Cum obţii bani de la Guvern pentru instalarea de panouri solare? Ghid de finanţare

110 milioane de lei sunt alocate programului „Casa Verde”, care devine operaţional începând de la 1 iulie 2010, informează Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM).

 

Programul, care are un buget de 110 milioane de lei, alocat pe judeţe proporţional cu numărul de locuitori, se adresează exclusiv persoanelor fizice şi constă în acordarea unor sume fixe, din bugetul Fondului pentru Mediu, în funcţie de tipul instalaţiei de încălzire pentru care a optat beneficiarul:

  • până la 6.000 de lei pentru instalarea panourilor solare;
  • până la 8.000 de lei pentru instalarea pompelor de căldură;
  • până la 6.000 de lei pentru instalaţii de producere a energiei termice pe bază de peleţi, brichete, tocătură lemnoasă, precum şi orice fel de resturi şi deşeuri vegetale, agricole, forestiere, silvice.

Persoanele fizice îşi pot depune dosarele de finanţare nerambursabilă la agenţiile judeţene de mediu din localităţile unde domiciliază.

Solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii cumulative:

– să fie persoane fizice domiciliate pe teritoriul României;

– să fie proprietari sau coproprietari ai imobilului unde se implementează proiectul, iar imobilul trebuie să nu facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, al vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică.

De asemenea, solicitantul trebuie să nu aibă obligaţii restante la bugetul de stat, bugete locale, să nu fi încălcat dispoziţiile legale privind protecţia mediului şi să nu fi sponsorizat activităţi cu efect negativ asupra mediului.

Dosarul de finanţare trebuie să cuprindă următoarele documente:

– cerere de finanţare nerambursabilă;

– declaraţie pe propria răspundere a solicitantului;

– copie de pe actul de identitate al solicitantului;

– extras de carte funciară care să ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului pe/în care se va realiza proiectul, în original, sau autorizaţie de construire emisă solicitantului, în copie legalizată pentru imobilele aflate în construcţie, valabile la data depunerii;

– certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local, în original, valabil la data depunerii dosarului de finanţare, eliberat de către organele competente de pe raza cărora îşi are domiciliul solicitantul;

– adeverinţă privind existenţa contului bancar al solicitantului finanţării, emisă de o bancă comercială, în original; un plic pe care se va completa numele şi adresa completă a solicitantului, titlul programului (Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire), precum şi sesiunea de depunere.

Un solicitant poate depune, în cadrul sesiunii de finanţare, un singur proiect. În cadrul aceluiaşi proiect se pot cumula două tipuri de instalaţii. AFM nu acordă plăţi în avans şi nu efectuează plăţi pentru facturile reprezentând avansuri în baza contractelor încheiate între beneficiarii finanţării şi furnizorii de servicii/produse/lucrări aferente proiectului.

Odată cu depunerea dosarului de decontare, beneficiarul este obligat să facă dovada achitării integrale a serviciilor/produselor/lucrărilor aferente proiectului, iar AFM asigură finanţarea proiectului în limita fondurilor disponibile alocate pentru categoria de proiecte din care face parte, cuprinse în bugetul anual al acesteia. Cea mai mare sumă este alocată Bucureştiului (9.773.396 lei), iar cea mai mică, judeţului Covasna respectiv 1.128.611.


Cititi aici GHIDUL DE FINANŢARE, publicat în Monitorul Oficial nr. 409/18.06.2010Construcţiidosarenergii regenerabilefinantareincalzireinstalatii incalziremediupanouri solarepompe de calduraProgramul Casa Verde
Comentarii (0)
Adaugă comentariu