SAMANDAG SRL – notificare privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei

5

CUI: 14518917
Data publicării în BPI: 24 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 18.11.2014
1. Date privind dosarul: Număr dosar 13083/63/2014 Tribunal Dolj Secţia a IIa Civilă

2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Craiova, str. Brestei, nr.12, jud. Dolj, număr de telefon: 0251/ 418612; 0251/419851; Programul arhivei/registraturii instanţei 830- 1200, judecator sindic Carmen Rotaru

3.Debitor: Samandag SRL, cod de identificare fiscală 14518917; număr de ordine în registrul comerţului J16/192/2002 , sediul: Municipiul Craiova, Calea Severinului, nr. 54D, Judet Dolj.

4.Creditori si potenţiali creditori: AJFP Dolj

5.Lichidator judiciar: Cabinet Individual Insolvenţă Nedelea Constantina, cod fiscal 20048143, număr de înregistrare in tabloul UNPIR: 1B 30057, sediul social: Craiova, str. Romania Muncitoare nr. 65, Jud. Dolj, Mobil: 0722.832.183, nume si prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Nedelea Constantina.

6.Subscrisa: Cabinet Individual Insolvenţă Nedelea Constantina în calitate de lichidator judiciar al debitorului Samandag SRL conform încheierii din data de 21.10.2014 pronunţată de Tribunalul Dolj, secţia Civilă, în dosarul nr. 13083/63/2014, în temeiul art. 99 alin. (1) si/sau alin. (2) si art. 100, alin.(1) si urm. din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, coroborate cu art. 71 alin. (1) si art. 67, alin. (1) sau, după caz, art. 72 alin. (6), art. 74 si art. 67, alin.(2) din acelasi act normativ. Notifică

7. Deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă împotriva debitorului Samandag SRL prin încheierea din 21.10.2014 pronunţată de Tribunalul Dolj, secţia Civilă, în dosarul nr. 13083/63/2014 .

7.1.Debitorul Samandag SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă.

7.2. Creditorii debitorului Samandag SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţei este 18.11.2014.
În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 9.12.2014. Termenul pentru depunerea, soluţionarea eventualelor contestatii, întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 13.01.2015.

8. Adunarea creditorilor: se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc în data de 12.12.2014, ora 1300 la adresa – Craiova, str. Romania Muncitoare nr. 65, jud. Dolj, având ca ordine de zi prezentarea situaţiei debitorului desemnarea comitetului creditorilor, confirmarea numirii si remuneraţiei lichidatorului judiciar

9. Adunarea generala a actionarilor: se notifică: faptul ca Adunarea generala a actionarilor va avea loc în data de 30.10.2014 ora 1300 la adresa – Craiova, str. Romania Muncitoare nr. 65, jud. Dolj, avand pe ordinea de zi: desemnarea administratorului special.

Informaţii Suplimentare:

In vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin (1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei si de un timbru judiciar de 0,3 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata