AGRI FARM SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 18328940
Data publicării în BPI: 28 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 18.12.2014
1. Date privind dosarul: dosar nr. 4991/103/2013, Tribunalul Neamţ – Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal, Judecător sindic: Maria Atudosiei. Termen pentru continuarea procedurii: 18.02.2015

2.Arhiva/registratura instanţei: Piatra Neamţ, B-dul Republicii, nr.16, jud. Neamţ. Număr de telefon 0233/21.22.94. Programul arhivei/registraturii instanţei: zilnic, între orele 0800 – 1200.

3.Debitor: SC Agri Farm SRL, cod de identificare fiscală: RO 18328940, sediul social: com. Bîrgăuani, sat Bălănesti, jud. Neamţ, număr de ordine în registrul comerţului: J27/125/2006.

4. Administrator special: nu este desemnat.

5.Administrator judiciar: Euroinsolv S.P.R.L., cod de identificare fiscală: 20718979, sediul social: Piatra Neamţ, str. Durăului, nr. 13, jud. Neamţ, număr de înscriere în registrul formelor de organizare: RFO II 0034/2006, tel./fax: 0233/236535, e-mail: [email protected]. Nume si prenume reprezentant administrator judiciar, persoană juridică: Liteanu Camelia Monalisa.

6.Subscrisa Euroinsolv S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Agri Farm SRL, conform Sentinţei nr. 486 din data de 22.10.2014, pronunţată de Tribunalul Neamţ – Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul 4991/103/2013, în temeiul art. 61 alin. (1) si alin. (2) si art. 62 alin. (1) si urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art. 28 alin. (1), art. 33 alin. (6) si art. 35 din acelasi act normativ, notifică:

7. Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Agri Farm SRL prin Sentinţa nr. 486 din data de 22.10.2014 pronunţată de Tribunalul Neamţ – Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul 4991/103/2013.

7.1. Debitorul SC Agri Farm SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2. Creditorii debitorului SC Agri Farm SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 18.12.2014.
În temeiul art. 76 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 28.01.2015.

Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la creanţele înregistrate este 18.02.2015 si pentru afisarea tabelului definitiv al creanţelor la data de 12.03.2015.
Termenul pentru continuarea procedurii este la data de 18.02.2015.

8. Adunarea creditorilor: se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la: sediul administratorului judiciar din Piatra Neamţ, str. Durăului, nr. 13, jud. Neamţ, în data de 02.02.2015, ora 12.00, ordinea de zi urmând a fi anunţată ulterior.

9. Comitetul creditorilor: nu a fost constituit.

10. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

1. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.

2. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

3. Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

4. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata