Marii consumatori de energie ar putea returna ajutorul de stat privind exceptarea de la plata certificatelor verzi

Companiile industriale exceptate de la plata unei părți a certificatelor verzi vor returna ajutorul de stat dacă pe parcursul schemei de sprijin, de 10 ani, nu mai îndeplinesc condițiile de eligibilitate, se arată într-un proiect de Hotărâre de Guvern inițiat de Ministerul Economiei.

Guvernul a adoptat, pe 11 iunie 2014, HG nr. 495 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.

Respectiva schemă a fost elaborată în conformitate cu Orientările privind ajutoarele pentru protecția mediului și energie pentru perioada 2014 — 2020, adoptate de Comisia Europeană în luna aprilie 2014, care prevăd că, pentru a evita ca întreprinderile afectate în mod deosebit de finanțarea sprijinului acordat energiei din surse regenerabile să fie plasate într-o situație concurențială dificilă, este necesară exceptarea parțială de la suportarea costurilor suplimentare, pentru a evita relocarea acestora, se explică în nota de fundamentare.

Schema de ajutor de stat instituită prin HG nr. 495/2014 se aplică pe o durată de 10 ani, începând de la 1 decembrie 2014. Exceptarea de la plata certificatelor verzi variază între 85% și 40% și se realizează diferențiat, în funcție de ponderea costurilor cu energia ale respectivelor companii din totalul costurilor.

Schema de ajutor de stat prevede criterii de eligibilitate pentru exceptare suplimentare față de cele prevăzute de Orientări, respectiv punerea în aplicare, pe baza auditurilor energetice, a unor măsuri de creștere a eficienței energetice, menținerea locurilor de muncă pe durata schemei, precum și nedisponibilizarea pe respectiva perioadă a mai mult de 25% din numărul angajaților, încheierea de parteneriate cu instituțiile de învățământ pentru creșterea pregătirii profesionale și atragerea de personal calificat.

Potrivit proiectului de HG inițiat de Ministerul Economiei, prin care se urmărește modificarea HG 495/2014, companiile trebuie să depună în fiecare an o documentație din care să reiasă că încă sunt eligibile.

Documentația trebuie depusă de beneficiari până la data de 31 mai a fiecărui an și va conține certificatul de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor de plată către bugetul general consolidat al statului și către bugetele locale; evoluția numărului de personal, respectiv o adeverință emisă de ITM (în baza raportării statistice lunare transmisă către ITM) din care să rezulte numărul de angajați sau extras din Registrul General de evidență al salariaților (REVISAL), valabilă pentru luna decembrie a anului anterior anului monitorizării schemei; lista cu parteneriatele cu instituțiile de învățământ și/sau contractele încheiate cu acestea, aflate în derulare, pentru realizarea de specializări în domeniul de activitate precum școli profesionale, calificare la locul de muncă, burse de studii etc. sau/și lista cu sponsorizări pentru dotări de laboratoare din învățământul liceal și universitar sau/și lista cu programele de pregătire profesională pentru elevi și profesori.

De asemenea, mai este necesară depunerea unui document din care să reiasă modul de calcul al electro-intensității, împreună cu situațiile financiare pe ultimii trei ani anteriori, precum și raportul de audit energetic ce evidențiază situația întreprinderii din perspectiva eficienței energetice, măsurile recomandate de auditorul energetic pentru a fi implementate de întreprindere, măsurile asumate de întreprindere și stadiul implementării măsurilor de eficiență energetică asumate, după caz.

„Dacă în cursul monitorizării se constată înregistrarea unui excedent al ajutorului de stat acordat prin exceptare față de procentele prevăzute la art. 2, alin. (4) din HG nr. 495/2014, Ministerul Economiei ia măsurile necesare ca respectivul ajutor excedentar să fie rambursat înainte de data de 1 iulie a anului următor înregistrării excedentului. Excedentul se consideră înregistrat dacă întreprinderea nu se mai încadrează în procentul de exceptare prevăzut în acordul pentru exceptare emis de Ministerul Economiei, respectiv dacă acest procent este mai mic decât cel menționat în acordul pentru exceptare’, se arată în proiectul Ghidului de exceptare.

Criteriile de eligibilitate nu se mai consideră îndeplinite pe perioada de valabilitate a acordului pentru exceptare în cazul în care se constată că beneficiarul nu mai îndeplinește criteriul de electro-intensitate; înregistrează debite restante la bugetul de stat și la bugetele locale; nu a pus în aplicare măsurile de eficiență energetică asumate; a disponibilizat mai mult de 25% din numărul de salariați de la momentul calificării în schema de ajutor de stat; nu mai are în derulare parteneriate și/sau contracte cu instituțiile de învățământ și/sau sponsorizări și/sau programe de pregătire profesională pentru elevi și profesori.

„Atenție: neîndeplinirea, pentru oricare an pe durata schemei de ajutor de stat, a unuia din criteriile de eligibilitate determină aplicarea măsurilor necesare în vederea recuperării ajutorului de stat calculat din momentul în care întreprinderea nu a mai îndeplinit criteriul/criteriile de eligibilitate’, subliniază autorii Ghidului. (Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)

certificate verzicompanii industrialeenergie electrica
Comentarii (0)
Adaugă comentariu