14 ALL SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment prin procedură generală

CUI: 19209696
Data publicării în BPI: 20 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 10.11.2014
1. Date privind dosarul: Număr dosar 85/101/2012 – fond, Tribunal Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător sindic: Claudiu Daniel Falcan

2. Arhiva/Registratura instanţei: B-dul Carol I, nr. 14, localitatea Dr. Tr. Severin. jud. Mehedinţi, telefon: 0252/311506, 0352/403100.

3. Debitor: SC 14 ALL SRL, cod de identificare fiscală 19209696, sediul social în municipiul Dr. Tr. Severin, str. Traian, nr. 50, jud. Mehedinţi, număr de ordine în Registrul Comerţului J25/609/2006.

4. Lichidator judiciar: Visal Consulting SPRL, cod de identificare fiscală 21253553, sediu social în municipiul Dr. Tr. Severin, str. Smârdan, bl. S4A, sc. 2, et. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi. Număr de înscriere în Registrul formelor de organizare RFO II-0248, Tel/Fax 0352/401938, nume şi prenume reprezentant legal lichidatorului judiciar persoană juridică Ilie Laurenţiu Constantin conform sentinţei nr. 930/2014 din data de 06.10.2014, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 85/101/2012, în temeiul art. 107 alin. 2 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.

5. Subscrisa: Visal Consulting SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC 14 All SRL, conform sentinţei nr. 930/2014 din data de 06.10.2014 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr. 85/101/2012, în temeiul art. 108 din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:

6. Intrarea debitorului în procedura de faliment prin procedură generală în temeiul art. 107 alin 1. lit. C din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei având în vedere că a fost admisă cererea formulată de administratorul judiciar Visal Consulting SPRL cu sediul social în Dr. Tr. Severin, str. Smârdan, bl. S4A, sc.2, ap.2, judeţul Mehedinţi.

7.1. Debitorul SC 14 All SRL are obligaţia ca în termen de maxim 10 zile de la comunicarea prezentei să predea gestiunea societăţii către lichidator împreună cu lista actelor şi documentelor contabile încheiate pe perioada derulării procedurii insolvenţei.

7.2. Creditorii debitorului SC 14 All SRL, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul limită pentru depunerea cererilor de creanţă este 10.11.2014. În temeiul art. 76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturile legale.

7.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 08.12.2014.

7.2.3. Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la tabelul suplimentar de creanţe este 22.12.2014

7.2.4. Termenul limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 12.01.2014.

8. Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi, pentru efectuarea menţiunii şi publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunalul Mehedinţi cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documente justificative ale creanţei invocate şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct sau acestuia, prin poştă la sediul ales pentru comunicări situat în municipiul Dr. Tr. Severin, str. Smârdan, bl. S4A, sc. 2, et. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Mehedinţi. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata