APDRP va deconta TVA beneficiarilor măsurii 431

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) va deconta Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA) beneficiarilor măsurii 431 – ‘Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului’, a anunţat APDRP într-un comunicat.

Este vorba despre decontarea TVA pe sub-măsura 431.1 ‘Construcţie parteneriate public private’, faza 3 ‘Sprijin financiar pentru pregătirea dosarelor pentru selecţia GAL, exclusiv pentru cheltuielile eligibile, decontate din finanţarea nerambursabilă din FEADR (contribuţia publică).

In acest sens, APDRP certifică cheltuielile eligibile autorizate şi TVA aferentă acestora şi solicită de la MADR virarea fondurilor prin formularul ‘Solicitare de fonduri pentru sumele necesare acoperirii plăţii TVA aferente proiectelor finanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală’ din cadrul Anexei nr. 11 a Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 16/2010.

În aceste condiţii, APDRP poate deconta beneficiarilor contravaloarea TVA aferentă livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii şi execuţiei de lucrări, pentru componenta de contribuţie publică (conform art. 13, lit. d) din OUG nr. 74/2009).

Potrivit APDRP, decontarea TVA se va face de către Agenţie doar pentru cheltuielile eligibile realizate de către beneficiar, pentru cele neeligibile acesta suportând toate costurile din fondurile proprii.

Beneficiarii sub-măsurii 431.1, faza 3, sunt Grupurile de Acţiune Locală (GAL). Acestea sunt constituite din unităţi administrativ-teritoriale, asociaţii ale acestora legal constituite şi organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, având personalitate juridică. Finanţarea proiectelor depuse de GAL se realizează prin contribuţie publică (UE şi Guvernul României) de 80 la sută şi cofinanţare privată de 20 la sută.

În acest moment, pentru faza 3 a Măsurii 431 au fost contractate 111 proiecte cu o valoare publică de 4,8 milioane de euro.

Obiectivul general al Axei 4 – LEADER îl constituie demararea şi funcţionarea iniţiativelor de interes local, utilizând abordarea ‘de jos în sus’ prin implicarea actorilor locali în dezvoltarea propriilor teritorii. Grupurile de Acţiune Locală sunt entităţi ce reprezintă parteneriate public – private, constituite din reprezentanţi ai sectorului public, privat şi civil, desemnaţi dintr-un teritoriu rural omogen, care vor trebui să îndeplinească o serie de cerinţe privind componenţa, teritoriul acoperit şi care vor implementa o strategie integrată pentru dezvoltarea teritoriului.

Potrivit APDRP, grupul trebuie să aibă definit un teritoriu geografic omogen care să respecte spaţiul eligibil pentru implementarea LEADER şi să cuprindă o populaţie între 10.000 şi 150.000 de locuitori. Pentru zona Delta Dunării se admite ca limita de locuitori să fie de cel puţin 5.000.

După prima selecţie a Grupurilor de Acţiune Locală (GAL), acestea vor reprezenta prin ‘puterea exemplului’ un stimulent şi un sprijin real pentru alte teritorii şi se vor iniţia alte parteneriate ce vor intra în procesul de selecţie până la sfârşitul anului 2010. Acţiunile care vor fi întreprinse în cadrul Axei 4 sunt sintetizate în trei măsuri, respectiv măsura 41 – Implementarea strategiilor de dezvoltare locală; măsura 421 – Implementarea proiectelor de cooperare; măsura 431 – Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului.

Măsura 431 urmăreşte creşterea capacităţii de implementare a strategiilor de dezvoltare locală şi este împărţită în două sub-măsuri:

  • respectiv sub-măsura 431.1 care sprijină construcţia de parteneriate public-private, elaborarea strategiilor de dezvoltare locală şi pregătirea planului de dezvoltare locală în vederea participării la selecţie a Grupurilor de Acţiune Locală (GAL),
  • iar sub-măsura 431.2 oferă sprijin Grupurilor de Acţiune Locală pentru: cheltuieli de funcţionare, animare şi dobândirea de competenţe.

Sub-măsura 431.1 ‘Construcţie parteneriate public – private’ se implementează în trei faze succesive, doar în ultima fază se va oferi sprijin financiar pentru pregătirea planurilor de dezvoltare locală pentru selecţia GAL, pe baza unui proiect elaborat de parteneriatele interesate.

Acesta va cuprinde obiectivele, durata de realizare, acţiunile, bugetul necesar pentru pregătirea strategiei şi a planurilor de dezvoltare locală pentru selectarea GAL. Produsul final al acestui proiect va fi planul de dezvoltare locală pentru selectarea GAL.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata