AGRIPASQUALE SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă

1

CUI: 17946250
Data publicării în BPI: 03 decembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 05.01.2015

1.Date privind dosarul: Nr. dosar: 3058/89/2014, Tribunalul Vaslui – Judecător sindic – Agafiţei Vasile.

2.Arhiva/registratura instanţei: mun. Vaslui, str. Stefan cel Mare nr. 54, jud. Vaslui, Număr de telefon: 0235/311.032, programul arhivei/registraturii instanţei: luni-vineri, orele 09.00-13.00.

3.1. Debitor: S.C. AGRIPASQUALE S.R.L. HUSI – VASLUI, cu sediul social în mun. Husi, str. Nicolae Popa, nr. 20, jud. Vaslui, CIF RO17946250, nr. de înreg. O.R.C. J37/297/2014.

3.2. Administrator special: nu este desemnat

4. Administrator judiciar: SPECIALISTS TRUST INSOLVENCY S.P.R.L. cu sediul social in Mun. Iasi, B-dul Nicolae Iorga, Nr. 4, Bl. 905A, Parter, jud. Iasi, înmatriculată la Registrul Formelor de Organizare sub nr. RFO II-0698, CIF RO32072633, atestat U.N.P.I.R. nr. 2A0698, tel: 0746.182.093, 0756.209.960, fax: 0332.803.806, e–mail: office@trustinsolventa. ro, nume si prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică, asociat coordonator, Boicu Lenuţa.

5. Subscrisa, SPECIALISTS TRUST INSOLVENCY S.P.R.L. Iasi, în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. AGRIPASQUALE S.R.L. Husi-Vaslui, cu sediul social în mun. Husi, str. Nicolae Popa, nr. 20, jud. Vaslui, CIF RO17946250, nr. de înreg. O.R.C. J37/297/2014, potrivit Încheierii nr. 58/F din data de 18.11.2014, pronunţată de Tribunalul Vaslui – Secţia Civilă, în dosarul nr. 3058/89/2014, în temeiul art. 99 alin. (1) si/sau alin. (2) si art. 100 alin. (1) si urm. din Legea privind procedura insolvenţei nr. 85/2014, coroborate cu art. 71 alin. (1) si art. 67 alin (1) sau, după caz, art. 72 alin. (4) sau alin (6),art.74 si art. 67 alin (2) din acelasi act normativ, notifică:

6.0. Deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitoarei S.C. AGRIPASQUALE S.R.L. HUSI – VASLUI prin Încheierea nr. 58/F din data de 18.11.2014, pronunţată de Tribunalul Vaslui – Secţia Civilă, în dosarul nr. 3058/89/2014.

6.1. Debitorul S.C. AGRIPASQUALE S.R.L. Husi-Vaslui are obligaţia ca in termen de 10 zile de la notificarea deschiderii procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei 85/2014.

6.2. În temeiul art. 74 din Legea privind procedura insolvenţei, vă solicităm să puneţi la dispoziţia administratorului judiciar, in termen de 10 (zece) zile de la primirea prezentei, documentele enumerate mai jos, în copii certificate cu originalul, semnate si stampilate pe fiecare pagină, numerotate, opisate:
– Actele constitutive ale societăţii comerciale cu eventualele modificări ale acestora prin actele adiţionale si certificatele de înregistrare ale menţiunilor la O.R.C. (prezentarea formei finale după toate modificările: asociaţiidenumire/ domiciliu/sediul, administratori-numele/domiciliul, capitalul social, sediul, etc.),
– Prezentarea materialului privind analiza cauzelor insolvenţei din punctul de vedere al debitorului; motive pentru care societatea a funcţionat în pierdere, dacă este cazul,
– Declaraţia prin care debitorul îsi arată intenţia de: o intrare în procedura simplificată, o intrare în procedura de reorganizare, conform unui plan, prin restructurarea activităţii sau prin lichidarea, în tot sau în parte, a averii, în vederea stingerii datoriilor sale,
– Modalităţile pe care le are în vedere pentru reorganizarea activităţii (descriere sumară),
– Lista activităţilor curente pe care intenţionează să le desfăsoare în perioada de observaţie,
– Analiza necesarului de personal pentru pază, întreţinere, administrare-anexa 11 (plan de pază, etc.),
– Analiza necesarului de utilităţi-anexa 8 (energie, apă, telefonie mobila/fixa, etc.),
– Declaraţia pe proprie răspundere, autentificata la notar sau certificata de un avocat, sau un certificat de la Registrul societatilor agricole ori, dupa caz oficiul registrului comertului sau alte registre in a carui raza teritoriala se afla sediul profesional/sediul social, din care sa rezulte daca mai fost supus procedurii de reorganizare judiciara prevazute de legea 85/2014 intr-un interval de 5 ani anteriori formularii cererii introductive.
– Declaraţia pe proprie răspundere, autentificata la notar sau certificata de un avocat, din care sa rezulte daca el sau administratorii, directorii si/sau actionarii/asociatii/asociatii comanditari care dentin controlul debitorului nu au fost condamnaţi definitiv pentru savarsirea unei infractiuni intentionate contra patrimoniului, de coruptie si de serviciu, de fals, precum si pentru infractiunile prevazute de legea nr. 22/1969 cu modificarile ulterioare, Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile ulterioare, Legea nr. 82/1991 republicata cu modificarile ulterioare, Legea nr. 21/1996, republicata si cu modificarile ulterioare, Legea nr. 78/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 656/2002, republicata cu modificarile ulterioare, Legea nr. 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 241/2005 cu modificarile ulterioare si infractiunile prevazute de legea nr. 85/2014 in ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii;
– Lista membrilor grupului de interes economic sau, după caz, a asociaţilor cu răspundere nelimitată, pentru societăţile în nume colectiv si cele în comandită (nominalizarea societăţilor la care S.C. AGRIPASQUALE S.R.L are calitatea de acționar/asociat si gradul de participare); scurt istoric al societăţii cu modificările majore în structura acţionarilor/asociaţilor si a administratorilor,
– Certificatul de admitere la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a valorilor mobiliare sau a altor instrumente financiare emise (dacă este cazul),
– Bilanţurile pentru ultimii trei ani cu balanţele aferente, certificate de către administrator si cenzori (auditori),
– Balanţa de verificare pentru luna precedentă datei înregistrării cererii de deschidere a procedurii împreună cu analiticele fiecărui cont (componenţă si documente justificative corespunzătoare),
– Situaţia clienţilor societăţii comerciale (creanţe de recuperat – cont si componenţa detaliată pentru fiecare creanţă în parte, însoţite de facturile emise, contractele comerciale încheiate, ultimile confirmări de solduri; în cazul creanţelor prescrise veţi prezenta explicaţii si/sau dovezi că s-au făcut demersuri pentru recuperarea lor si ultimele confirmări de solduri făcute) – anexa 9,
– Lista creditorilor (nume, adresă, valoarea creanţei, cauza si drepturile de preferinţă), oricum ar fi creanţele acestora: certe sau sub condiţie, lichide sau nelichide, scadente sau nescadente, necontestate sau contestate – anexa 7,
– Lista plăţilor efectuate de debitor în cele 6 luni anterioare înregistrării cererii introductive si situația transferurilor patrimoniale efectuate de debitor în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, sub sanctiunea ridicarii dreptului de administrare; situaţia vânzărilor de active imobilizate (cu valori de intrare, valori reevaluate, valori de vânzare, precum și modul de înregistrare a vânzării și descărcării gestiunii – nota contabilă cu valorile corespunzătoare pentru fiecare activ în parte);
– Lista completă a tuturor bunurilor debitorului (anexa 10), incluzând conturile si băncile prin care îsi rulează fondurile (se vor prezenta acte de proprietate/alt act de dobandire pentru active imobilizate, cărţile de identitate ale autovehiculelor, cărțile tehnice ale utilajelor, documentatie cadastrala pentru bunuri imobile); se va prezenta lista bunurilor mobile cu indicarea valorii de înregistrare în evidenţele contabile, iar în privinţa bunurilor imobile, nominalizarea titlurilor de proprietate (copii certificate de d-voastră) si înregistrarea lor în registrele sau în cartea funciară, cu menţiunea dacă sunt libere de orice sarcini; se va menţiona expres dacă societatea deţine în proprietate active care conţin substanţe periculoase pentru care se impun măsuri urgente de neutralizare, eliminare, etc.; se va prezenta autorizaţia emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului, conform Legii nr. 137/1995, dacă activităţile firmei debitoare întră sub incidenţa acestei legi;

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata