WIND ENERGY FACTORY SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei

7

CUI: 27784090
Data publicării în BPI: 04 decembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 05.01.2015

1. Date privind dosarul: Număr: 38518/3/2014, Tribunalul Bucuresti Secţia a VII-a Civila, Judecător: Cozan Raluca, Termen 09.03.2015, Completul 19, ora 9.00

2.Arhiva/registratura: bd. Unirii nr. 37, sector 3, Bucuresti, program: Luni – Vineri: 9,30-14:00

3.1. Debitor: WIND ENERGY FACTORY SRL, cu sediul în sat Slatina-Timis, Comuna Slatina-Timis, nr. 529D, Camera 1, Judet Caras-Severin, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J11/518/2011, avand cod unic de inregistrare 27784090.

3.2. Administrator special: nu a fost desemnat.

4.Creditori: procedura a fost deschisa la cererea debitorului.

5.Administrator judiciar: OMEGA INSOLVENCY SPRL, C.I.F. RO32262735, sediul ales în str. Negru Voda nr. 2, bl. C4, sc. 1, ap. 13, sector 3, Bucuresti, nr. de inregistrare U.N.P.I.R.: RFO II – 0705, Tel: 0722163319, e-mail: stefania.pietrosu@omegainsolvency.ro, Reprezentant administrator judiciar – Silviu-Andrei Cojocaru.

6.Subscrisa: OMEGA INSOLVENCY SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului WIND ENERGY FACTORY SRL, conform incheierii din data de 17.11.2014 pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII-a Civila, în dosarul 38518/3/2014, în baza art. 71 alin.1, din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolventa, notifică:

7. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului WIND ENERGY FACTORY SRL, prin incheierea din data de 17.11.2014, pronunţată de Tribunalul Bucuresti-Secţia a VII-a Civila, în dosarul nr. 38518/3/2014.

7.1. Creditorii debitorului WIND ENERGY FACTORY SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.1.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 05.01.2015. În temeiul art. 114 alin. (1) din Legea85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolventa, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.1.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii generale a insolvenţei:
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 26.01.2015.
Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 23.02.2015.
Prima adunare a creditorilor va fi la data de 02.02.2015 ora 11:00, la sediul administratorului judiciar din str. Negru Voda nr. 2, Bl. C4, sc. 1, etaj 3, ap. 13, sector 3, Bucuresti, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Prezentarea situatiei debitorului.
2. Alegerea comitetului creditorilor si desemnarea presedintelui comitetului creditorilor.
3. Confirmarea în functie a administratorului judiciar OMEGA INSOLVENCY SPRL si stabilirea remuneratiei acestuia.

8.Deschiderea procedurii generale a insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucuresti.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin (1) din Legea 85/2014
privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolventa.

Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.

9. Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.75 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolventa).


Urmăriți FINANCIARUL.RO și pe Google News