AGROANPOCULTURA SRL – notificare de deschidere a procedurii simplificate a falimentului

CUI: 25749402
Data publicării în BPI: 05 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 20.11.2014

1. Date privind dosarul: Număr dosar 13628/63/2012 Tribunalul Dolj – Secţia a II-a Civilă, Judecător sindic: Paula Anghelina.

2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: str. Brestei, nr. 129, Craiova, jud. Dolj Număr de telefon: 0251418084, programul arhivei/registraturii instanţei: 8,00 – 12,00.

3.Debitor: SC Agroanpocultura SRL, Cod de identificare fiscală: 25749402, sediul social: Loc. Arad, str. Egalităţii, nr 5, jud. Arad, Număr de ordine în registrul comerţului J02/1304/2012.

4.Creditori: orice persoană ce deţine o creanţă împotriva debitoarei.

5.Lichidator judiciar: Vendor SPRL (succesoare de drept a Rva Craiova Insolvency Specialists S.P.R.L.), Cod de identificare fiscală: Ro 20853320, sediul social Craiova, b-dul Stirbei Vodă, nr. 30, clădirea Malmo, et. 2, jud. Dolj,Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 0134/31.12.2006, Tel: 0351467398, E-mail  [email protected], Nume si prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Popa Carmen.

6.Subscrisa: Vendor SPRL (succesoare de drept a Rva Craiova Insolvency Specialists S.P.R.L.), în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Agroanpocultura SRL, conform sentinţă nr. 1401 din data de 16.10.2014 pronunţată de Tribunalul Dolj – Secţia a II-a Civilă în dosarul 13628/63/2012, în temeiul art.108 si 109 din lg 85/2006, notifică

7. Prin sentinţa nr. 1401 din data de 16.10.2014 pronunţată de Tribunalul Dolj – Secţia a II-a Civilă în dosarul nr. 13628/63/2012 s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva debitoarei SC Agroanpocultura SRL. a fost desemnat lichidator judiciar Vendor SPRL. Judecătorul sindic prin sentinţa de începere a falimentului a stabilit următoarele termene:
Termenul limită pentru înregistrarea creanţelor asupra averii debitoarei născute în cursul procedurii, respectiv perioada 05.06.2014 – 16.10.2014 este 20.11.2014. în temeiul art. 76 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar (suplimentar) al creanţelor este 15.01.2015.
Termenul limită pentru soluţionarea evetualelor contestaţii este 29.01.2015. Termenul pentru întocmirea si afisarea Tabelului definitiv al creanţelor este 12.02.2015.

8.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj pentru efectuarea menţiunii.

Cererea de înscriere a creanţei va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate precum si de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în valoare de 200 lei.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă. Nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitoarei.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata