Când, cum şi unde se depun raportările contabile (bilanţurile) la 30 iunie 2010

  • Depunerea cu întârziere a bilanţurilor aferente semestrului I se sancţionează cu amenzi de până la 4.500 RON

În Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.1879/2010 pentru aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2010 de către operatorii economici, publicat în Monitorul Oficial al României nr.447 din 1 iulie 2010, se precizează că indiferent de forma de organizare şi forma de proprietate, operatorii economici au obligaţia să întocmească şi să depună raportările contabile la 30 iunie 2010 la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, până la data de 13 august 2010.

Raportările contabile trebuie să cuprindă următoarele formulare:
a) Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);
b) Contul de profit şi pierdere (cod 20)
c) Date informative (cod 30)


Operatorii economici vor completa datele de identificare (denumirea unităţii, adresa, telefonul şi numărul de înmatriculare la Registrul Comerţului), precum şi datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, citeţ, fără a se folosi prescurtări sau iniţiale. În căsuţe se vor trece codurile care delimitează încadrarea operatorului economic.

Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii” a datelor prevăzute mai sus conduce la imposibilitatea identificării unităţii şi, în consecinţă, se consideră că lucrarea nu a fost depusă, unitatea fiind sancţionată potrivit prevederilor art.42 din legea contabilităţii nr.82/1991, republicată.

Codurile privind activităţile, formate din 4 cifre (clase de activităţi), se regăsesc în Clasificarea activităţilor din economia naţională – CAEN, aprobată prin HG nr.656/1997, publicată în Monitorul oficial nr.301 şi 301 bis din 5.11.1997, cu modificările ulterioare.

Raportările contabile la 30 iunie 2010 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel:
– directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii:
– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Prin altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie se înţelege orice persoană angajată, care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată.
Persoanele juridice prevăzute la art.1 alin (1) din legea nr.82/1991, republicată, care au în subordine sucursale sau alte subunităţi fără personalitate juridică, vor verifica şi centraliza balanţele de verificare ale acestora, întocmind raportările contabile la 30 iunie 2010.

Formatul electronic al raportărilor contabile la 30 iunie 2010, conţinând furmularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă se obţine prin folosirea programului de asistenţă, elaborat de Ministerul Finanţelor Publice.

Programul de asistenţă este pus la dispoziţia operatorilor economici, gratuit, de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe site-ul www.mfinante.ro

Operatorii economici vor depune – la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice –  raportările contabile la 30 iunie 2010 pe suport magnetic, împreună cu raportările contabile listate cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, semnate şi ştampilate, potrivit legii.

Aceste raportări se depun împreună cu o copie de pe codul unic de înregistrare, precum şi o copie a balanţei de verificare a conturilor sintetice. Formularele care compun raportările contabile la 30 iunie 2010 se vor completa în lei (RON).

Operatorii economici care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2010 nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2010, urmând să se depună o declaraţie pe propria răspundere a persoanei care are obligaţia gestionării entităţii, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, care să cuprindă toate datele de identificare a entităţii:
– denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);
– adresa şi numărul de telefon;
– numărul de înregistrare la Registrul Comerţului;
– codul unic de înregistrare;
– capitalul social.
O declaraţie similară vor depune şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii.

Raportările contabile la 30 iunie 2010, precum şi declaraţiile operatorilor economici care nu au desfăşurat activitate sau se află în curs de lichidare, potrivit legii, se vor depune până cel mai târziu la 13 august 2010.

Nedepunerea raportărilor contabile listate, semnate şi ştampilate sau a declaraţiilor menţionate mai sus, după caz, pentru data de 30 iunie 2010, se sancţionează conform prevederilor art.42 din Legea nr.82/1991, republicată, adică sancţiunea constă în aplicarea de amenzi cuprinse între 1.000 şi 3.000 lei, dacă perioada de întârziere pentru întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare periodice este cuprinsă între 15 şi 30 de zile lucrătoare, şi amenzi cuprinse între 1.500 şi 4.500 lei dacă perioada de întârziere depăşeşte 30 de zile lucrătoare.

Citește și
2 Comentarii
  1. COTOROBAIE ALEXANDRINA spune

    persoanele fizice autorizate vor depune bilant semestrial si anual

  2. COTOROBAIE ALEXANDRINA spune

    incepand din acest an PFA va depune bilant semestrial,ori aceasta obligatie a fost din totdeauna?Va multumesc pentru detalii.SANDA

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata