Sfintele minuni din frumoasa insulă Thassos – Izvorul vindecător al Sf. Arhanghel Mihail

În albastrul Mării Egee, în zările Sfinte ale Athosului grecesc, se înalţă, născută din inima pământului, întindere roditoare, plină de viaţă, hărăzită de Bunul Dumnezeu cu propriile ei istorisiri sfinte. Asceastă întindere de verde, de viaţă, este cunoascută azi ca fiind frumoasa insulă Thassos.

Iar din multele sfinte istorisiri, piloni neclintiţi de credinţă în curgerea timpului, mărturii vii ale Slavei lui Dumnezeu pe Pământ, vom alege două spre a le face cunoscute cititorilor, iar dacă printre aceştia sunt deja oameni ale căror urechi au auzit şi ale căror suflete au simţit aceste minuni sfinte, cu siguranţă şi ei vor retrăi degrabă bucuria aflării lor. Despre minunile Sfântului Arhanghel Mihail şi aflarea Cinstitului Piron din Mâna Dreaptă a Domnului nostru Iisus Hristos.

Povestirea noastră începe în jurul anului 1090 de la naşterea lui Hristos, pe vremea când în insula Thassosului a trăit şi s-a nevoit un om sfânt, pe nume Luca. El a petrecut în nevoinţă şi rugăciune aproape paisprezece ani şi a ridicat o bisericuţă în cinstea Sfântului Ioan Teologul, Apostolul şi Evanghelistul. De atunci, de la numele bisericii, satul s-a numit Theologos.

Cuviosul Luca, îndrăgind viaţa sihăstrească şi pustnicească, a început să fie deranjat de contactul cu lumea din satul Theologos. Căutând locuri mai pustii spre a fi singur cu „Cel Singur Dumnezeu”, a coborât la peşterile din „Valea Adâncă” (locul unde acum se află Mănăstirea Arhanghelului Mihail) şi a continuat să ducă o viaţă de aspră asceză pentru încă douzeci de ani, vieţuind în felurite nevoinţe, ispită şi în multă rugăciune. Şaptespezece ani trecuseră de când se aşezase aici. Într-o anume zi, în timpul rugăciunii sale, văzu în faţa sa pe Mihail, Voievodul Îngerilor, în negrăită strălucire fiind, care-i zise: „Pace ţie!”.

Cuviosul se temu de această arătare neobişnuită şi de înfăţişarea ca de fulger a Arhanghelului şi începu să strige: „Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, ajută-mi”. Atunci Arhanghelul, pentru a-l încuraja şi a-l convinge că nu-i vreo nălucă spre ispitire, precum crezuse Cuviosul, ci însuşi Mihail, Voievodul lui Dumnezeu, îi zise: „Domnul m-a trimis ca să-ţi spun că peste trei ani va primi în pace duhul tău întru veşnica odihnă a sfinţilor”.

La auzul acestor cuvinete, Cuviosul se înspăimântă şi mai tare. Crezând pe mai departe că e vorba de o vedenie necurată, se prăbuşi cu faţa la pământ, strigând mereu „Doamne miluieşte!”.

Ca să-i alunge teama, Arhanghelul se arătă din nou şi, lovind toiagul într-o piatră ce era în apropiere, rosti: „În Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin!”. Şi imediat, din acea piatră seacă izvorî apă. Văzând Cuviosul minunea, cu lacrimi în suflet ceru iertare pentru puţina-i credinţă de dinainte, care nu fusese cu totul neîntemeiată, deoarece şi până atunci, de multe ori, diavolul încercase să-l amăgească prin multe şi felurite închipuri.

Atunci Arhanghelul îi spuse: „Ia şi bea din apa aceasta; iar de acum înainte să nu ai teamă de năluciri drăceşti, ci zideşte-mi biserică aici, unde oamenii se vor folosi sufleteşte, iar bolnavii se vor tămădui de-a lungul veacurilor”. Cu aceste ultime cuvinte, Arhanghelul se făcu nevăzut, lăsându-l pe Cuviosul Stareţ plin de bucurie, veselie şi mulţumire faţă de Preabunul Dumnezeu.

Cu sârguinţă multă făcu ascultare de dumnezeiasca poruncă şi, după a sa putere, zidi o bisericuţă în numele Arhanghelului Mihail, în care cuprinse şi izvorul de apă sfinţită. Această biserică deveni adăpost tuturor celor „osteniţi şi împovăraţi”, fiindcă aceştia, odată ce ajungeau şi sorbeau din acea apă sfinţită sau se spălau cu ea, aveau parte şi de tămăduirea a toată boala trupească şi sufletească. Vestea minunilor se răspândi astfel pretutindeni, nu doar pe insulă, ci în toate ţinuturile dimprejur şi din depărtare, de aceea veneau bolnavi cu felurite suferinţă şi chinuri şi se tămăduiau.

După toate cele petrecute, Cuviosul Luca a mai trăit o vreme de trei ani în lupte crâncene şi apoi, potrivit prezicerii Arhanghelului „s-a mutat la Domnul” şi a fost înmormântat după rânduielile călugăreşti, de către ucenicul său apropiat, Xenofont.

Anii când s-a petrecut această minune a Cuviosului Luca au coincis cu domnia împăratului bizantin Nichifor Botaniati (1078-1081), care a îndrăgit viaţa monahală şi a sprijinit mult mănăstirile din Sfântul Munte. Atunci a renovat şi Sfânta Mănăstire Filotheu (din Muntele Athos), aflată în mare declin şi i-a afierosit multe odoare ce se găseau în Constantinopol, cetatea împărătească. Printre altele, a dăruit şi o bucată din Pironul ce a străpuns Mâna Dreaptă a Mântuitorului Iisus Hristos, atunci când s-a răstignit pe cumplita Golgotă pentru păcatele noastre.

Cu mulţi ani după acestea (1453), în vremuri de mari încercări, când Constantinopolul şi treptat întreg Imperiu Bizantin cădeau sub turci, insula Thassos, la rândul ei, a avut parte de greaua robie a stăpânitorilor barbari sub acelaşi sultan Mahomed. Văzând barbarii şi răuvoitorii agareni faima Bisericii Arhanghelului şi a izvorului de Aghiasmă, la care continuau să vină cu multă evlavie credincioşii, au ajuns cu o corabie pe mare si au urcat la biserică.

Cel mai obraznic dintre ei a cutezat să intre în biserică şi să pângărească izvorul de Aghiasmă, care curgea acolo de mulţi ani. Însă în acea clipă a fost fulgerat de către Arhanghel şi a căzut mort pe pardoseala bisericii. Într-o clipită şi izvorul secă, dispăru din biserică şi de atunci, ca şi cum ar fi pătruns adânc, ţâşni din stânci jos, într-o peşteră de lângă mare.

Ceilalţi doi turci, fugind de spaimă, s-au urcat în corabie pentru a scăpa, dar au fost repede zdrobiţi de stâncile corţuroase ale ţărmului.

A doua zi, un preot ce se numea Dimitrie a venit împreună cu câţiva bolnavi ca să slujească Sfânta Liturghie pentru sănătatea lor. Intrând în biserică, a văzut cadavrul turcului şi izvorul secat. Plini de nelinişte şi de mâhnire, s-au retras într-un loc mai lăturalnic, aşteptând să mijească zorile pentru a pleca.

În acea noapte, Arhanghelul Mihail s-a arătat preotului şi i-a zis: „Du-te în biserica mea şi scoate afară şi aruncă acel trup necurat; ia pe bolnavi şi coborâţi la ţărmul mării; şi intraţi în peştera în care vedeţi lumină, iar cei bornavi să se spele acolo şi se vor face bine”. Aşa s-a şi petrecut. Făcând priveghere şi ajungând la Utrenie, cucernicul preot a scos acel trup necurat afară din biserică şi au coborât cu toţii spre mare. În timp ce căutau peştera văzură o lumină strălucitoare într-o mică văgăună şi începură să strige „Doamne, miluieşte!” şi „Sfinte Arhanghele, ajută!”.

Apropiindu-se de peşteră, lumina încetă şi simţiră o plăcută şi puternică mireasmă. Deorece grota era îngustă, au intrat pe genunchi; de aici şi denumirea locului: „Genunchi!”.

Odată intraţi şi spălându-se, bolnavii se tămăduiră, după cuvântul Arhanghelului.  De atunci, primesc vindecare toţi aceia care coboară la peştera Aghiasmei cu credinţă şi evlavie.

Preotul Dimitrie a rămas în acea zi la Biserică, a făcut curăţenie şi sfeştanie, iar a doua zi a slujit Dumnezeiasca Liturghie. După slujbă au coborât la mare cu toţii pentru a pescui. Acolo au văzit rămăşiţele corăbiei şi cadavrele necinstitorilor turci aruncate de mare pe plajă. Au plecat înfricoşaţi şi emoţionaţi de lucrurile minunate pe care le-au văzut şi trăit şi le-au povestit peste tot spre slava lui Dumnezeu.

Prezenţa şi minunile Arhanghelului Mihail în acest loc sunt în strânsă legătură cu istorisirea anterioară despre Cinstitul Piron (ce se află în prezent în Mănăstirea Arhanghelului Mihail), izvor de mult har şi tămăduire celor ce se închină acestuia cu frică şi cu credinţă.  Dar povestea acestuia o vom face cunoscută în următorul material despre sfintele minuni pe care am avut bucuria de a le descoperi în frumoasa insulă Thassos.

Autor: Silviu Stănculeţ

Sursa bibliografică: „Închinare Arhanghelului Mihail din Thassos”

[nggallery id=180]

Galerie foto realizată de Silviu Stănculeţ

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata