EUROMASTER-CONSTRUCT SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

2
CUI: 422544
Data emiterii: 07.05.2010
Data publicării în BPI: 26.05.2010

Date privind dosarul: număr dosar 827/89/2009, Tribunal Vaslui, Secţia civila, Judecător-sindic Vasile Agafiţei. Arhiva/registratura instanţei: adresa pe str. Ştefan cel Mare, nr.54, mun. Vaslui, jud. Vaslui, număr de telefon 0235/311032, programul arhivei/registraturii instanţei: 9-13.
Debitor: SC Euromaster-Construct SRL Bârlad, CUI 422544, sediul social în mun. Bârlad, str. Republicii, nr.85, bl. B5, sc.A, et. 4, ap. 12, jud. Vaslui, număr de ordine în registrul comerţului J37/330/2006. Creditori: A.F.P. Bârlad, str. 1 Decembrie, nr.23, mun. Bârlad, jud. Vaslui; I.T.M. Vaslui, str. Radu Negru, nr.274, mun.
Vaslui, jud. Vaslui; SC Europlastic SRL Bucureşti, Bd. Timişoara, nr.98E, mun. Bucureşti, sector 6; SC Lacris Grup SRL Bucureşti, la Urban şi Asociaţii, Bd. Preciziei, nr.1, et. 4, mun. Bucureşti, sector 6.
Lichidator judiciar: Estconsult I.P.UR.L. Huşi, CIF RO 20657197, sediul social în mun. Huşi, jud. Vaslui, str. 1 Decembrie, nr.32, nr.de înregistrare UNPIR RSP 0155, tel: 0729850575, e-mail: estconsult@yahoo.com; Subscrisa Estconsult IPURL Huşi în calitate de lichidator judiciar, al debitorului SC Euromaster-Construct SRL Bârlad, reprezentat legal prin ing. Iacob Liviu, conform sentinţei civile nr.209/F/20 aprilie 2010, pronunţată de Tribunalul Vaslui, secţia civilă, în dosarul 827/89/2009, în temeiul art.107 din Legea privind procedura insolvenţei, notifică intrarea debitorului în procedura de faliment având în vedere că: a fost aprobat raportul administratorului judiciar cu propunerea privind deschiderea procedurii de faliment;
Debitorul SC Euromaster-Construct SRL Bârlad are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
Creditorii debitorului SC Euromaster-Construct SRL Bârlad, inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie sau ulterior, în perioada de reorganizare şi până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor născute în timpul procedurii este 20 iunie 2010. În temeiul art.76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.
Termenul de predare a gestiunii către lichidatorul judiciar, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii este la 10 zile după deschiderea procedurii.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 21 iulie 2010. Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la creanţe este 23 august 2010. Termenul limită pentru soluţionarea contestaţiilor la creanţe este 23 august 2010.
Termenul limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 01 septembrie 2010. Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul Vaslui.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei” cu respectarea dispoziţiilor art.64 şi art.65 din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.
Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 39 lei şi de un timbru judiciar de 3 lei. Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata