AGROMEC FARAGAU SA – notificare privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei

CUI: 8172435
Data publicării în BPI: 25 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 11.12.2014

1. Date privind dosarul: Număr dosar 836/1371 Anul 2014 Tribunalul Specializat Mures Judecător sindic: Flavius Gheorghe Muresan

2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa str. Justiţiei nr.1, Tg.Mures, jud.Mures telefon 0265- 262010 programul arhivei/registraturii instanţei zilnic orele 8-12.

3.1. Debitor: SC Agromec Faragau SA Cod de identificare fiscală 8172435 sediul social str. PRINCIPALA nr. 46, Faragau, jud. Mures Număr de ordine în registrul comerţului J26/594/1996.

4. Lichidator judiciar: All Credit S.P.R.L. Cod de identificare fiscală 14720621 sediul social str. Cornesti nr.10 Tg.Mures, jud.Mures Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 2A0193 tel./fax 0365-424122 E-mail [email protected] Nume si prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Luka Gusztáv

5. Subscrisa ALL CREDIT S.P.R.L. în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Agromec Faragau SA, conform sentinţei nr.1480 din data de 27.10.2014 pronunţată de Tribunalul Specializat Mures Falimente, în dosarul 836/1371/2014, în temeiul art.61 alin.(1) si/sau alin.(2) si art.62, alin.(1) si urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.109 din acelas act normativ notifică:

6. Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC AGROMEC FARAGAU SA prin sentinţa nr.1480 din data de 27.10.2014 pronunţată de Tribunalul Specializat Mures Falimente, în dosarul nr.836/1371/2014.

6.1. Debitorul Agromec Faragau SA are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

6.2. Creditorii debitorului SC Agromec Faragau SA trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

6.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 11.12.2014. În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

6.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: Termenul pentru adunarea generală a asociaţiilor în vederea desemnării administratorului special: 02.12.2014 la sediul lichidatorului judiciar din Tg.Mures, str. Cornesti nr.14.
Termenul de depunere a raportului privind cauzele si împrejurările care au condus la apariţia stării de insolvenţă: 05.12.2014. Raportul poate fi studiat la sediul lichidatorului sau la arhiva Tribunalului Specializat Mures
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea și publicarea tabelului preliminar al creanţelor: 22.12.2014.
Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar: 5 zile de la publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă al tabelului preliminar.
Termenul pentru întocmirea, afisarea tabelului definitiv al creanţelor si soluționarea eventualelor contestații la hotărârile primei adunări a creditorilor: 09.02.2015.
Termenul limită de depunere a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii prevăzute de Legea privind procedura insolvenţei este de 10 zile de la primirea notificării.

7. Adunarea creditorilor:
Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din str. Cornesti nr.14, Tîrgu Mures, jud.Mures la data de 29.12.2014 ora13 00.

8.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Mures pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei indicându-se si contul bancar pentru distribuiri de sume.

Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Orice contestaţie sau obiecţie, formulate în cadrul pprocedurii de participanţi, va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei (dacă nu este scutită de plata taxei judiciare de timbru) sub sancţiunea ca netimbrată.

Notificările ulterioare se vor efectua în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.85/2006 în Buletinul procedurilor de insolvenţă, cu excepţiile prevăzute de norma juridică menţionată, iar înregistrarea cererii de admitere a creanţei creează prezumţia pentru creditori că au cunostiinţă de termenele prevăzute de art.62 ori art.107,108 sau 109 din Legea nr.85/2006.

Organele de conducere ale debitoarei au obligaţia, dacă debitoarea deţine sau administrează una sau mai multe pagini de internet, să publice pe aceste pagini, în termen de 24 ore de la data comunicării hotărârii de deschidere a procedurii, informaţiile referitoare la starea societăţii precum si numărul, data si instanţa care a pronunţat hotărârea.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata