ACVATERM SA – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 2063102
Data emiterii: 22.03.2010
Data publicării în BPI: 01.04.2010

1.Date privind dosarul: dosar nr. 114/103/2004, Tribunalul Neamţ, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, Judecător sindic Cătălin Serghei.

2.Arhiva/registratura instanţei: Piatra Neamţ, Bd. Republicii, nr.16, jud. Neamţ, tel. 0233/21.22.94, programul arhivei/registraturii instanţei zilnic între orele 0830 – 1230.

3.1.Debitor: SC Acvaterm SA, CIF: RO2063102, sediul social Tg. Neamţ, Aleea Salcâmilor, nr.3, jud. Neamţ, nr. de ordine în registrul comerţului J27/452/1997.

3.2. Creditori: lista anexă.

4.Administrator special: nu este desemnat.

5.Lichidator judiciar: Euroinsolv IPURL, CIF: RO20718979, sediul social în Piatra Neamţ, Bd. Decebal, nr.15, bl.C1, parter, jud. Neamţ, nr. de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RSP 0034, tel. /fax 0233/236535, e-mail: euroinsolv@yahoo.com, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Liteanu Camelia Monalisa.

6.Subscrisa Euroinsolv IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Acvaterm SA, conform Încheiere nr. 114 din data de 09.03.2010, pronunţată de Tribunalul Neamţ – Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul nr. 114/103/2004, în temeiul art.108 alin.(1) şi art.109 alin.(1) şi (2) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:

7.Intrarea debitorului în procedura de faliment, având în vedere că: debitorul nu a respectat planul de reorganizare.

7.1.Debitorul SC Acvaterm SA are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei şi până la data de 25.03.2010 să predea gestiunea.

7.2.Creditorii debitorului SC Acvaterm SA, inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie sau ulterior, în perioada de reorganizare şi până la deschiderea procedurii de faliment, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul suplimentar al creanţelor este 26.04.2010. În temeiul art.76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele deţinute împotriva debitorului.

7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 11.05.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la creanţele născute în timpul procedurii este 25.05.2010. Termenul pentru afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 06.06.2010.

8.Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ.

Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar”, cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise, prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120,00 lei şi de un timbru judiciar de 5,00 lei.

Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Listă cuprinzând creditorii debitoarei:

1.  DGFP Neamţ Piatra Neamţ, Bd. Traian, nr.19 bis, jud. Neamţ 0233/211433
2.  Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului Bucureşti, str. Promoroacă, nr.9 – 11, sector 1 021/2012898
3.  Primăria oraş Tg. Neamţ Tg. Neamţ, str. Ştefan cel Mare, nr.62, jud. Neamţ 0233/790305
4.  A.N. Apele Române – S.G.A. Neamţ Piatra Neamţ, str. Mihail Sadoveanu, nr.21, jud. Neamţ 0233/217177.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata