ADRIAN METAL SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 18855389
Data emiterii: 10.05.2010
Data publicării în BPI: 19.05.2010

1. Date privind dosarul: nr.dosar: 2000/103/2009, Tribunalul: Neamţ, Judecător-sindic Cătălin Serghei. 2.Arhiva/registratura instanţei: adresa: mun. Piatra Neamţ, B-dul Republicii, nr.16, jud. Neamţ, număr de telefon: 0233212294, programul arhivei/registraturii instanţei: luni – vineri, orele 09.00 – 13.00.
3.1. Debitor: SC Adrian Metal SRL Roznov – Neamţ, cu sediul în oraşul Roznov, str. Bistriţei, nr.489, jud. Neamţ, C.U.I. RO18855389, nr.de înreg. O.R.C. J27/813/2006.
3.2. Administrator special: Nu este desemnat.
4.    Lichidator judiciar: Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., sediul: mun. Iaşi, Bd. D. Cantemir, nr.7, jud. Iaşi, nr.de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale 0120, tel./fax: 0232243864, e-mail: iasi@insolventa.ro, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică, practician în insolvenţă Mititelu Corneliu.
5.    Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Adrian Metal SRL Roznov – Neamţ, C.U.I. RO18855389, nr.de înreg. O.R.C. J27/813/2006, cu sediul în oraşul Roznov, str. Bistriţei, nr.489, jud. Neamţ, conform Sentinţei comerciale nr.191/F din data de 02 martie 2010, pronunţată de Tribunalul Neamţ, în dosarul nr.2000/103/2009, în temeiul art.109 alin.(1) şi art.62 alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.28 alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:
6.0. Deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva debitorului SC Adrian Metal SRL Roznov – Neamţ, prin Sentinţa comercială nr.191/F din data de 02.03.2010, pronunţată de Tribunalul Neamţ, în dosarul nr.203/103/2008. 6.1. Debitorul SC Adrian Metal SRL Roznov – Neamţ are obligaţia ca să predea gestiunea averii către lichidator, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii menţionate la art.46 alin.2 din Legea nr.85/2006.
6.2. Creditorii debitorului SC Adrian Metal SRL Roznov – Neamţ, care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie şi până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei, în termen de 10 zile de la data primirii notificării, în temeiul art.109 alin.2 din Legea nr.85/2006.
7. Comitetul creditorilor: nu este desemnat.
8.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică: Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare:
1.    În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.1 din Legea privind procedura insolvenţei.
2.    Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.
3.    Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.
4.    Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
5.    Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120,00 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei pentru creanţe de până la 100,00 lei; 1,50 lei pentru creanţe între 100,00 şi 1.000,00 lei; 3,00 lei pentru creanţe între 1.000,00 şi 10.000,00 lei şi timbru de 5,00 lei pentru creanţe de peste 10.000,00 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, cu excepţia căilor de atac declanşate de debitor (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata