AGROZOOTEHNICA SA – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 11920412
Data publicării în BPI: 13 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 08.01.2014

1. Date privind dosarul: număr dosar 5382/100/2014 aflat pe rolul Tribunalului Maramures, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal, Judecător sindic Opris Crina Alina.

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa Tribunalului Maramures: Bd. Republicii nr. 2A, Baia Mare, jud. Maramures. Număr de telefon: 0262-218235. Programul arhivei/registraturii instanţei: luni-vineri 8-12.

3.1. Debitor: SC „AGROZOOTEHNICA” SRL Cod de identificare fiscală 11920412. Sediul social: str. Roşiori nr. 16, Seini, jud. Maramures. Număr de ordine în R.C. J24/324/1999.

3.2. Administrator special: Nu este desemnat

4. Creditor: Listă anexă:

5. Administrator judiciar: DVA IPURL. Cod fiscal 31946743. Sediul social: str. Victoriei nr. 59A, ap. 17-18, Baia Mare, jud. Maramures. Număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RFO II-0687. Tel. 0362-422980. Fax 0362-404675. E-mail insolventa@dvamm.ro. Reprezentant legal: Ciprian Vălean

6. Subscrisa: DVA IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC „AGROZOOTEHNICA” SRL, în conformitate cu încheierea civilă nr. 4551 din data de 27/10/2014 pronunţată de Tribunalul Maramures, Secţia a II-a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul 5382/100/2014, în temeiul art.99 alin.(1) si alin.(2) si art.100 alin.(1) si urm. din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă si art.71 alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:

7. Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC „AGROZOOTEHNICA” SRL prin încheierea civilă nr. 4551 din data de 27/10/2014 pronunţată de Tribunalul Maramures, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul 5382/100/2014.

8. Creditorii debitorului SC „AGROZOOTEHNICA” SRL, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

8.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 08/01/2015. În temeiul art.114 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, nedepunerea cererii de admitere a creanţelor până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele deţinute împotriva debitorului.

8.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 12/02/2015.
Contestaţiile se vor înregistra în termen de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar.
Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 12/03/2015.
Termenul limită de depunere a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii prevăzute de Legea 85/2014 este de 10 zile de la primirea notificării.

9. Adunarea creditorilor:
Termenul pentru şedinţa adunării creditorilor este fixat pentru data de 23/02/2015, ora 10.00, la sediul administratorului judiciar din Baia Mare, str. Victoriei nr. 59A, ap. 17-18, jud. Maramures. Convocarea creditorilor se realizează cu respectarea procedurilor stabilite de art. 47 şi urm. din Legea nr. 85/2014.

10. Comitetul creditorilor: Nu este desemnat

11. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramures pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

1. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de admitere a creanţelor” cu respectarea dispoziţiilor art.104 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

2. Cererea de admitere a creanţelor în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si ale  actelor de constituire de cauze de preferinţă, în copii certificate.

3. Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

4. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 de lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului (art.75 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata