HERLEA & ROSU INTERNATIONAL SNC – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

13
CUI: 2815370
Data emiterii: 01.06.2010
Data publicării în BPI: 03.06.2010

1.Date privind dosarul: Număr dosar: 3730/110/2009, Tribunal Bacău – Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, Judecător sindic: Danaila Cornelia.
2.Arhiva/registratura instanţei: Bacău,str. Ştefan cel Mare, nr.4,telefon:0234/51.44.19; programul arhivei:10:30-13:00- 3.Debitor: SC Herlea & Rosu International SNC, sediul: Bacau str. Milcov, nr.136/D/1, jud. Bacău, înmatriculată la ORC de pe lângă tribunalul Bacău sub nr.J04/2702/1992; CUI 2815370.
4.Creditori: I.T.M Bacău.
5.Lichidator judiciar: Insol Expert IPURL Bacău, str. Alex. cel Bun,nr.4/D/21, tel: 0234.52.59.52 / 0722.290.770, e¬mail: office@insol-expert.ro.
6.Subscrisa Insol Expert IPURL cu sediul în Bacău str. Alexandru cel Bun nr.4/D/21in calitate de lichidator judiciar desemnat prin sentinţa civilă nr.1385/10.12.2009,pronunţată de Tribunalul Bacău, secţia Comercială şi Contencios Administrativ,în dosarul nr.3775/110/2009 în temeiul art.61 alin.(1),alin.(2) şi art.62, alin.(1) şi urm. din Legea nr.85/2006, notifică:
7.Deschiderea procedurii falimentului împotriva debitorului SC Herlea & Rosu International SNC prin sentinta nr.497/23.04.2010,pronunţată în dosar nr.3730/110/2009 aflat pe rolul Tribunalului Bacău.
7.1.Debitorul SC Herlea & Rosu International SNC are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea nr.85/2006
7.2.Creditorii debitorului SC Herlea & Rosu International SNC în vederea înscrierii la masa ceredala pot să formuleze cerere de admitere a creanţei în următoarele condiţii:
7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este: 22.06.2010. În temeiul art.76, alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 07.07.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este: 22.07.2010 8.Adunarea creditorilor notificăm şi faptul că Adunare creditorilor va avea loc la data de 12.07.2010, la sediul administratorului judiciar, ora 14, având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei debitorului- prezentarea masurilor dispuse de la deschiderea procedurii; desemnarea Comitetului creditorilor în conditiile art.16alin 4 şi art.17 din Legea 85/2006 modificata; confirmarea lichidatorului judiciar.
9.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifica şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacau. Informatii suplimentare: În vederea depunerii cererii de admitere a creanţei, este necesar să completaţi şi sa transmiteti la Tribunalul Bacau, Sectia Comercială şi Contencios Ad-tiv cererea de admitere a creanţei cu respectarea disp. art.65 alin.(1) din Legea nr.85/2006. Cererea de inscriere creanta va fi insotita,în copie certificată, de documentele justificative ale creanţei şi ale actelor care atestă constituirea de garanţii.
Cererea de inscriere a creantei şi documentele solicitate prin prezenta notificare vor fi depuse la dosar sau trimise prin poştă pe adresa instanţei în dublu exemplar, unul pentru a rămâne la dosar şi unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar,cu mentiunea ca exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat direct la sediul din Bacau str. Alexandru cel Bun nr.4/D/21, jud. Bacau. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Bacau-Sectia Com. şi Contencios Administrativ. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120,00 lei şi de un timbru judiciar de0,30lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea nr.85/2009).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata