Ghid în afaceri: Ce cheltuieli se pot deconta pe Întreprindere Individuală?

– Persoanele fizice care obţin venituri impozitate în sistem real, adică pe baza contabilităţii în partidă simplă, au posibilitatea să deducă anumite cheltuieli, unele total, iar altele parţial. Se pot deduce integral: chiria şi întreţinerea sediului profesional, contribuţiile sociale, achiziţionarea de materii prime, consumabile, mijloace fixe etc.

.
Deductibile în cotă parte sunt chiria şi utilităţile reşedinţelor utilizate ca şi sediu profesional, cheltuielile de întreţinere şi asigurare a automobilului personal, utilizat în baza unui contract de comodat.

Pentru perioada mai 2009 – decembrie 2010, Codul Fiscal interzice decontarea combustibilului utilizat pentru deplasarea titularului de Intreprindere Individuală, indiferent de scopul deplasării. Se decontează doar transportul angajaţilor la şi de la locul de muncă, precum şi combustibilul consumat de autoutilitare (tractoare, ambulanţe etc).

Formele de desfăşurare a activităţilor independente, în conformitate cu Ordonanţa de Urgenta nr. 44/ sunt: Persoană Fizică Autorizată – PFA, Întreprindere Indivduală – II, Întreprindere Familială – IF, profesii liberale ş.a.
.

Ce pot deconta II – urile?

„În principiu, pentru a fi deductibile la calculul impozitului pe venit, cheltuielile trebuie să îndeplinească anumite condiţii, printre care: să fie efectuate în cadrul activităţilor desfăşurate în scopul realizării venitului, să fie justificate prin documente şi să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite”, ne-a declarat Mădălina Racoviţan, Director Taxation Services în cadrul KPMG Romania.

Astfel, sunt deductibile în totalitate:

 • cheltuielile de închiriere, întreţinere şi utilităţi (gen: gaz, electricitate, telefon fix) al sediului profesional al afacerii;
 • contribuţiile sociale la fondurile de pensie de stat, sănătate, şomaj etc;
 • cheltuielile cu primele de asigurare pentru activele din patrimoniul afacerii;
 • asigurările de boli profesionale, risc profesional şi accidente de muncă;
 • cheltuielile cu achiziţionarea de materii prime, consumabile etc;
 • cheltuielile cu lucrări executate şi servicii prestate de terţi;
 • cheltuielile efectuate de contribuabil pentru executarea de lucrări şi prestarea de servicii pentru terţi;
 • dobânzile aferente creditelor bancare;
 • chiria – rata de leasing – în cazul contractelor de leasing operaţional, respectiv cheltuielile cu amortizarea şi dobânzile pentru contractele de leasing financiar;
 • cheltuielile cu comisioanele şi cu alte servicii bancare;
 • cheltuielile cu reclama şi publicitatea;
 • cheltuielile poştale şi taxele de telecomunicaţii;
 • cheltuielile de delegare, detaşare şi deplasare a angajaţilor;
 • cheltuielile de personal;
 • cheltuielile cu impozite şi taxe, altele decât impozitul pe venit;
 • cheltuielile reprezentând contribuţiile datorate asociaţiilor profesionale din care fac parte contribuabilii.

.

Formular „Decont de cheltuieli”, pentru înregistrarea bonurilor de casă

Pentru cheltuielile care nu prezintă factură fiscală sau ordin de deplasare, contribuabilii pot completa lunar un formular „Decont de cheltuieli”, în care se trece fiecare bon cu numărul şi data aferente, precum şi ce reprezintă acesta (exemplu: bon taxi, copii xerox, bon de parcare, bilete RATP etc).

„Totalul lunar al acestora se va înregistra în Registrul general de venituri şi cheltuieli. Pentru o mai uşoară administrare a Registrului există programe de contabilitate în partidă simplă, care permit gestionarea electronică a veniturilor şi cheltuielilor, înainte de completarea Registrului propriu-zis”, ne-a spus Steliana Botea, şef Birou Asistenţă Contribuabili, din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Judeţene ((DGFPJ) Iaşi.
.

Amortizarea fiscală a bunurilor de lungă durată

Contravaloarea mijloacelor fixe (mobilier, aparatură de birou, unelte etc), cu valoare mai mică de 1.800 RON se decontează, în totalitate, pe bază de factură, în luna în care au fost achiziţionate.

„Pentru cheltuielile cu valoare mai mare decât plafonul menţionat, se aplică metodologia de decontare stabilită prin Legea nr. 15/1994 republicată, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale”, ne-a informat Maria Ţăran, purtător de cuvânt al DGFPJ Iaşi.

Astfel, pentru un calculator în valoare de 2.000 RON, pentru care legiuitorul a stabilit o durată normală de utilizare de până la 5 ani, adică 60 de luni, suma ce va fi decontată lunar se va obţine prin împărţirea valorii de achiziţie la cele 60 de luni stabilite de lege ca perioadă de utilizare. Prin urmare, până la amortizarea bunului, întreprinzătorul va putea deduce lunar o sumă de 33,3 RON în contul bunului amortizabil.

„Atenţie, pentru cheltuielile cu amortizarea se va întocmi o Fişă pentru operaţiuni diverse, separată de Registrul-jurnal de încasări şi plăţi”, a precizat Steliana Botea, şef Birou Asistenţă Contribuabili din cadrul DGFPJ Iaşi.
.

Cheltuieli de protocol, doar în cuantum de 2% din baza de calcul

Cheltuielile de protocol se vor putea deconta, lunar, în limita unei cote de 2% din baza de calcul. „Baza de calcul se determinată conform alineatului  (6) al articolului 49 din Codul fiscal şi reprezintă diferenţa dintre venitul brut şi celelalte cheltuieli, în afară de cele de protocol”, a precizat şefa Biroului Asistenţă Contribuabili.

De asemenea, deţinătorul de II poate deconta cheltuielile sociale cu angajaţii proprii, în limita de până la 2 % din fondul de salarii acordat anual acestora.

Cheltuielile sociale se pot regăsi sub forma: contravalorii transportului la şi de la locul de muncă al salariatului, ajutoarelor de înmormântare, ajutoarelor pentru bolile grave, ajutoarelor pentru naştere, tichetelor de creşă, cadouri pentru copii, cadouri oferite salariatelor etc.

Cadourile oferite copiilor şi cele acordate angajatelor, cu ocazia zilei de 8 Martie, sunt deductibile în  limita a 150 RON, de persoană.
.

Cheltuieli deductibile în cazul bunurilor cu folosinţă mixtă

În condiţiile în care un întreprinzător persoană fizică are încheiat un contract de comodat pentru maşină şi casă, se poate deconta o cotă parte din cheltuielile cu întreţinerea autoturismului (RCA, CASCO) şi din cheltuielile de închiriere, întreţinere, telefonie etc.

„În cazul utilizării bunurilor cu folosinţă mixtă (pentru afacere şi în scop personal), cheltuiala deductibilă se determină, după caz, proporţional cu numărul de kilometri parcurşi în interes de afacere; numărul de metri pătraţi folosiţi în interesul afacerii; numărul de unităţi de măsură specifice în alte cazuri”, a explicat Maria Ţăran.

Toate aceste prevederi se regăsesc în articolului 48, din Codul Fiscal, şi la pct. 43 lit. e) din OMFP nr. 1040/2004 – Norme metodologice privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile în partidă simplă.

„Concret, dacă titularul unui II are sediul declarat în una dintre încăperile din locuinţa unde domiciliază şi se stipulează acest lucru în contractul de comodat, atunci va putea deduce în cotă parte cheltuielile cu întreţinerea, gaz, curent electric şi eventual chiria, dacă este cazul. La un apartament de două camere, cota deductibilă se poate calcula în proporţie de ½, la unul de trei camere în proporţie de 1/3 etc.”, a explicat reprezentantul Fiscului ieşean.
.

„Specificaţi modul de împărţire a cheltuielilor în contractul de comodat”

Se procedează în mod similar şi pentru alte bunuri folosite în comun, de exemplu: autoturismul personal, al familiei sau al unei rude, abonamentele de telefon fix, mobil, internet.

Trebuie asigurată o repartizare corectă a cheltuielilor respective în conformitate cu proporţia utilizării bunului respectiv în scop personal sau în scop de afaceri, în funcţie de specificul activităţii”, a sugerat reprezentantul KPMG.

Specialiştii sfătuiesc să analizaţi distinct procentajul pentru fiecare tip de cheltuială în parte şi să specificaţi modul de împărţire a cheltuielilor în contractul de închiriere/comodat.
.

Cheltuieli deductibile parţial

Următoarele cheltuieli sunt deductibile parţial, conform articolului 48 din Codul Fiscal:

 • prima de asigurare voluntară de sănătate, în limita echivalentului în lei a 250 euro anual pentru o persoană;
 • contribuţiile efectuate în numele angajaţilor la scheme facultative de pensii, în limita echivalentului în lei a 200 euro anual, pentru o persoană;

.

Ce nu pot deconta dacă sunt II

În ceea ce priveşte cheltuielile legate de combustibil, acestea nu pot fi deduse nici măcar în cazul unor deplasări în ţară în scopul afacerii.

De asemenea, nu sunt cheltuieli deductibile sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale.

.

Impozit de 16%, aplicat la diferenţa dintre venitul brut şi cheltuieli

Contabilitatea unei II se ţine în partidă simplă, aceasta fiind obligată să completeze Registrul de încasări şi plăţi, Registrul inventar şi să deţină un Registru unic de control.

„Astfel, venitul net din activităţi independente, la care se aplică o cotă de impozitare de 16%, se determină ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri deductibile, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. Aceleaşi reguli de determinare a veniturilor impozabile se aplică atât unei PFA cât şi unui titular al unei întreprinderi individuale”, ne-a declarat Mădălina Racoviţan, Director Taxation Services în cadrul KPMG Romania.

Cu toate acestea, în cazul II-urilor care pot fi autorizate pentru mai multe tipuri de activităţi, Ordonanţa nr. 1040/2004 stipulează că trebuie să se ţină câte un Registru de venituri şi cheltuieli pentru fiecare tip de activitate desfăşurată în parte.

Avantajul Intreprinderii Individuale faţă de PFA este că titularul unei II poate angaja personal şi poate avea relaţii comerciale cu alte II, PFA şi IF, dar şi cu orice persoană juridică.

Un II poate emite facturi, deoarece este înregistrat fiscal, i se atribuie CUI şi deţine facturier şi chitanţier.
.

Obligaţii declarative

În termen de 15 zile de la obţinerea certificatului de înregistrare, persoanele fizice trebuie să se prezinte la Fisc, pentru declararea opţiunii privind modul de impozitare (în sistem real sau la normă de venit) şi pentru depunerea Declaraţiei 220, referitoare la veniturile şi cheltuielile estimate a se realiza în anul respectiv.

În cursul unui an, contribuabilii plătesc patru tranşe trimestriale de impozit anticipat stabilit de organul fiscal.

Impozitul trimestrial se calculează automat de organul fiscal, încă din momentul depunerii Declaraţiei 220. Acesta se obţine prin aplicarea impozitului de 16% la diferenţa dintre veniturile estimate şi cheltuielile pe care contribuabilul consideră că le va avea într-un an. Suma rezultată, împărţită la patru, reprezintă impozitul pe care întreprinzătorul îl va datora statului la sfârşitul fiecărui trimestru de activitate”, ne-a mai spus purtătorul de cuvânt al DGFPJ Iaşi.

Impozitul este adus la cunoştinţa contribuabilului, de la primul contact cu administraţia financiară, prin Decizia de impunere, astfel că acesta ştie încă dinainte de a se apuca de treabă cu cât va trebui să „participe”, peste trei luni, la bugetul statului.

„Ulterior, până pe data de 15 mai a anului următor, întreprinzătorii trebuie să depună Declaraţia 200 cu veniturile şi cheltuielile efectiv realizate. Dacă prin comparaţia celor două declaraţii, rezultă o diferenţă în favoarea contribuabilului, atunci acesta urmează să primească suma respectivă de la stat. Dacă, din contră, a estimat mai puţin decât a realizat, diferenţa de impozit va fi impusă ca şi datorie de plată la bugetul de stat”, ne-a declarat  încheiere Maria Ţăran.

Specialiştii sfătuiesc întreprinzătorii să nu estimeze venituri prea mari, întrucât statul restituie cu mare întârziere diferenţele de impozit datorate contribuabililor, fapt ce vine în mod clar în dezavantajul afacerii.

Citește și
16 Comentarii
 1. toma adrian spune

  am cumparat 1 bus transport marfa pe numele meu. am 1 srl si vreau sa fac contract de comodat. vreau sa stiu daca pot scade pe firma combustibilul si cheltuieli de intretinere. precizez ca voi folosi auto in scop de trasport marfa. as dori 1 exemplar contract de comodat.am inteles ca trebuie specificat cine plateste cheltuielile. multumesc

 2. chivu ionel spune

  Daca imi infiintez acum o II care are ca obiect de activitate
  transport auto,de ce nu pot sa trec costul cobustibilului la
  cheltuieli? Nu este o mare prostie?

 3. slavu eleonora spune

  daca am o intreprindere individuala. ma incadrez unde- pers.fizica autorizata sau juridica
  multumesc

 4. marian spune

  este posibila decontarea pe un srl a unor servicii medicale?

  multumesc

 5. john spune

  As dori sa imi infiintez o intreprindere individuala pentru a deschide o crama. se poate?

 6. sofia spune

  vreau sa deschid o ii in domeniul juridic? stiti cumva care este procedura? Merita incercat? am o vechime de 5 ani in domeniul juridic, nu ma baga nimeni in seama si m-am gandit sa incerc consultanta juridica, recuperari creante, redactere acte etc, nu stiu exact dar vreau sa incerc

 7. Corina spune

  Ce cheltuieli se pot deduce din activitate de PFA ? Mentionez ca colaborez cu banca.

 8. lavinia h spune

  pot fii intreprindere individuala si sa prestez ingrijire medicala la domiciliu

 9. Cornel V spune

  Am infiintat de scurt timp o II fiind conditionat de firma pentru care lucrez. Veniturile sunt de natura salariala, in baza unui contract. Nu imi este clar daca veniturile sunt salariale cun pot folosi banii primiti pentru cheltuielile normale ale familiei – alimente, imbracaminte, etc.

 10. Ovidiu spune

  In articol se precizeaza urmatoarele lucruri:
  1. cheltuieli total deductibile sunt si contribuţiile sociale la fondurile de pensie de stat, sănătate, şomaj etc;
  2. „venitul net din activităţi independente, la care se aplică o cotă de impozitare de 16%, se determină ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri deductibile”
  Tinand cont de cele 2 precizari as vrea sa aflu de unde se deduce contributia la CASS de 5,5% care se aplica tot la venitul net?????? Singura varianta de deducere a contributiei la CASS la care ma gandesc este conform urmatoarei scheme de calcul:

  VENIT BRUT – CHELTUIELI DEDUCTIBILE (FARA CASS) = VENIT NET1
  VENIT NET1 – VENIT NET1 X 5,5% = VENIT NET2
  VENIT NET2 – VENIT NET2 X 16% = VENIT NET

  Stie cineva cum este corect

  Multumesc

 11. joana spune

  care este virsta minima pentru a deschide o intreprindere individuala ? daca este elev in clasa a XI si este major se poate ? multumesc

 12. Silaghe Ioan spune

  cati angajati poate sa aiba iim ?

 13. silaghe ioan spune

  cati angajati poate sa aiba o intreprindere individuala mixta ?

 14. Negrea Andrei spune

  Buna ziua, felicitari pentru articol, este foarte util.
  Sunt asociat si administrator la un SRL, microintreprindere, neplatitor de tva. tinand cont ca cifra de afaceri se apropie de limita, si nu vreau sa devin platitor de tva, ma gandesc sa deschid si un II, pentru a putea incasa, si emite facturile de pe acest II, ( prestari servicii) exista incompatibilitate intre functia detinuta in srl si calitatea pe care as avea-o cu acest II, daca trebuie sa tin cont de anumite aspecte ..etc
  Va multumesc frumos pentru ajutor! negrea_andrei2000@yahoo.com

 15. ioana spune

  foarte interesant si util cele expuse in acest ghid mai ales pentru cei care sant la inceputul afacerii .
  M-ar interesa in mod special ce cheltuieli pot deduce in situatia cand am ca obiect de activitate ;administrare imobile pe baza de comision sau contract;
  De mentionat;sediul social al ii este in apartamentul meu cu doua camere(proprietate personala)

 16. Trif spune

  Buna,am un II si vreau sa cumpar o masina din strainatate,sunt neplatitor TVA,cum se procedeaza.Multumesc.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata