vor efectua prin intermediul Depozitarului Central si al participantilor la sistemul sau, in ziua lucratoare imediat urmatoare celei in care a fost furnizata lista actionarilor. Responsabilitatea efectuarii platilor catre actionarii indreptatiti revine participantilor care administreaza conturile in care sunt inregistrati actionarii.
 • Platile catre actionarii minoritari ale caror detineri de actiuni emise de INAR S.A. sunt inregistrate in conturile individuale deschise in sistemul Depozitarului Central (Sectiunea 1) se vor face in termen de maxim 5 zile lucratoare de la expirarea termenului de notificare a modalitatii de plata alese, conform capitolului 5.

In situatia in care nu este transmisa catre Intermediar o comunicare privind  modalitatea de incasare a contravalorii actiunilor detinute, plata actiunilor se va face prin mandat postal cu confirmare de primire la adresa actionarului, asa cum este mentionata in structura sintetica a actionariatului INAR S.A. emisa de catre Depozitarul Central.

Sumele returnate Intermediarului, ca urmare a neridicarii mandatelor postale de catre destinatari vor fi depuse intr-un cont deschis de catre MAGIC INVEST S.R.L., la o institutie de credit autorizata de Banca Nationala a Romaniei, in favoarea actionarilor minoritari care nu au incasat contravaloarea actiunilor (conform capitol 9). Odata cu depunerea sumelor respective in contul deschis de actionarul majoritar, Intermediarul va transmite atat institutiei de credit cat si Emitentului – INAR S.A. lista actionarilor indreptatiti sa primeasca contravaloarea actiunilor cuprinzând datele de identificare si informatiile furnizate de catre depozitarul instrumentelor financiare. Emitentul va pastra lista acţionarilor transmisă de intermediar, până la data lichidării contului.

Dovada realizarii platilor catre actionarii indreptatiti si, respectiv, dovada constituirii contului in care vor fi virate sumele in favoarea actionarilor care nu vor fi incasat contravaloarea actiunilor, se vor transmite Depozitarului Central in termen de 3 zile lucratoare de la expirarea termenului de plata a  actiunilor catre actionarii minoritari ai INAR S.A.

Toate costurile aferente efectuării plăților către acționarii minoritari, inclusiv comisioane bancare si taxe postale sunt in sarcina initiatorului procedurii de retragere, Magic Invest SRL.

 

 1. TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE

Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor emise de INAR S.A, de la actionarii minoritari ai INAR S.A. catre actionarul majoritar MAGIC INVEST S.R.L., initiatorul procedurii de retragere a actionarilor, se va realiza de catre Depozitarul Central in termen de maximum 4 zile lucratoare de la transmiterea documentelor care atesta efectuarea platilor si constituirea contului bancar in beneficiul actionarilor care nu vor fi incasat contravaloarea actiunilor.

Transferul dreptului de proprietate se va efectua atat pentru actiunile in cazul carora a fost incasata contravaloarea actiunilor, cat si pentru acele actiuni a caror contravaloare a fost returnata Intermediarului si depusa, de catre acesta, in contul deschis de actionarul majoritar in favoarea actionarilor care nu vor fi incasat contravaloarea actiunilor.

 

 1. INTERMEDIARUL PRIN CARE SE REALIZEAZA RETRAGEREA ACTIONARILOR

Intermediarul prin care se realizează procedura de retragere a acționarilor INAR S.A. este Societatea de Servicii Financiare GOLDRING S.A., cu sediul social în Municipiul Tîrgu-Mureș, str. Tudor Vladimirescu, nr.56A, fiind înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J26/440/1998, Cod Unic de Identificare fiscala RO10679295, autorizata prin Decizia CNVM/ASF 2734/08.08.2003, reprezentata prin domnul Virgil Zahan, in calitate de Director General.

 

 1. INFORMATII PRIVIND  CONTUL CARE VA FI DESCHIS DE ACTIONARUL MAJORITAR IN FAVOAREA ACTIONARILOR CARE NU VOR FI INCASAT CONTRAVALOAREA ACTIUNILOR SAU MODALITATEA PRIN CARE ACTIONARII MINORITARI SUNT INFORMATI CU PRIVIRE LA NUMARUL CONTULUI SI BANCA UNDE CONTUL ESTE DESCHIS.

In situatia in care sumele platite actionarilor vor fi returnate Intermediarului, acesta le va depune în contul bancar special deschis de Initiatorul procedurii de retragere la Banca Comerciala Romana S.A., avand codul IBAN RO34 RNCB 0053 B001 3832 6905 in favoarea actionarilor minoritari care nu vor fi incasat contravaloarea actiunilor detinute.

Actionarul minoritar indreptatit poate solicita plata in numerar aferenta actiunilor din contul mai sus mentionat prin prezentare la orice unitate teritoriala a BCR, in baza documentelor solicitate de banca. Costurile reprezentand comisioanele bancare, precum si alte costuri aferente administrarii contului prevazut la Art. 80, alin (14) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 vor fi suportate de Initiatorul procedurii de retragere a actionarilor INAR S.A. Pentru sumele aflate in contul deschis in favoarea actionarilor minoritar, dobanda aplicata va fi 0 (zero).

Prezentul Anunt privind retragerea actionarilor minoritari ai societatii INAR S.A. va fi publicat pe pagina de internet a operatorului de piata „Bursa de Valori Bucuresti” (www.bvb.ro), pe pagina de internet a Autoritatii de Supraveghere Financiara (www.asfromania.ro) si in Buletinul electronic al A.S.F., precum si in doua ziare financiare de circulatie nationala, in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data aprobarii.

Actionarii minoritari interesati pot afla mai multe informatii despre procedura de retragere, despre documentele necesare a fi transmise pentru efectuarea platii, despre contul bancar special deschis la Banca Comerciala Romana S.A. de catre Initiatorul procedurii de retragere in favoarea actionarilor minoritari care nu vor fi incasat contravaloarea actiunilor, si despre documentele solicitate de banca in vederea platii in numerar, contactand Intermediarul la numerele de telefon 0365.801.839 / 0265.269.195 sau la adresa de e-mail subscrieri@goldring.ro.

INITIATORUL PROCEDURII

DE RETRAGERE

INTERMEDIAR
MAGIC INVEST S.R.L, prin

Administrator

dl. TUTUREA OCTAVIAN MIHAI

GOLDRING S.A., prin

Director General

dl. ZAHAN VIRGIL ADRIAN

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata