ALEX ANDRA INTERNATIONAL SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment în procedura simplificată

CUI: 9536984
Data emiterii 18.05.2010
Data publicării în BPI: 31.05.2010

1.Date privind dosarul: Număr dosar 977/99/2010 (F.V. 68/2010), Anul 2010, Tribunal Iaşi, Secţia Comercial Falimente, Judecător-sindic Miţică Alexandru.
2.Arhiva/registratura instanţei: Iaşi, str. Nicolae Gane, nr.20A; număr de telefon/fax 0232215160; programul arhivei/registraturii instanţei: 9-13
3.1. Debitor: SC Alex Andra International SRL, CIF 9536984; cu sediul social în Iaşi, str. Toma Cozma (Culturii) nr.81, bl. 572, sc.A, et.2, ap.10; număr de ordine în registrul comerţului J22/824/1997.
5.Lichidator judiciar: Cabinet individual de insolvenţă Dumitru Maria, CIF 19720681, cu sediul social în Iaşi, şos. Muntenimii nr.4, bl. 591, sc.A, et.7, ap.27, nr.de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: 1B2922, tel 0723.27.37.36, e-mail dumitrumaria@yahoo.com, reprezentant prin av. Dumitru Maria.
6.Subscrisa Cabinet individual de insolvenţă Dumitru Maria, prin av. Maria Dumitru, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Alex Andra International SRL, conform sentinţei comerciale nr.530/S din data de 12/05/2010 pronunţată de Tribunalul Iaşi, secţia comercială, în dosarul 977/99/2010 (F.V. 68/2010), în temeiul art.109, a art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28, alin.(2) din acelaşi act normativ notifică:
7.Deschiderea procedurii falimentului în procedura simplificată împotriva debitorului SC Alex Andra Internaţional SRL prin sentinţa comercială nr.530/S din data de 12/05/2010 pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială, în dosarul 977/99/2010 având în vedere că debitorul nu a contestat că s-ar afla în stare de insolvenţă şi că se încadrează în situaţia prevăzuta de art.1 alin.2 lit.e din Legea 85/2006.
7.1.Debitorul SC Alex Andra International SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2.Creditorii debitorului SC Alex Andra International SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1. Termenul limită pentru depunerea cererii de admitere a creanţei asupra averii debitorului este 12.07.2010.
În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor: 18.07.2010. Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar: 27.08.2010.
Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor: 08.09.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este: 08.09.2010.
8.Constatarea dizolvării SC Alex Andra International SRL
9.Ridicarea dreptului de administrare al debitorului SC Alex Andra International SRL
10.Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la: Tribunalul Iaşi, str. N. Gane 20A, la data de 17.09.2010, ora 11, având ca ordine de zi: desemnarea Comitetului creditorilor şi alegerea preşedintelui acestuia; desemnarea/confirmarea lichidatorului judiciar şi stabilirea remuneraţiei acestuia; alte aspecte necesare derulării procedurii.
11.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi pentru efectuarea menţiunii. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120, 0 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei. dacă lege nu prevede altfel. Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata