ADITUR 2005 SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă prin procedura generală

CUI: 18188528
Data emiterii: 17.05.2010
Data publicării în BPI: 28.05.2010

Lichidator Group SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC Aditur 2005 SRL, conform Încheierii de şedinţă din data 10.05.2010, pronunţată de Tribunalul Neamţ, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul nr.1130/103/2010, notifică deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei SC Aditur 2005 SRL. 1.Date privind dosarul: număr dosar 1130/103/2010, Tribunal Neamţ Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ; Judecător sindic: Cristinel Dumitreasa.
2.Arhiva instanţei: Piatra Neamţ, B-dul Republicii, nr.16, judeţul Neamţ; număr de telefon 0233/212.294; programul arhivei instanţei Luni – Vineri, orele 9:30 – 13:30.
3.Debitoare: SC Aditur 2005 SRL, CIF R 18188528; sediul social Târgu Neamţ, str. Fdt. Cerbului, nr.5, judeţ Neamţ; număr de ordine în registrul comerţului J27/1623/2005.
4.Procedura de insolvenţă deschisă la cererea debitoarei SC Aditur 2005 SRL.
5.Administrator judiciar: Lichidator Group S.P.R.L., CIF RO 20846129; sediul ales în Piatra Neamţ, B-dul Mihai Eminescu, nr.4, bl. D3, sc. B, ap. 37, judeţul Neamţ; număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: RSP 0204/31.12.2006, tel./fax 0233236946; e-mail lichidatorgroup@clicknet.ro; nume şi prenume reprezentant administrator/lichidator judiciar: ing. Sturzu Traian.
6.Subscrisa: Lichidator Group S.P.R.L, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Aditur 2005 SRL, conform Încheierii de şedinţă din data 10.05.2010, pronunţată de Tribunalul Neamţ, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul 1130/103/2010, în temeiul art.61 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
7.Intrarea în procedura generale a insolvenţei a debitorului SC Aditur 2005 SRL.
7.1.Debitorul SC Aditur 2005 SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2.Creditorii debitorului SC Aditur 2005 SRL, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei. În temeiul art.76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.
7.2.1.Termenul limita pentru depunerea şi înregistrarea cererii de admitere a creanţei: 18.06.2010.
7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor 25.06.2010.
7.2.3.Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii 30.07.2010.
7.2.4.Termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor 06.08.2010.
7.2.5.Termenul stabilit pentru şedinţa adunării creditorilor 23.06.2010.
7.2.6.Termenul stabilit pentru depunerea raportului prevăzut de art.54 alin.1 din Legea insolvenţei: 10.06.2010. 7.2.7.Termen de judecată pentru continuarea procedurii la data de 30.07.2010.
8.Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Aditur 2005 SRL se notifică, în conformitate cu prevederile art.61 din Legea 85/2006 la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Neamţ, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,5 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
În temeiul art.47 alin.1 din Legea nr.85/2006, instanţa dă dispoziţii tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi, să nu dispună de acestea fără un ordin al administratorului judiciar.
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata