EXCAV – PROD SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei

3

CUI: 14900614
Data publicării în BPI: 05 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 02.12.2014

1. Date privind dosarul: Număr dosar 70/115/2014, Tribunal Caras – Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal, Judecător-sindic Detesan Daniela

2.Arhiva instanţei: Resiţa, str. Horea ,nr. 2-4, jud. Caras – Severin, Număr de telefon 0255-213.304 Programul arhivei/registraturii instanţei 9.00-12.30

3.1. Debitor: SC EXCAV-PROD S.RL., cod unic de identificare 14900614, sediul social în sat Băuţar, comuna Băuţar, FS, nr. 111, jud. Caras – Severin, număr de ordine în registrul comerţului J11/315/2002.

3.2. Administrator special: nu este cazul.

4.Creditori: conform listă anexă.

5.Administrator judiciar: CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ MIRCEA BOBOSA, cu sediul în Resita, Aleea Romanilor, nr.11B, ap.5, jud. Caras-Severin, nr. de inregistrare RFO I – 3847/2013, tel.: 0749990991,Fax 0355- 429.188, E-mail: avomircea@yahoo.com, nume si prenume reprezentant: Av.Bobosa Mircea.

6.Subscrisa CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ MIRCEA BOBOSA, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC EXCAV-PROD S.RL. ., conform Sentinţei civile nr. 579/JS/16.10.2014, pronunţată de Tribunalul Caras – Severin în dosar nr. 1432/115/2014, în temeiul art. 61 alin. (1) si/sau alin. (2) si art. 62, alin.(1) si urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art. 32 alin. (1) si art. 28, alin. (1) sau, după caz, art. 33 alin. (4) sau alin. (6), art. 35 si art. 31 si următoarele din acelasi act normativ, notifică:

7. Intrarea debitorului în procedura generală a insolvenţei prin pronunţarea Sentinţei civile nr. 579/JS/16.10.2014 de către Tribunalul Caras – Severin în dosar nr. 70/115/2014.

7.1. Debitorul SC EXCAV-PROD SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2. Creditorii debitorului SC EXCAV-PROD SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 02.12.2014. În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:

Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 22.12.2014.
Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este de 5 zile de la publicarea acestuia.
Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 07.01.2015.
Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul ales al administratorului judiciar situat în Resita, str. Piata 1 Decembrie 1918, nr.7, et.4, birou 409 B, jud. Caras-Severin în data de 29.12.2014, la orele 12,30, având ca ordine de zi: prezentare situaţiei debitor; desemnarea comitetului creditorilor; confirmare administrator judiciar; aprobare onorariu daministrator judiciar; aprobare personal de specialitate, diverse.

8.Deschiderea procedurii generale a insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Caras-Severin pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

In vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin.(1) din Legea privind
procedura insolvenţei.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Open

Close