AGATOM SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 12360720
Data emiterii: 25.05.2010
Data publicării în BPI: 26.05.2010

1.    Date privind dosarul: număr dosar 343/103/2010, Tribunalul Neamţ, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ; Judecător sindic Cristinel Dumitreasa.
2.    Arhiva/registratura instanţei: B-dul Republicii, nr. 16, Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, număr de telefon 0233/212294, programul arhivei/registraturii instanţei luni – vineri orele 8 – 16.
3.1. Debitor: SC Agatom SRL, CIF RO12360720; sediul social str. Uzinei, nr. 2, Săvineşti, judeţul Neamţ, număr de ordine în registrul comerţului J27/326/1999.
3.2. Administrator special: Moisă Marius Constantin cu domiciliul în Piatra Neamţ, B-dul Traian, nr. 13, bl. A2, sc. A, ap. 4, judeţul Neamţ.
4.    Creditori: Piraeus Bank România SA, B.R.D. – Groupe Societe Generale SA, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Neamţ, A.V.A.S. Bucureşti, Consiliul Local al comunei Săvineşti, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ, SC Ozel Steel Profil Distribution SRL, SC Onix Confort SRL, SC Den Braven România SRL, SC Brantner Servicii Ecologice SA, SC Alumil Rom Industry SA, SC VBH Romcom SRL, SC Rehau Polymer SRL, SC Star Met SA, SC Legato SRL, E.ON Moldova Furnizare SA, E.ON Gaz România SA, SC Eco Trading SRL, SC Enol Grup SA.
5.    Lichidator judiciar: RDV Insolvenţă SPRL, CIF 20652920, număr înregistrare Registrul Societăţilor Profesionale 0032; sediul social Bulevardul Traian, nr. 80, bl. H3, sc. A, ap. 27, Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, tel./fax 0333/407534, e-mail rdvinsolventa@neamt.rdsmail.ro, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Stroe Daniela.
6.    Subscrisa RDV Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Agatom SRL conform Sentinţei comerciale nr. 394/F/30.04.2010, pronunţată de Tribunalul Neamţ, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul nr. 343/103/2010, în temeiul art. 109 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
7.    Intrarea în faliment a debitorului în procedura simplificată având în vedere că debitorul şi-a declarat intenţia de a intra în procedura simplificată.
7.1. Debitorul SC Agatom SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2. Creditorii debitorului SC Agatom SRL inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie sau ulterior, în perioada de reorganizare şi până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor născute în cursul procedurii este 04.06.2010. În temeiul art. 76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.
7.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 18.06.2010. Termenul limită pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului suplimentar al creanţelor este 02.07.2010. Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii este 06.08.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 13.08.2010.
8.    Adunarea creditorilor: Se convoacă adunarea creditorilor la data de 09.06.2010, ora 11.30 având ca ordine de zi: confirmarea lichidatorului judiciar şi stabilirea onorariului acestuia. Adunarea creditorilor va avea loc în Piatra Neamţ, B-dul Decebal, nr. 3, bl. E2 (bloc turn Ozana), et. 1, ap. 20, judeţul Neamţ.
9.    Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,30 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, cu excepţia căilor de atac declanşate de debitor (art. 36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata