ISPH PROJECT DEVELOPMENT S.A. – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

60

CUI: 32036398
Data publicării în BPI: 04 decembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 26.12.2014

1. Date privind dosarul: Număr dosar 38503/3/2014, Tribunal Bucuresti, Secţia a VII a Civila. Judecător sindic: Larion Iuliana – Madalina.

2.Arhiva/registratura instanţei: B-dul Unirii nr. 37, sector 3, Bucuresti

3.1. Debitor: SC ISPH Project Development SA Cod Unic de Inregistrare 32036398 cu sediul social în Bucuresti, Calea Vitan nr. 293, sector 3, număr de ordine în Registrul comerţului J40/9104/2013,

3.2. Administrator special: Nu a fost desemnat.

5.Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolventa Zoica Florin Ion, sediul social: Bucuresti, B-dul Timisoara nr. 103E, Bl. Corp A, sc.2, et. 2, ap. 119, sector 6. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1 B 2060 – RFO I – UNPIR Tel/Fax. 031.436.64.51, 0723.32.11.66, E-mail florinzoica@yahoo.com, reprezentant administrator judiciar persoană juridică Zoica Florin Ion.

6.Subscrisa: Cabinet Individual de Insolventa Zoica Florin Ion în calitate de administrator judiciar al debitorului SC ISPH Project Development SA conform Incheierii de sedinta din data de 21.11.2014 pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII a Civila, în Dosarul nr. 38503/3/2014, în temeiul art. 99 alin. (1) si/sau alin. (2) si art. 100, alin.(1) si urm. din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, coroborate cu art. 71 alin. (1) si art. 67, alin. (1) sau, după caz, art. 72 alin. (6), art. 74 si art. 67, alin.(2) din acelasi act normativ, notifică:

7. Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC ISPH Project Development SA prin Incheierea de sedinta din data de 21.11.2014 pronunţată de Tribunalul, Secţia a VII a Civila, în Dosarul nr. 38503/3/2014.

7.1. Debitorul SC ISPH Project Development SA are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. la art. 67 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2. Creditorii debitorului SC ISPH Project Development SA trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 26.12.2014.
În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:
Termen limita de depunere de catre creditori a opozitiilor la sentinta de deschidere a procedurii: 10 zile de la notificare,
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 15.01.2015.
Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 09.02.2015.

8. Adunarea creditorilor:

Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la 20.01.2015, ora 14,00 la sediul debitoarei din Bucuresti, Calea Vitan nr. 293, sector 3.

Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Bucuresti.

Informaţii suplimentare :

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin (1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 de lei.

Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata