Proiectele din programul Anghel Saligny vor fi finanțate cu 50 miliarde lei

2

Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, cu un buget de 50 de miliarde de lei, se va desfășura în perioada 2021-2028 și va finanța proiecte ale comunităților locale vizând alimentări cu apă și stații de tratare a apei. sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, drumuri județene, locale și comunal, poduri, podețe și sisteme de distribuție a gazelor naturale și a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale, conform ordonanței de înființare a programului redactate de Guvern.

În cadrul programului se pot realiza obiective de investiții noi precum și intervenţii la construcţiile existente care se referă la lucrări de construire, reconstruire, consolidare, reparaţie, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, după caz, schimbare de destinaţie, protejare, restaurare, conservare, pentru următoarele categorii de investiții:

-a) alimentări cu apă și stații de tratare a apei;

b) sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate;

c) drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților, precum și variante ocolitoare ale localităților; d) poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale; e) sisteme de distribuție a gazelor naturale și a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale, care au autorizație de construire valabilă.

Beneficiarii programului sunt unitățile administrativ-teritoriale reprezentate de autoritățile administrației publice locale, precum și unitățile administrativ- teritoriale membre ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în condițiile legii, pentru investițiile realizate prin asociațiile de dezvoltare intercomunitară.

Principalele obiective de investiții care se realizează în cadrul programului trebuie să fie amplasate pe terenuri și/sau construcții, după caz, aflate în proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale sau în administrarea acestora, curespectarea prevederilor legale în vigoare.

Dacă prin excepție, în cazul în care obiectivul de investiții afectează și terenuri ape sau drumuri proprietate publică a statului și/sau a județului, iar beneficiarii nu dețin dreptul de proprietate/administrare asupra lor, investiția se poate realiza cu acordul prealabil al administratorului apelor, respectiv cu acordul prealabil și pe baza autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului public, emisă de administratorul drumului respectiv, întemeiul legii.

În contextul finanțării programului acestea asigură din sume din transferuri, alocate bugetelor locale, de la bugetul de stat, aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, din sume din bugetele localealocate cu această destinație și din alte surse legal constituite.

Astfel, Iîn termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a ordonanței, beneficiarii vor putea depune cereri de finanțare, la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în format electronic.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației centralizează propunerile transmise în baza criteriilor de prioritizare și în limita creditelor de angajament, prevăzute în legea bugetară anuală, întocmește lista de obiective propuse spre finanțare, listă care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației. Prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) lit. e) și h) și alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în baza ordinului prevăzut la art. 6 alin. (2), se încheie contracte definanțare multianuale între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și beneficiari, pe o perioadă de maximum 5 ani, în limita creditelor de angajament aprobate și a creditelor bugetare aprobate și/sau estimate cu această destinație, fără eșalonarea anuală a creditelor bugetare, care se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanțare.  Pe durata de valabilitate a contractelor de finanțare, valoarea creditelor de angajament este egală cu valoarea creditelor bugetare. Iar, în funcție de prevederile bugetare aprobate anual cu această destinație, durata contractelor de finanțare prevăzută la alin. (1) poate fi prelungită cu maxim 3 ani, dar fără a depăși data de 31 decembrie 2028.

Estimărilor Guvernului, la nivel național,  arată că 20.000 km drumuri județene și 27.000 km drumuri comunale sunt nemodernizate, fiind estimată o valoare de 50 miliarde lei pentru modernizarea acestor drumuri; 29% din unitățile administrativ- teritoriale sunt fără rețele de apă, iar 57 % din unitățile administrativ-teritoriale sunt fără canalizare, fiind estimată o valoare de 80 miliarde lei pentru realizarea acestor obiective de investiții; 2.226 din unitățile administrativ-teritoriale sunt fără rețele de distribuție de gaze naturale, pentru acest domeniu fiind depuse 174 de cereri, însumând o valoare de 2.642 milioane lei.

Urmează să fie finalizate obiectivele de investiții din domeniile drumuri, apă și canal, în număr de 3.419 obiective de investiții cu o valoare finanțată de 22.994 milioane lei, dintr-un total de 6.204 cereri depuse, râmâne un număr de 2.785 de cereri nefinanțate, însumând 26.106 milioane lei. De asemenea, la Compania Națională de Investiții au fost depuse 554 de solicitări pentru modernizarea drumurilor județene și a drumurilor locale, având o valoare de 8.351 milioane lei.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata