4 aleşi locali, incompatibili

Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate în cazul a 4 aleşi locali, după cum urmează:

1. NUŢU COSTACHE,

Viceprimar al Oraşului Târgu Ocna, Judeţul Bacău

INCOMPATIBILITATE

În perioada 30 august 2016 – 16 mai 2019 a deţinut şi exercitat simultan funcţia de viceprimar şi calitatea de administrator al unei societăţi comerciale, respectiv calitatea de comerciant persoană fizică autorizată, încălcând astfel dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. d) şi g) din Legea nr. 161/2003.

2. DOLHĂSCU IULIANA,

Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Comunei Unţeni, Judeţul Botoşani

INCOMPATIBILITATE

Începând cu data de 25 iunie 2016 deţine simultan funcţia de consilier local şi calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul aparatului propriu al Consiliului Local Unţeni, încălcând astfel dispoziţiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

3. MAXIM GHEORGHE,

Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Comunei Cristeşti, Judeţul Botoşani

INCOMPATIBILITATE

În perioada deţinerii funcţiei de consilier local (mandatul 2016 – 2020), o societate comercială în cadrul căreia persoana evaluată deţine calitatea de asociat unic şi funcţia de administrator, precum şi calitatea de angajat cu contract individual de muncă, a furnizat produse Primăriei comunei Cristeşti în valoare totală de 22.836 lei.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

4. SABO MARIUS CĂLIN,

fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Gherla, Judeţul Cluj

INCOMPATIBILITATE

În perioada 10 iunie 2017 – 27 aprilie 2018 a exercitat funcţia de consilier local simultan cu funcţiile de administrator provizoriu, director general provizoriu, respectiv director general al unei societăţi comerciale înfiinţate de Consiliul Judeţean Cluj şi aflată sub autoritatea acestuia (societate în cadrul căreia Consiliul Judeţean este acţionar majoritar).

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003, în vigoare începând cu data de 10 iunie 2017.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. SABO MARIUS CĂLIN nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menţionate au încălcat următoarele prevederi legale:

-ˇ art. 87, alin. (1), lit. d) şi g) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi: () d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la regiile autonome de interes naţional sau local, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile publice (…) g) calitatea de comerciant persoană fizică (…)”;

-ˇ art. 88, alin. (1), lit. c) şi d) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi: () c) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului judeţean ori al prefecturii din judeţul respectiv; d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director () la regiile autonome şi societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de () de interes local înfiinţate sau aflate sub autoritatea consiliului local, precum şi la regiile autonome şi societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de interes naţional care îşi au sediul sau care deţin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă, cu excepţia reprezentanţilor în adunarea generală a acţionarilor la societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a membrilor în consiliile de administraţie ale unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat sau confesionale şi ale spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor reprezentanţi ai instituţiilor publice din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale sau la care unitatea administrativ-teritorială respectivă deţine participaţie, în cazul consilierului judeţean”;

-ˇ art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat () încălcarea obligaţiilor legale privind () starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective ()”.

„Persoana () faţă de care s-a constatat (…) starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică () pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

Sursa: Agerpres
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata