ALBASTRU DE VORONET SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 12476440
Data emiterii: 20.04.2010
Data publicării în BPI: 30.04.2010

1. Date privind dosarul: Număr dosar 3284/86/2010, Tribunal Suceava, Secţia Comerciala, Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Onofreiciuc Dranca Gheorghe.
2.Arhiva instanţei: mun. Suceava, str. Ştefan cel Mare, nr.62, jud. Suceava, programul arhivei instanţei 0900-1300. 3.Debitor: SC Albastru de Voronet SRL, Suceava, C.U.I. 12476440, sediul social: Mun. Suceava, str. Biruinţei, nr.13, corp C1, camera 2, jud. Suceava, nr.O.R.C. J33/603/1999.
4.Creditor: SC Nefmar Prodservcomimpex SRL Izvoare, D.G.F.P. Suceava, Primăria Mun. Suceava.
5.Administrator judiciar: Lexinsolv I.P.U.R.L. Suceava, sediul social: mun. Suceava, str. Zamcei, nr.5, jud. Suceava, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 0101, tel./fax 0230551784, e-mail: lexinsolv@yahoo.com, reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Ec. Ceuca Ion.
6.Subscrisa: Lexinsolv I.P.U.R.L. Suceava, în calitate de administrator judiciar al debitorului S SC Albastru de Voronet SRL, conform Încheierii nr.44 din 09.04.2010 pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosar nr.3284/86/2010, în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28, alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28, alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:
7. Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Albastru de Voronet SRL, prin Încheierea nr.44 din 09.04.2010 pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia Comerciala, Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 3284/86/2010.
7.1. Debitorul SC Albastru de Voronet SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2. Creditorii debitorului SC Albastru de Voronet SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 08.06.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
7.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor: 22.06.2010. Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar 29.06.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 29.06.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 06.07.2010. Termenul pentru depunerea raportului prevăzut la art.59 din Legea nr.85/2006 este 28.06.2010.
8.    Adunarea creditorilor: Se notifică: faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar, mun. Suceava, str. Zamcei, nr.5, jud. Suceava, data 20.07.2010, ora 10:00, având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei    debitorului; desemnarea / confirmarea / înlocuirea    Comitetului    creditorilor; confirmarea / înlocuirea administratorului judiciar.
9.    Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică: Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare:
– În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
– Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atesta constituirea de garanţii, în copii certificate.
– Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea ca exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.
– Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei. Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata